Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Zamestnanec prevádzky IT aplikácií v rámci Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“ (ďalej len: „NP BDP“)

Číslo výberového konania: VKP BDP 13/2021

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme -  Zamestnanec prevádzky IT aplikácií v rámci Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“ (ďalej len: „NP BDP“)

Počet voľných miest: 1 (od 01.09.2021 na dobu určitú – 2 roky s možnosťou predĺženia po dobu trvania projektu do 30.11.2023)

Organizačný útvar:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; sekcia sociálnych vecí a rodiny, odbor koordinácie národných projektov sociálneho začleňovania a skvalitňovania služieb

Miesto výkonu práce: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; Špitálska 8, 812 67 Bratislava

Platová trieda: 7, funkčný plat je určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Hlavné úlohy: Systémová administrácia a údržba dát v informačných systémoch. 

Vykonáva činnosti v rámci hlavnej aktivity projektu v súlade s opisom činností.

Činnosti budú zamerané najmä na:

 • zabezpečovanie metodickej a koordinačnej činnosti v rámci projektu,
 • zavádzanie nových informačných systémov do prevádzky,
 • zabezpečovanie archivácie údajov a dát,
 • riešenie aktuálnych problémov súvisiacich s realizáciou hlavných aktivít projektu,
 • hodnotenie kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov z výstupov poradenstva (z reportov získaných v rámci NP BDP),
 • asistenciu pri príprave technických podkladov pre uzatváranie zmlúv na dodávku zariadení, prác, služieb, licencií, aplikačného programového vybavenia v oblasti IKT,
 • nevyhnutné asistenčné služby (IT činnosti v rámci jednotlivých aktivít projektu),
 • technické zabezpečovanie web stránok,
 • kontinuálna spolupráca a poskytovanie výmeny informácií medzi jednotlivými úsekmi v organizácii,
 • zabezpečovanie správy dát získavaných v rámci NP BDP,
 • zhrávanie získaných dát a spracovávanie výstupov.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie I. stupňa

Prax: 2 roky relevantnej praxe (budovanie a prevádzka IT aplikácií, web stránok, databázového softvéru, iná relevantná prax v oblasti IT sietí alebo umelej inteligencie), schopnosť tímovej práce aj samostatného rozhodovania.

Jazykové znalosti: znalosť anglického jazyka výhodou

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet na pokročilej úrovni

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: výborné komunikačné, vyjednávacie a sociálne zručnosti, schopnosť tímovej práce aj samostatného rozhodovania, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť sociálneho cítenia kombinovaná so schopnosťou odosobniť sa od problémov klienta, schopnosť zvládať stres a záťaž,  schopnosť rýchlo sa učiť nové veci, všeobecný rozhľad a orientácia v problematike ekonomiky, práva a psychológie, pokročilosť v práci s informačnými technológiami, systematický a štruktúrovaný prístup k práci.

Požadované odborné znalosti:  

Znalosť zákonov:

 • Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 552/2003 Z. z. o Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších  predpisov,
 • Vyhláška č. 106/2013 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
 • Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“),
 • Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov,
 • Vyhláška č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov (ďalej len „vyhláška o riadení projektov“),
 • Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernment-e),
 • Vyhláška č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy.

 

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  Mgr. Veronika Bajzíková

Telefón:  02/20455805

E-mail:   veronika.bajzikova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                            Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS;
 • písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu  a profesijnom štruktúrovanom životopise.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 16.07.2021

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti.

 

  

Dátum vytvorenia stránky: 09.07.2021
Dátum aktualizácie: 21.07.2021

Tlačiť