Odbor sociálnych vecí, Žilina

Odbor sociálnych vecí, Žilina

Hurbanova 16, Žilina
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru JUDr. Katarína Chalmovská Závodská 112 1 041/2440300 Katarina.ZavodskaChalmovska@upsvr.gov.sk
RPPS – sociálny pracovník Henrieta Barošincová 411 4 041/2440387 Henrieta.Barosincova@upsvr.gov.sk
RPPS - psychológ Mgr. Mária Fraňová 416 4 041/2440383 Maria.Ruzickova@upsvr.gov.sk
RPPS - psychológ Mgr. Martina Keratová 417 4 041/2440382 Martina.Keratova@upsvr.gov.sk
RPPS - psychológ Mgr. Zuzana Končalová 415 4 041/2440391 Zuzana.Koncalova@upsvr.gov.sk
NP -POD - koordinátor ochrany detí pred násilím PhDr. Slavomíra Brezovská 216 1 041/2440304 Slavomira.Brezovska@upsvr.gov.sk
NP -POD - koordinátor ochrany detí pred násilím JUDr. Anna Zagrapanová 216 1 041/2440304 Anna.Zagrapanova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
vedúca oddelenia Mgr. Milová Lenka 110 1 041/2440330 Lenka.Milova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Mgr. Brodňanová Jaroslava 117 1 041/2440311 Jaroslava.Brodnanova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Mgr. Gašová Katarína 113 1 041/2440317 Katarina.Gasova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Mgr. Hrošovská Viera 122 1 041/2440338 Viera.Hrosovska@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Hulinová Zuzana 118 1 041/2440313 Zuzana.Hulinova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Bc. Katarína Matejová 114 1 041/2440331 Katarina.Matejova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Mgr. Valušiaková Janka 122 1 041/2440337 Jana.Valusiakova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Bc. Veronika Bradová 120 1 041/2440325 Veronika.Bradova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Ing. Andrea Milová 123 1 041/2440320 Andrea.Milova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Ing. Hricková Júlia 119 1 041/2440334 Julia.Hrickova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Ing. Loydlová Ivana 119 1 041/2440334 Ivana.Loydlova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Bc. Drahomíra Ďurčanová 114 1 041/2440336 Drahomira.Durcanova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Ing. Peter Lacko 114 1 041/2440336 Peter.Lacko@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Mgr. Mošková Veronika 114 1 041/2440331 Veronika.Moskova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Mgr. Pirohová Bibiána 117 1 041/2440312 Bibiana.Pirohova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Ing. Polesná Renáta 118 1 041/2440315 Renata.Polesna@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Ing. Rentka Martin 113 1 041/2440323 Martin.Rentka@upsvr.gov.sk
teamleader pre oblasť hmotnej núdze a náhradného výživného Ing. Skladányiová Alena 111 1 041/2440310 Alena.Skladanyiova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Struhárňanská Michaela 121 1 041/2440318 Michaela.Struharnanska@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Mgr. Suranová Magdaléna 121 1 041/2440333 Magdalena.Suranova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Mgr. Renáta Chudjáková 116 1 041/2440302 Renata.Chudjakova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Ing. Andrea Mikolaj Grolnmusová 123 1 041/2440320 Andrea.MikolajGrolmusova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Ing. Ivana Tirschelova 120 1 041/2440303 Ivana.Tirschelova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
Vedúca oddelenia PhDr. Anna Danišková, PhD. 418 4 041/2440381 anna.daniskova@upsvr.gov.sk
SPROSTREDKOVANIE NRS -CA, MT, Turč. T., DK, NO, TS, RK, BB, TT, PO,KE Bc. Michaela Knapcová 410 4 041/2440370 Michaela.Knapcova@upsvr.gov.sk
SPROSTREDKOVANIE NRS - ZA, KNM, BY, LM, BA,TN,NR Mgr. Alena Pechová (zástup Mgr. Tatiana Bolibruchová) 410 4 041/2440373 Alena.Pechova@upsvr.gov.sk
Kolízny opatrovník - C, J, R, Ř, V, W Mgr. Renáta Taldíková 409 4 041/2440372 Renata.Taldikova@upsvr.gov.sk
Kolízny opatrovník - Bo, G, H, CH Mgr. Ľubica Mičúchová 409 4 041/2440372 Lubica.Micuchova@upsvr.gov.sk
Kolízny opatrovník - S, Š Mgr. Tatiana Tichá 412 4 041/2440379 Tatiana.Ticha@upsvr.gov.sk
Kolízny opatrovník - A, Č, D, Ď, Dz, Dž, E, F, I, K (okrem Ka, Ko, Ku-Ky) Mgr. Annamária Klimanová 412 4 041/2440374 Annamaria.Klimanova@upsvr.gov.sk
Kolízny opatrovník - B (okrem Bo), Ko PhDr. Zuzana Miklúšová 419 4 041/2440378 Zuzana.Miklusova@upsvr.gov.sk
Kolízny opatrovník - L, O, T, U, Z, Ž, X PhDr. Blažena Prieložná (zástup Mgr. Ivana Skaličanová) 419 4 041/2440380 Blazena.Prielozna@upsvr.gov.sk
Kolízny opatrovník - Ku - Ky, N, P, Y Mgr. Helena Dubravíková 421 4 041/2440376 Helena.Dubravikova@upsvr.gov.sk
Kolízny opatrovník - Ka, M Mgr. Zuzana Mažgútová 421 4 041/2440377 Zuzana.Mazgutova@upsvr.gov.sk
Ohrozená rodina, NRS, NS - Č, Ď, K, Ma, N, Z, Ž Mgr. Zuzana Dobroňová 413 4 041/2440384 Zuzana.Dobronova@upsvr.gov.sk
Ohrozená rodina, NRS, NS - A, Bo, C, G (okrem Ga), CH, J, L, Ri, Š Mgr. Katarína Kaššová 413 4 041/2440390 Katarina.Kassova@upsvr.gov.sk
Ohrozená rodina, NRS, NS - M (okrem Ma, Mo), R (okrem Ri), S Mgr. Katarína Pamulová 414 4 041/2440388 Katarina.Pamulova@upsvr.gov.sk
Ohrozená rodina, NRS, NS - D, E, F, Ga, H, I, Mo Mgr. Jana Ridzoňová (zástup Mgr. Lucia Kapasná) 414 4 041/2440375 Jana.Ridzonova@upsvr.gov.sk
Ohrozená rodina, NRS, NS - O, P, T, Ť, U, V, W, X, Y Mgr. Janka Ozaniaková 408 4 041/2440369 Janka.Ozaniakova@upsvr.gov.sk
Ohrozená rodina, NRS, NS - B (okrem Bo) Mgr. Andrea Cíbová 408 4 041/2440369 Andrea.Cibova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre deti a plnoleté FO - A, B, C, Č, D, Ď, E, F, H PhDr. Katarína Koňuchová (zástup Mgr. Alena Nezmeškalová) 420 4 041/2440386 Katarina.Konuchova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre deti a plnoleté FO - G, CH, I, J, K, L, M, N Mgr. Dana Košová 420 4 041/2440385 Dana.Kosova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre deti a plnoleté FO - O, P, R, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž Mgr. Adela Šošková 420 4 041/2440385 Adela.Soskova@upsvr.gov.sk
NP IPV Mgr. Lenka Múdra 413 4 918918079 Lenka.Mudra@upsvr.gov.sk
NP IPV PhDr. Elena Uhláriková 408 4 918916525 Elena.Uhlarikova@upsvr.gov.sk
NP IPV Mgr. Zuzana Tudlová 414 4 918987682 Zuzana.Tudlova@upsvr.gov.sk
NP IPV Mgr. Vlastilima Krejčířová 420 4 041/2440389 Vlastimila.Krejcirova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
vedúca oddelenia PhDr. Jana Vevericová 17 0 041/2440140 Jana.Vevericova@upsvr.gov.sk
žiadosti o preukazy ŤZP, ŤZP/S, PP a žiadosti o peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - písmená ( L-Z) Belová Mária 3 0 041/2440144 Maria.Belova@upsvr.gov.sk
žiadosti o preukazy ŤZP, ŤZP/S, PP a žiadosti o peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - písmená (A-K) Melišová Danka 2 0 041/2440142 Danka.Melisova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -posudkový sociálny pracovník - písmená P, S (okrem St, Su, Sv, Sy, Sz, Sž) Mgr. Martina Kokavcová 7 0 041/2440146 Martina.Kokavcova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -posudkový sociálny pracovník - písmená A - Kr Mgr. Daniela Bučová Bytča 0 041/2447148 Daniela. Bucova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -posudkový sociálny pracovník - psímená Ks - Ž Mgr. Elena Dodeková Bytča 0 041/2447148 Elena.Dodekova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -posudkový sociálny pracovník - písmená A - L Mgr. Silvia Koššová KNM 0 041/2446152 Silvia.Kossova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -posudkový sociálny pracovník - písmená M - Ž Mgr. Mičkyová Soňa KNM 0 041/2446152 Sona.Mickyova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ-posudkový sociálny pracovník - písmená D, Ď, F, J Mgr. Ľubica Zaťková 9 0 041/2440145 Lubica.Zatkova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -posudkový sociálny pracovník - písmená O, St, Su, Sv, Sy, Sz, Sž, Š, Ž Mgr. Katarína Marmosteinová 18 0 041/2440151 Katarina.Marmorsteinova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -posudkový sociálny pracovník - písmená A, B, Č Mgr. Hrušková Júlia 6 0 041/2440147 Julia.Hruskova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -posudkový sociálny pracovník - písmeno K (okrem Kov, Ky) Mgr. Hodoňová Daniela 7 0 041/2440319 Daniela.Hodonova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -posudkový sociálny pracovník - písmená R, Ř, C, CH, N, Ň, Ľ, L, E, É Mgr. Matušková Darina 8 0 041/2440143 Darina.Matuskova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ- posudkový sociálny pracovník - písmená T, Ť, U, Ú, V, W, Z, Kov Mgr. Gáplovská Lenka 18 0 041/2440152 Lenka.Gaplovska@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -posudkový sociálny pracovník - písmeno M Mgr. Plánková Jasmina 8 0 041/2440141 Jasmina.Plankova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -posudkový sociálny pracovník - G, H, I, Í Mgr. Nogáčková Ľubica 6 0 041/2440148 Lubica.Nogackova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -teamleader Žilina Ing. Rolčeková Nikola 106 1 041/2440350 Nikola.Rolcekova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -písmená Da, O, Su, Sv, Sy,Sz,Sž, Š, Ž,( F, Da Rajec) Mgr. Jeanette Hodoňová 107 1 041/2440219 Jeanette Hodonova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -písmená G,H Ing. Katarína Ondrišíková 101 1 041/2440355 Katarina.Ondrisikova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -písmená D,Ď,E,F,I,J (Ď, E, I Rajec) Mgr. Gažová Andrea 107 1 041/2440219 Andrea.Gazova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -písmená A,B,Č (A, Ba Rajec) Mgr. Filipová Sylvia 101 1 041/2440352 Sylvia.Filipova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -písmená M, (B okrem Ba Rajec) Mgr. Duchoňová Zuzana 102 1 041/2440353 Zuzana.Duchonova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -písmená T,U,V,W,Z , (H Rajec) Ing. Hrošovská Zdena 103 1 041/2440351 Zdena.Hrosovska@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -písmená R,C,CH,N,L,Kov, (C, CH Rajec) Mgr. Petra Ďuricová 103 1 041/2440358 Petra.Duricova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -písmená K okrem Kov Sádecká Anna 103a 1 041/2440357 Anna.Sadecka@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -písmená P,S okrem Su,Sv,Sy,Sz,Sž, (D okrem Da Rajec) Bc. Jana Štaudingerová 103a 1 041/2440356 Jana.Staudingerova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ písmená J -Ž Rajec Ing. Jana Peťková 102 1 041/2440354 Jana.Petkova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Mgr. et Mgr. Ingrida Seböková 117 1 041/2440302 Ingrida.Sebokova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Bc. Paulína Durajová 117 1 041/2440302 Paulina.Durajova@upsvr.gov.sk
späť