Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Zamestnanec poradenského back office v rámci Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“ (ďalej len: „NP BDP“)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania: VKP BDP 31/2021

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme -  zamestnanec poradenského back office v rámci Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“ (ďalej len: „NP BDP“)

Počet voľných miest: 1 (od 1.11.2021 na dobu určitú – 2 roky s možnosťou predĺženia po dobu trvania projektu do 31.10.2023)

Organizačný útvar:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; sekcia sociálnych vecí, oddelenie bezplatného dlhového poradenstva

Miesto výkonu práce: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; Špitálska 8, Bratislava

Platová trieda: 6, funkčný plat je určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Hlavné úlohy: 

 Činnosti budú zamerané najmä na:

 • výkon činností v rámci hlavnej aktivity projektu zameraných na administratívnu činnosť,
 • vedenie administratívnej agendy úseku,
 • komunikáciu a informovanosť zamestnancov bezplatných dlhových poradní,
 • podieľanie sa na vykonávaní predbežnej finančnej kontroly a ďalších činnostiach v rámci jednotlivých aktivít projektu,
 • spracovávanie podkladov do dochádzkového systému,
 • dohľad nad procesom uchovávania relevantných dokumentov (archivácia),
 • organizácia stretnutí pracovných skupín a tímov,
 • príprava rokovaní (po technickej stránke), metodických stretnutí a porád (koordinácia priestorov, vykonávanie reprezentačných záležitostí),
 • zabezpečovanie pracovných ciest a ubytovania,
 • zabezpečovanie kontinuálnej spolupráce a poskytovania výmeny informácií medzi jednotlivými úsekmi v organizácii.

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: stredoškolské vzdelanie s maturitou

Prax: prax v administratívnych činnostiach výhodou

Jazykové znalosti: znalosť anglického jazyka výhodou

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet na pokročilej úrovni

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: výborné komunikačné, vyjednávacie a sociálne zručnosti, schopnosť tímovej práce aj samostatného rozhodovania, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť sociálneho cítenia kombinovaná so schopnosťou odosobniť sa od problémov klienta, schopnosť zvládať stres a záťaž,  schopnosť rýchlo sa učiť nové veci, všeobecný rozhľad a orientácia v problematike ekonomiky, práva a psychológie, pokročilosť v práci s informačnými technológiami, systematický a štruktúrovaný prístup k práci.

Požadované odborné znalosti:  

Znalosť zákonov:

 • Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 552/2003 Z. z. o Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších  predpisov,
 • Vyhláška č. 106/2013 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
 • Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“),
 • Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  

Telefón:  02/20455807

E-mail:   andrea.benova@upsvr.gov.sk

 

Adresa služobného úradu:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava

                                              

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS;
 • písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu  a profesijnom štruktúrovanom životopise;

 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 15.10.2021

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti. 

Dátum vytvorenia stránky: 24.09.2021
Dátum aktualizácie: 28.09.2021

Tlačiť