Informácia pre osobitného príjemcu o zmene výplaty dávok na bankový účet osobitného príjemcu

Informácia pre osobitného príjemcu o zmene výplaty dávok na bankový účet osobitného príjemcu

 

Vážený osobitný príjemca,

dovoľujeme si Vás informovať, že s cieľom zabezpečenia jednoznačného vykazovania štatistických údajov v informačných systémoch, ktoré sa týkajú osobitných príjemcov ustanovených pre poberateľov pomoci v hmotnej núdzi alebo štátnych sociálnych dávok (ďalej len „poberateľ dávky“) bolo nevyhnutné zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny prijať opatrenie za účelom zabezpečenia jednotnej evidencie miesta výplaty dávok, v prípade ich poskytovania prostredníctvom osobitného príjemcu.

V nadväznosti na uvedené dochádza k úprave evidencie miesta výplaty pre osobitného príjemcu tak, že vo variabilnom symbole pri čísle bankového účtu, ktorého majiteľom je príslušná obec, ktorá je ustanovená na výkon osobitného príjemcu musí byť uvádzané IČO obce, t. j. pri výplate dávky na bankový účet obce vo variabilnom symbole už nemôže byť uvádzané rodné číslo poberateľa dávky, ktoré sa doteraz na základe žiadosti niektorých obcí vo variabilnom symbole uvádzalo. Vzhľadom na prijatie predmetného opatrenia Vám bude zasielaná jedna platba za všetky dávky, ktoré ako osobitný príjemca poberateľom dávok poskytujete.

Veríme, že uvedená zmena Vám nespôsobí problémy pri výkone osobitného príjemcu, nakoľko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) Vám zároveň mesačne bude  zasielať  zoznam poberateľov dávok s aktuálnymi výškami poskytnutých dávok. Záverom si Vás dovoľujeme požiadať, aby finančné prostriedky, ktoré sú Vám poskytované pre poberateľov dávok, boli používané v prospech poberateľa dávky alebo v prospech nezaopatreného dieťaťa, a to v súlade s účelom, na ktorý sú určené.

V tejto súvislosti zároveň uvádzame, že nezávisle od toho, či dávka je poberateľovi poskytovaná prostredníctvom osobitného príjemcu v peňažnej, vecnej forme, prípadne ich kombináciou, osobitný príjemca je povinný použiť finančné prostriedky v celej sume poskytnutej dávky, ktorá mu bola zaslaná úradom pre poberateľa. To znamená, že nemôže nastať situácia, aby osobitný príjemca vrátil časť poskytnutej dávky na bankový účet úradu s tým, že v príslušnom kalendárnom mesiaci nebola použitá celá suma dávky v prospech poberateľa dávky.

      S pozdravom

 

Mgr. Zuzana Kováčiková                                                                                                                                       

  riaditeľka ÚPSVR Levice

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac