Aký je postup pri žiadaní o príspevok na vytvorenie nového pracovného miesta?

Prvým krokom za úspešným získaním príspevku je podanie investičného zámeru. Žiadateľ je povinný ho podať v dvoch listinných vyhotoveniach a rovnako aj v elektronickej forme na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky alebo na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu. Zákon o investičnej pomoci v § 9  obsahuje taxatívne vymedzené obligatórne náležitosti tejto žiadosti. Na podanie investičného zámeru nadväzuje jeho posudzovanie. Za predpokladu, že žiadateľ pripojil všetky požadované doklady a nie je potrebné vyzvať ho na doplnenie do 30 dní sa vypracuje odborný posudok, ktorý obsahuje odborné hodnotenie investičného zámeru a jeho povinných príloh. V ďalšom sa vypracúva tzv. ponuka investičnej pomoci, ktorá obsahujúca identifikačné údaje žiadateľa, formy investičnej pomoci, ktoré sa majú poskytnúť, ich výšku a podmienky poskytnutia investičnej pomoci. Do 10 dní od doručenie ponuky investičnej pomoci môže žiadateľ predložiť žiadosť o poskytnutie investičnej pomoci. Náležitosti tejto žiadosti sú upravené v § 12 zákona o štátnej pomoci. Následne v procese rozhodovania o schválení investičnej pomoci je postup taký, že ak žiadateľ spĺňa podmienky na poskytnutie investičnej pomoci predkladá sa na základe žiadosti žiadateľa návrh na poskytnutie investičnej pomoci vláde SR na schválenie. Vláda SR pri schvaľovaní návrhu predovšetkým posudzuje národohospodársky význam investičného zámeru a účinky poskytnutia investičnej pomoci na hospodársku súťaž na relevantnom trhu. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky alebo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu vydá rozhodnutie o schválení investičnej pomoci pre konkrétny podnikateľský subjekt spolu s uvedením podmienok, ktoré je žiadateľ povinný dodržiavať.


 

Dátum vytvorenia stránky: 02.06.2015

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac