Priorita I - 2024 - Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

 Priorita I - 2024 SPODaSK [ PDF]

Názov priority:

Výchovný skupinový program alebo sociálny skupinový program vykonávaný ambulantnou formou, celodennou formou alebo pobytovou formou za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa o dieťa osobne starajú.

Spôsob organizačného zabezpečenia:

Prostredníctvom výzvy na podávanie projektov.

Cieľ priority: 

Cieľom výchovného skupinového programu a sociálneho skupinového programu je odborné pôsobenie akreditovaného subjektu na odstránenie alebo zmiernenie problémov v správaní dieťaťa alebo jeho porúch správania. Programy budú zamerané na rozvoj sociálnych zručností, na získanie potrebných spoločenských noriem správania, elimináciu nežiaducich prejavov a vzorcov správania, hygienických návykov a na zabezpečenie vhodného využitia voľného času dieťaťa. Rovnako uvedené programy budú zamerané aj na prevenciu látkových závislostí (alkohol, tabak, drogy) a nelátkových závislostí (počítače, internet, patologické hráčstvo).

Cieľová skupina:

Program je zameraný na skupinu 20 detí vo veku 7 - 16 rokov s problémovým správaním, alebo s poruchami správania, ktoré pochádzajú z málo podnetného rodinného prostredia. Zapojenie rodičov alebo osôb, ktoré sa o maloleté deti osobne starajú, v rámci ambulantných foriem programu.      

Miesto výkonu opatrení:               

Akreditovaný subjekt bude vykonávať opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v mieste bydliska detí ambulantnou, celodennou formou. Opatrenia môžu byť realizované víkendovými pobytmi, príp. prázdninovým pobytom mimo domácnosti. Odvoz a dovoz detí bude zabezpečovať akreditovaný subjekt z miesta bydliska detí.

 

Predpokladaný termín zahájenia: máj 2024

Predpokladaný termín skončenia: november 2024

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 28.06.2023
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac