Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Výberové konanie č.: 09/2022 zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujem v rámci projektu Poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci a podpory utečencom

Dátum: 9.5.2022
Počet voľných miest: 1 (doba určitá počas realizácie projektu; najdlhšie do 31.12.2022; predpokladaný nástup 06/2022) Organizačný útvar: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany odbor sociálnych vecí a rodiny oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok. Miesto výkonu práce: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany, Krajinská cesta 5053/13, 921 01 Piešťany Informácia o odmeňovaní: 7. platová trieda - funkčný plat bude určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Charakteristika pracovnej činnosti: 15.07.03 Poradenská práca prvého kontaktu vrátane predbežnej klasifikácie problému klienta a poradenského usmernenia a poskytovanie relevantných informácií pri riešení krízových situácií, problémov a zlyhaní v osobnom živote, v partnerských vzťahoch a rodinných vzťahoch a v širšom prostredí prostredníctvom poradenských postupov vrátane preventívnej a resocializačnej práce s jednotlivcom, rodinou alebo skupinou.


 

Dátum vytvorenia stránky: 09.05.2022

Tlačiť