Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Psychológ NP DEI III - VKP 4/2020

Odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a to najmä: - vykonávanie vstupnej a priebežnej psychodiagnostiky dieťaťa jeho rodiny, - aplikácia psychologických postupov a intervencie pri výkone opatrení SPOD aSK v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPOD a SK v súlade s účelom neodkladného alebo výchovného opatrenia, - aplikácia metódy poradenskej psychológie a metódy rodinného poradenstva pri voľbe postupov riešenia sociálnej situácie dieťaťa a členov jeho rodiny, - poskytovanie pomoci a psychologického poradenstva dieťaťu a jeho rodine, - účasť na tvorbe a realizácii vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov, - participácia na zhodnocovaní plnenia účelu výchovného opatrenia a navrhovaní ďalšieho postupu, - spolupráca s ostatnými zamestnancami centra a úradmi PSVR, - spolupráca s príslušnými subjektmi a konzultácie na účely rozhodovania voľby o opatrení SPOD a SK pri riešení sociálnej situácii dieťaťa, - plnenie ďalších úloh v zmysle pokynov nadriadeného


 

Dátum vytvorenia stránky: 13.03.2018
Dátum aktualizácie: 10.07.2020

Tlačiť