Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Vedúci úseku starostlivosti o dieťa - sociálny pracovník 1

na pozíciu: vedúci úseku starostlivosti o dieťa - sociálny pracovník Kraj: Trenčiansky Výberové konanie číslo : 19/2019 Názov pracovnej pozície: vedúci úseku starostlivosti o dieťa – sociálny pracovník zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme Počet voľných miest: 1 Miesto výkonu práce: Zlatovce, Na Dolinách 866/27, 911 05 Trenčín Hlavné úlohy: Vedenie multidisciplinárneho tímu pre prípadovú sociálnu prácu s dieťaťom a jeho rodinou v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Odmeňovanie: od 806,00 EUR podľa praxe + príplatky) v zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Termín nástupu: august 2019 POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA: Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore sociálna práca (v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z.) Jazykové znalosti: výhodou je ovládanie iného ako úradného jazyka Počítačové znalosti: Microsoft Office (Excel, Word), práca s internetom, PowerPoint Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: schopnosť vytvoriť stratégiu riadeného úseku, schopnosť integrovať jednotné prvky výchovy, schopnosť viesť a rozvíjať podriadených v zmysle osobnosti a odbornosti, schopnosť analyzovať potreby vzdelávania, schopnosť riadiť jednotlivca, skupinu, pozitívny vzťah k deťom, empatia, komunikatívnosť , trpezlivosť, zodpovednosť, flexibilita, chuť získavať nové skúsenosti a hľadať nové riešenia Požadované odborné znalosti: znalosť príslušných zákonov, najmä zákona: znalosť zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákonník práce, zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Kontakt pre poskytnutie informácií: Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Žaneta Janišová Telefón: 0905 403 908 E-mail: riaditel.cdr.zlatovce@gmail.com Adresa centra: Centrum pre deti a rodiny Zlatovce, Na Dolinách 866/27, 911 05 Trenčín Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu vedúci úseku starostlivosti o dieťa - sociálny pracovník, zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme: a) Písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s uvedením čísla informácie o voľnom pracovnom mieste, b) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu, c) profesijný štruktúrovaný životopis, d) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách b) až d), e) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti a o psychologickej spôsobilosti, f) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom posúdenia vhodnosti kandidáta na inzerovanú pracovnú pozíciu v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania na pracovnú pozíciu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 15.7. 2019. V určenom termíne ich zasielajte na adresu centra. Rozhodujúci je dátum podania žiadosti na poštovú prepravu. Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a uchádzači spĺňajúci podmienky budú pozvaní na výberové konanie. Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte, prosím, vo svojej žiadosti.


 

Dátum vytvorenia stránky: 21.06.2019

Tlačiť