Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Pomocný vychovávateľ

Pomocná práca vykonávaná vychovávateľom pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania v škole a školskom zariadení a pri zabezpečovaní náhradnej rodinnej starostlivosti o deti, mládež alebo dospelých občanov, najmä fyzickú starostlivosť o deti, upevňovanie hygienických návykov, skvalitňovanie spoločenského správania detí, mládeže alebo dospelých občanov, vykonávanie pomocných prác pri realizácií výchovnovzdelávacieho procesu, sledovanie zdravotného stavu a výchovy, dohľad v noci v internátnej škole a školskom zariadení vrátane špeciálnej školy, v zariadení na pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a pri samoobslužných činnostiach detí, mládeže alebo dospelých vrátane pomoci pri osobnej hygiene.


 

Dátum vytvorenia stránky: 22.06.2022

Tlačiť