Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Zdravotná sestra - VK 4/2019

Samostatná odborná práca pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti metódou ošetrovateľského procesu a realizácia odborných ošetrovateľských výkonov v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávaná sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore. Zodpovednosť za vedenie príslušnej ošetrovateľskej dokumentácie v rámci ošetrovateľského procesu. Zodpovednosť za realizovanie individuálneho adaptačného a opatrovateľského plánu z pohľadu zachovania a udržania zdravia deti a poskytovania úkonov nahrádzajúcich sebaobsluhu vrátane vedenia predpísanej dokumentácie. Spolupráca s odbornými zamestnancami zariadenia a ďalšími odborníkmi pri zabezpečovaní komplexných služieb pre zverené deti. Zodpovednosť za ostatné odborné výkony, ošetrenie, asistencia lekárovi, zisťovanie anamnestických údajov a samostatné ošetrovanie detí v centre. Zodpovednosť za uloženie liekov a zdravotníckeho materiálu, sledovanie doby použiteľnosti. Zodpovednosť za poskytnutie prvej pomoci do príchodu lekára podľa svojich odborných vedomostí a schopností. Príprava a podávanie predpísaných liekov deťom a sledovanie ich účinkov. Starostlivosť o celkovú hygienu detí a čistotu pridelených priestorov - dodržiavanie harmonogramu prác.


 

Tlačiť