Doklady potrebné k evidencii

Doklady potrebné k evidencii:

Zoznam dokladov, ktoré sú súčasťou žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a dokladov, ktoré uchádzač o zamestnanie predkladá na účely sprostredkovania zamestnania:


A. Súčasťou žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 34 ods. 2 sú tieto doklady:

a) fotokópia potvrdenia o zamestnaní, alebo dokladu o spôsobe skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, ak spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu nie je uvedený v potvrdení o zamestnaní alebo ak sa potvrdenie o zamestnaní nevydáva,

b) fotokópia dokladu o skončení alebo pozastavení prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,

c) čestné vyhlásenie, že nevykonáva zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu

d) fotokópia dohody alebo zmluvy, na základe ktorej vykonáva zárobkovú činnosť podľa § 6 ods. 2,

e) potvrdenie o ukončení školy,

f) čestné vyhlásenie o skončení osobnej celodennej starostlivosti o blízku osobu,

g) doklad o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti,

h) potvrdenie o prepustení z väzby a potvrdenie o prepustení z výkonu trestu odňatia slobody,

i) právoplatné rozhodnutie o nepriznaní predčasného starobného dôchodku,

j) rodný list, ak mladistvý občan nemá spôsobilosť na právne úkony a je zastúpený zákonným zástupcom.

 

B. Uchádzač o zamestnanie na účely sprostredkovania zamestnania predkladá tieto doklady:

a) rozhodnutie alebo oznámenie o poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť alebo posudok útvaru sociálneho zabezpečenia vydaný podľa osobitného predpisu) ak občan uvedený doklad má vydaný,

b) rozhodnutie alebo oznámenie Sociálnej poisťovne o invalidite alebo percentuálnej miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť alebo posudok útvaru sociálneho zabezpečenia vydaný podľa osobitného predpisu,)

c) právoplatné rozhodnutie súdu vo veci neplatnosti rozviazania pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,

d) fotokópia dokladu o dosiahnutom stupni vzdelania,

e) fotokópie dokladov o nadobudnutých zručnostiach a oprávneniach.

 

Dátum vytvorenia stránky: 19.11.2015
Dátum aktualizácie: 19.05.2023
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac