Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Zamestnanec na dohodu o vykonaní práce - lektor vzdelávania na tému „Podpora náhradnej rodinnej starostlivosti“ v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III

VKPD 2/2021

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania: VKPD 2/2021

Názov projektu: „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III“

ITMS projektu: ITMS 2014+:312041T237

Doba trvania projektu: 30.11.2022

Funkcia: zamestnanec na dohodu o vykonaní práce, lektor vzdelávania na tému „Podpora náhradnej rodinnej starostlivosti“ v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III, kód ITMS 2014+: 312041T237, Operačný program Ľudské zdroje, (aktivita 1. Podpora práce s dieťaťom a jeho rodinou, podaktivita 1.5 Podpora prehlbovania znalosti a spôsobilosti odborných zamestnancov/ zamestnankýň v oblasti práce s dieťaťom a jeho rodinou, časť 1.5.5 Vzdelávanie s názvom „ Podpora náhradnej rodinnej starostlivosti“)

Organizačný útvar: Sekcia sociálnych vecí a rodiny, Odbor vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach

Počet voľných miest: 1 (lektor)

Rozsah prác vykonávaných na dohodu o vykonaní práce je max. 10 hodín, 29,17 € brutto/1 hod.), predpokladaný začiatok realizácie aktivity je august - október 2021.

Miesto výkonu práce: všetky regióny SR

Osoba zodpovedná za rozpočet projektu: Mgr. Barbora Prokopová

Hlavné úlohy

Príprava a realizácia vzdelávania na tému „Podpora náhradnej rodinnej starostlivosti“. Zámerom vzdelávacej aktivity je pomocou interaktívnych metód zvýšiť zručnosti zamestnancov určených orgánov SPOD a SK v práci so záujemcami/žiadateľmi o sprostredkovanie náhradncej rodinnej starostlivosti (spôsob komunikácie, poradenstva, reagovanie na očakávania záujemcov/žiadateľov, pochopenie ich potrieb). Vzdelávanie súvisí s podaktivitou 1.1.1.2 Rozvoj a profesionalizácia prípadovej sociálnej práce.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v spoločenských a behaviorálnych vedách, alebo učiteľstve, vychovávateľstve a pedagogických vedách, resp. ekvivalentný doklad podľa predpisov platných v rámci krajín EÚ.

Prax: najmenej 3 roky praxe v predmetnej oblasti.

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft Powerpoint, Internet na pokročilej úrovni.

Jazykové znalosti: znalosť AJ výhodou.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: profesionalita, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, analytické a koncepčné myslenie, flexibilita.

Požadované odborné znalosti: znalosť zákonov: Zákon Národnej rady Slovenskej republiky Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele s o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:           

Mgr. Juliana Tekáčová

Telefón:  02/204 55 797

E-mail:  juliana.tekacova@upsvr.gov.sk

 

 Adresa služobného úradu:                        

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

 Špitálska 8

 812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,
  • motivačný list,
  • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS,
  • písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
  • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, profesijnom štruktúrovanom životopise.
    

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 15.7.2021.

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor. Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte, prosím, vo svojej žiadosti. 

Dátum vytvorenia stránky: 17.06.2021

Tlačiť