Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Vychovávateľ 8

Informácia o voľnom pracovnom mieste v Detskom mestečku Trenčín - vychovávateľ Kraj: Trenčiansky Názov pracovnej pozície: vychovávateľ, zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme Počet voľných miest: 2 Miesto výkonu práce: Detské mestečko, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín Hlavné úlohy: výchovno - vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorý je vychovávateľ v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zaradený do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec. Termín nástupu: 15.4.2018 POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA: Kvalifikačné predpoklady: v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a podľa Prílohy č. 1 časť XIV. Vychovávateľ v školách a v školských zariadeniach pre žiakov so zdravotným znevýhodnením Jazykové znalosti: nevyžadujú sa Počítačové znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet Požadované odborné znalosti: - znalosť zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - znalosť zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - znalosť zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: - plniť úlohy v stanovených termínoch a v požadovanej kvalite - schopnosť správne a s určitosťou identifikovať potreby dieťaťa - schopnosť pracovať v tíme, podieľať sa na riešení problémov, rešpektovať a dodržiavať dohodnuté postupy a pravidlá - vzniknutý problém riešiť okamžite, hľadať riešenia a aplikovať v konkrétnej situácii - schopnosť komunikovať otvorene, včas, presne, úplne - schopnosť odborne rásť, získané odborné znalosti aktívne aplikovať do praxe - flexibilita, kreativita KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Žaneta Janišová Telefón: 032/6572296 E-mail: detskemestecko@stonline.sk Adresa detského domova: Detské mestečko, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu vychovávateľa: a) výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace b) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu, c) profesijný štruktúrovaný životopis, d) lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a na prácu v noci


 

Dátum vytvorenia stránky: 22.03.2018

Tlačiť