Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Profesionálny náhradný rodič 3

pdf
PNR 22021.pdf
[pdf,126.5 kB]
najmenej nižšie stredné odborné vzdelanie alebo stredné odborné v zmysle § 15 ods. 1, písme. a) Vyhlášky MPSVR SR č. 103/2018, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozsah prípravy na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti, v zmysle § 15 ods. 2, Vyhlášky MPSVR . SR č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia v znení neskorších predpisov: - - - 60 hodín, ak uchádzač ukončil úplné stredne vzdelanie 80 hodín, ak uchádzač ukončil stredné vzdelanie Najmenej 21 hodín nácviku praktickej zručnosti podľa §16 ods.1 pism. b), ak ide o 1 2 . Zamestnanca centra, ktorý bol členom odborného tímu podľa § 5 alebo ktorý zabezpečoval starostlivosť o deti v nepretržite najmenej 3 roky . Manžela profesionálneho náhradného rodiča a starostlivosť v profesinalnej náhradnej rodine zabezpečuje len jeden z manželov


 

Dátum vytvorenia stránky: 31.12.2021