Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Výberové konanie 01/2021 na obsadenie voľného miesta pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu "Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny"- terénny pracovník

Dátum: 18.1.2021
Výberové konanie č.: 01/2021, Kraj: Trnavský Národný projekt: „Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny“ v rámci Operačného programu ľudské zdroje Názov služobného úradu vrátane sídla úradu: Ústredie práce, sociálnych vecí rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany Názov pozície: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu s názvom „Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny“ - terénny pracovník Počet voľných miest: 2 miesta, doba určitá do počas realizácie NP tj. do 31.05.2022. Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, Úrad PSVaR Piešťany Miesto výkonu práce: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany, Krajinská cesta 5053/13, 921 01 Piešťany


 

Dátum vytvorenia stránky: 18.01.2021

Tlačiť