Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Výberové konanie č.12/2022 zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu s názvom „Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny“.-terénny pracovník odd. hmotnej núdze, náhradného výživného a šsd.

Dátum: 12.5.2022
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vyhlasuje výberové konanie na obsadenie voľného miesta pri výkone práce vo verejnom záujme v Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany Názov zamestnávateľa vrátane jeho sídla: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava Číslo výberové konanie číslo: 12/2022 Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu s názvom „Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny“. Počet voľných pracovných miest: 2 (doba určitá počas realizácie NP, t.j. do 30.11.2022). Predpokladaný nástup: 01.06.2022 Informácia o odmeňovaní: Platová trieda: PT 7 - tarifný plat určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov . Organizačný útvar: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany, Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Miesto výkonu práce: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany, Krajinská cesta 5053/13, 921 01 Piešťany Charakteristika práce: Poradenská práca prvého kontaktu vrátane predbežnej klasifikácie problému klienta a poradenského usmernenia a poskytovanie relevantných informácií pri riešení krízových situácií, problémov a zlyhaní v osobnom živote, v partnerských vzťahoch a rodinných vzťahoch a v širšom prostredí prostredníctvom poradenských postupov vrátane preventívnej a resocializačnej práce s jednotlivcom, rodinou alebo skupinou.


 

Dátum vytvorenia stránky: 12.05.2022

Tlačiť