Rodičovský príspevok aj pre rodičov detí, ktoré neprijali v spádových materských školách

Často kladené otázky + Prehľadná tabuľka podľa mesiaca a roku narodenia dieťaťa [ PDF]

Rodičia detí vo veku od 3 do 6 rokov majú nárok na predĺžené poskytovanie rodičovského príspevku. Platí to v prípadoch, ak ich dieťa neprijali do spádovej materskej školy z kapacitných dôvodov. Cieľom novely zákona je kompenzovať rodičom, resp. zákonným zástupcom detí  vo veku od 3 do 6 rokov náklady spojené s  nemožnosťou umiestnenia detí do spádovej štátnej materskej školy z kapacitných dôvodov.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie od troch rokov veku dieťaťa do spádovej štátnej materskej školy pre nasledujúci školský rok podáva oprávnená osoba v zmysle § 59 ods. 4 školského zákona, vždy v období od 01. mája do 31. mája.

Nárok na rodičovský príspevok z dôvodu neprijatia do spádovej MŠ vzniká na dieťa od troch rokov, ktoré 3 roky veku dovŕšilo najneskôr do 31.8 v roku, v ktorom rodič podal žiadosť o prijatie do MŠ.

O neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do spádovej štátnej materskej školy obdrží oprávnená osoba rozhodnutie do 30.júna (§ 59 ods. 7 školského zákona). 

Štátnou materskou školou sa rozumie materská škola zriadená obcou, mestom alebo Regionálnym školským úradom. Spádová štátna materská škola je škola podľa trvalého pobytu dieťaťa.  

Žiadosť spolu s prílohami  sa predkladá na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého bydliska žiadateľa.

Žiadosť je možné doručiť:

Rodičovský príspevok sa bude môcť poskytovať do  šiestich rokov veku dieťaťa, najdlhšie do začiatku školského roka, v ktorom začne dieťa plniť povinné predprimárne vzdelávanie.

Výška rodičovského príspevku je stanovená zákonom a posudzuje sa podľa toho, či vznikol alebo nevznikol nárok na materské.

Príspevok sa poskytuje vždy na školský rok, teda od 1. septembra do 31. augusta. Napríklad, ak rodič v mesiaci máj 2023 požiada o prijatie dieťaťa (ktoré v danom roku najneskôr v auguste dovŕšilo 3 roky) do materskej školy a v priebehu mesiaca jún 2023 dostane negatívne rozhodnutie, môže si požiadať o rodičovský príspevok. Nárok naň mu vzniká od 1. septembra 2023. Rozhodnutie o neprijatí do spádovej materskej školy však nesmie byť staršie ako 12 mesiacov.

Žiadosť o rodičovský príspevok si môžu uplatniť aj rodičia detí (ktoré dovŕšili 3 roky veku do 31.8.2022) a neboli prijaté do materskej školy v školskom roku 2022/2023,   pričom rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do spádovej štátnej materskej školy nemôže byť staršie ako 12 mesiacov. V tomto prípade nárok na rodičovský príspevok vzniká od podania žiadosti, najskôr od účinnosti zákona, t.j. od 30.05.2023.

Oprávnená osoba si žiadosť o rodičovský príspevok môže podať kedykoľvek počas školského roka, avšak rozhodnutie o neprijatí dieťaťa od troch rokov veku do spádovej štátnej materskej školy nesmie byť staršie ako 12 mesiacov. Platnosť rozhodnutia o neprijatí dieťaťa do spádovej štátnej materskej školy je viazaná na školský rok, teda na obdobie od 01.septembra do 31.augusta školského roka. 

Ak rodič dieťaťa spĺňa podmienky a preukáže sa rozhodnutím o neprijatí dieťaťa do spádovej materskej školy, ktoré mu bolo vydané v júni 2022, a zároveň sa mu nepodarí dieťa umiestniť do spádovej materskej školy ani v školskom roku 2023/2024, musí preukázať toto rozhodnutie do konca augusta 2023. Nemusí však už podávať novú žiadosť. Kontinuálne pokračuje v poberaní rodičovského príspevku, ak sa preukáže negatívnym rozhodnutím. Povinnosť opätovne doložiť rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do spádovej materskej školy na konci školského roka, teda do 31. augusta, musí splniť ten rodič, ktorému ani v ďalšom školskom roku nebolo pridelené miesto v materskej škole.

Rodičovi vzniká nárok na rodičovský príspevok po splnení vyššie uvedených podmienok aj vtedy, ak pracuje a dieťa umiestni v súkromnej materskej škole. Výška príjmu rodiča pri poberaní tohto príspevku nie je nijako rozhodujúca.

Výnimkou, kedy nie je možné poberať rodičovský príspevok na dieťa, ktoré z kapacitných dôvodov neprijali do spádovej materskej školy je, ak sa rodič stará o ďalšie dieťa vo veku do 3 rokov a poberá na neho rodičovský príspevok. V tomto prípade nárok na rodičovský príspevok vzniká len raz, teda ho môže poberať len na jedno z detí.

V prípade, že sa rodičovi podarí umiestniť dieťa do inej štátnej materskej školy, ktorej zriaďovateľom je územná samospráva, je povinný oznámiť to do 8 kalendárnych dní na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Nárok na rodičovský príspevok mu následne zaniká.


 

Dátum vytvorenia stránky: 30.05.2023
Dátum aktualizácie: 25.04.2024

Tlačiť