Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Sociálny pracovník NP DEI NS v Z

Informácia o voľnom pracovnom mieste v Detskom mestečku Trenčín - sociálny pracovník NP DEI NS v Z Kraj: Trenčiansky Názov pracovnej pozície: sociálny pracovník NP DEI NS v Z Počet voľných miest: 1 Miesto výkonu práce: Detské mestečko, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín Hlavné úlohy: Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas realizácie výchovného opatrenia v DeD a KS na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Termín nástupu: 1.4.2018 POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA: Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie v oblasti sociálna práca Jazykové znalosti: nevyžadujú sa Počítačové znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: • vykonávanie sociálnej práce v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí, v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPODaSK v súlade s účelom neodkladného resp.výchovného opatrenia, • spolupráca s viacerými subjektmi a špeciálne konzultácie na účely rozhodovania o voľbe a uplatňovaní opatrení SPODaSK, • sociálna diagnostika, ktorá vyžaduje špecializované odborné metódy, postupy a techniky sociálnej práce, • sociálna práca pri voľbe postupov riešenia sociálnej situácie dieťaťa, • realizácia vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov, • participácia na zhodnocovaní výchovných opatrení a navrhovaní ďalšieho postupu, • spolupráca s ostatnými zamestnancami DeD a KS a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Žaneta Janišová Telefón: 032/6572296 E-mail: detskemestecko@stonline.sk Adresa detského domova: Detské mestečko, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu vychovávateľa: a) výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace b) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu


 

Dátum vytvorenia stránky: 22.03.2018

Tlačiť