Kontakty

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, Skuteckého 39, 97401 Banská Bystrica

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Vrátnica prízemie 048/244 0 111

Riaditeľ úradu

Janka Kráľa 3, 974 01 Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ úradu Gbúr Tomáš, MBA 212B 1 048/2441 100 tomas.gbur@upsvr.gov.sk
Sekretariát riaditeľa, zákon č. 211/2000 Z.Z. a zákon č. 122/2013 Z.z. Jamnická Alena, Mgr. 212A 1 048/2441 101 alena.jamnicka@upsvr.gov.sk
__________________________________________________________________________________________________________

Oddelenie služieb pre občana

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Bartkovičová Zuzana, Mgr. 107 1 048/2440 310 zuzana.bartkovicova@upsvr.gov.sk
recepcia Sláviková Anna, Ing. prízemie 048/2440 322 anna.slavikova2@upsvr.gov.sk
recepcia Bieliková Michaela, Mgr. prízemie 048/2440 362 michaela.bielikova@upsvr.gov.sk
A-Beň Šnírerová Dagmar 201 2 048/2440 323 dagmar.snirerova@upsvr.gov.sk
Beo - C Vranová Dana, Mgr. 201 2 048/2440 363 dana.vranova@upsvr.gov.sk
Č - Dt Miklošková Anna 202 2 048/2440 313 anna.mikloskova@upsvr.gov.sk
Du - Gaj (vrátane Ď, DZ, Dž, E, F) Školníková Martina, Ing. 202 2 048/2440 353 martina.skolnikova@upsvr.gov.sk
Gak - Har Kárová-Almášiová Janka, Bc. 204 2 048/2440 352 janka.karovaalmasiova@upsvr.gov.sk
Has - Huč Sitová Lenka 204 2 048/2440 312 lenka.sitova@upsvr.gov.sk
Hud - Ju (vrátane CH, I) Laurová Dagmar 205 2 048/2440 318 dagmar.laurova@upsvr.gov.sk
K - Koh Šajgalíková Katarína, Mgr. 205 2 048/2440 358 katarina.sajgalikova@upsvr.gov.sk
Koch - Krl Varhoľová Lucia, Bc. 208 2 048/2440 319 lucia.varholova@upsvr.gov.sk
Krm - Lep Bušovský Michal, Bc. 208A 2 048/2440 357 michal.busovsky@upsvr.gov.sk
Ler - Maš (vrátane Ľ) Bozalková Zuzana 209 2 048/2440 356 zuzana.bozalkova@upsvr.gov.sk
Mat - Mol Peressényiová Brigita, Mgr. 209 2 048/2440 316 brigita.peressenyiova@upsvr.gov.sk
Mom - Pal (vrátane N, Ň, O) Príčová Katarína, Bc. 210 2 048/2440 317 katarina.pricova@upsvr.gov.sk
Pam - Pol Kišková Mária 210 2 048/2440 360 maria.kiskova@upsvr.gov.sk
Pom - Ř (vrátane R) Tišliarová Viera prízemie 048/2440 359 viera.tisliarova@upsvr.gov.sk
S - So Koklesová Katarína, Mgr. prízemie 048/2440 351 katarina.koklesova@upsvr.gov.sk
Sp - Šik Čambalová Tatiana, Mgr. prízemie 048/2440 327 tatiana.cambalova@upsvr.gov.sk
Šil - Tó Kubaliaková Alexandra Mgr. prízemie 048/2440 325 alexandra.kubaliakova@upsvr.gov.sk
Tr - Vig (vrátane Ť,U) Kekeláková Renáta prízemie 048/2440 328 renata.kekelakova@upsvr.gov.sk
Vih - Ž (vrátane Y, Q, W) Poláková Zuzana Mgr. prízemie 048/2440 324 zuzana.polakova3@upsvr.gov.sk
ref. zamestnávateľa Bartová Petra, Bc. 108 1 048/2440 321 petra.bartova@upsvr.gov.sk
ref. zamestnávateľa Vrbovská Lucia, Ing. 108 1 048/2440 315 lucia.vrbovska@upsvr.gov.sk
ref. zamestnávateľa Melošová Veronika, Mgr. 101 1 048/2440 326 veronika.melosova@upsvr.gov.sk
ref. zamestnávateľa Kmeťová Marianna, Mgr. 101 1 048/2440 341 marianna.kmetova@upsvr.gov.sk
ref. zamestnávateľa Slávová Petra, Mgr. 101 1 048/2440 311 petra.slavova@upsvr.gov.sk
__________________________________________________________________________________________________________

Odbor služieb zamestnanosti

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Valašťanová Andrea Mgr. 410 4 048/2440 300 andrea.valastanova@upsvr.gov.sk
__________________________________________________________________________________________________________

Referát správneho konania

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referent Kubajdová Lenka, Mgr. 409 4 048/2440 354 lenka.kubajdova@upsvr.gov.sk
referent Púpalová Andrea, Mgr. 409 4 048/2440 314 andrea.pupalova@upsvr.gov.sk
referent Bartók Ján, JUDr. 207 2 048/2440 115 jan.bartok@upsvr.gov.sk
__________________________________________________________________________________________________________

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Moravčíková Jana, Ing. 608 6 048/2440 400 jana.moravcikova@upsvr.gov.sk
Koordinácia národných projektov odboru sociálnych vecí a rodiny Sedláčková Iveta, Mgr. 605 6 048/2440 220 iveta.sedlackova@upsvr.gov.sk
Koordinátor národných projektov Kováčová Nikola, Mgr. 602 6 048/2440 407 nikola.kovacova2@upsvr.gov.sk
§59 - Príspevok na činnosť pracovného asistenta; §53 – Príspevok na dochádzku za prácou Ďurišková Eva 601 6 048/2440 411 eva.duriskova@upsvr.gov.sk
§60 - Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov; §53 – Príspevok na dochádzku za prácou Dianová Danica 601 6 048/2440 452 danica.dianova@upsvr.gov.sk
§53 – Príspevok na dochádzku za prácou, §59 - Príspevok na činnosť pracovného asistenta; Janovcová Iveta, Mgr. 606 6 048/2440 456 iveta.janovcova@upsvr.gov.sk
§53 – Príspevok na dochádzku za prácou, projekt, §60 - Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov; §59 - Príspevok na činnosť pracovného asistenta; Lichá Klaudia, Ing. 602 2 048/2440 406 klaudia.licha@upsvr.gov.sk
NP Chyť sa svojej šance - opatrenie č.2, projekt Prvá pomoc Očenášová Anna, Ing. 602 6 048/2440 402 anna.ocenasova2@upsvr.gov.sk
§60 - Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov; chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov; Lauruská Ingrid, Mgr. 603 6 048/2440 404 ingrid.lauruska@upsvr.gov.sk
§ 53 g Vyrovnávacie príspevky integračnému podniku, priznanie postavenia chráneného pracoviska/dielne, projekt Prvá pomoc Hambálková Miroslava, Ing. 603 6 048/2440 405 miroslava.hambalkova@upsvr.gov.sk
§52-Príspevok na aktivačnú činnosť, §53a – Príspevok na podporu mobility, §60 - Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov; §59 - Príspevok na činnosť pracovného asistenta; Janovcová Magdaléna, Ing. 603 6 048/2440 410 magdalena.janovcova@upsvr.gov.sk
§53 – Príspevok na dochádzku za prácou, projekt Prvá pomoc Almanová Lucia, PhDr. 604 6 048/2440 453 lucia.almanova@upsvr.gov.sk
NP Chyť sa svojej šance, opatrenie č.3, §53 – Príspevok na dochádzku za prácou, §32, ods. 12 – Náhrada časti cestovných výdavkov; §59 - Príspevok na činnosť pracovného asistenta; Pejková Pecníková Ivona, Mgr. 604 6 048/2440 458 ivona.pejkovapecnikova@upsvr.gov.sk
NP Chyť sa svojej šance - opatrenie č.3 ,projekt Prax pre mladých Štúberová Jana 604 6 048/2440 222 jana.stuberova@upsvr.gov.sk
NP Chyť sa svojej šance - opatrenie č.1, §49 - Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, §57 - Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť, Švantnerová Lucia, Mgr. 606 6 048/2440 401 lucia.svantnerova@upsvr.gov.sk
__________________________________________________________________________________________________________

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Paulusová Ružena Mgr. 403 4 048/2440 450 ruzena.paulusova@upsvr.gov.sk
odborný poradca, §42 ods.2 písm.a) - inf. a porad. služby pri voľbe povolania, §43 - odborné poradenské služby, NP "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie", opatrenie č.1 -poskytovanie odborných poradenských služieb ZUoZ Petrovská Ivana, Ing. 404 4 048/2440 460 ivana.petrovska@upsvr.gov.sk
odborný poradca, NP "Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie" Majerová Erika Mgr. 404 4 048/2440 461 erika.majerova@upsvr.gov.sk
poradca, Projekt "Pomáhame odídencom" - poradenstvo a informácie pre odídencov Šatníková Oksana, Mgr. 404 4 048/2440 466 oksana.satnikova@upsvr.gov.sk
NP "Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie 2" - príspevok na rekvalifikačné kurzy REPAS+ a kompetenčné kurzy KOMPAS+, Projekt "Pomáhame odídencom", opatrenie č.1 Vzdelávanie odídencov Omastová Martina, Mgr. 405 4 048/2440 462 martina.omastova@upsvr.gov.sk
NP "Nestrať prácu, vzdelávaj sa" - príspevok na vzdelávanie záujemcov o zamestnanie /pre zamestnaných/, Projekt "Pomáhame odídencom" opatrenie č.1-Vzdelávanie odídencov Necpálová Zuzana, Mgr. 405 4 048/2440 463 zuzana.necpalova@upsvr.gov.sk
NP "Nestrať prácu, vzdelávaj sa" - príspevok na vzdelávanie záujemcov o zamestnanie /pre zamestnaných/ Víteková Ivana, Ing. 405 4 048/2440 467 ivana.vitekova@upsvr.gov.sk
NP "Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie-2" - príspevok na rekvalifikačné kurzy REPAS+ a kompetenčné kurzy KOMPAS+ Nôtová Emília PhDr. 406 4 048/2440 455 emilia.notova@upsvr.gov.sk
NP "Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie 2" - príspevok na rekvalifikačné kurzy REPAS+ a kompetenčné kurzy KOMPAS+ Kačicová Monika,Mgr. 406 4 048/2440 451 monika.kacicova@upsvr.gov.sk
poradca, Projekt "Pomáhame odídencom" - poradenstvo a informácie pre odídencov Šeligová Elena, Bc. 407 4 048/2440 465 elena.seligova@upsvr.gov.sk
poradca, Projekt "Pomáhame odídencom" - poradenstvo a informácie pre odídencov Lykhvar Veronika 408 4 048/2440 464 veronika.lykhvar@upsvr.gov.sk
__________________________________________________________________________________________________________

Aktivačné centrum

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelania Spevák Peter, Mgr. 106 1 048/2440 330 peter.spevak@upsvr.gov.sk
§ 10, § 12 Kupcová Marta, Bc. 103 1 048/2440 333 marta.kupcova@upsvr.gov.sk
§ 10, § 12, § 52, § 52a Porubská Michaela 104 1 048/2440 331 michaela.porubska@upsvr.gov.sk
Vorbachová Tatiana 103 1 048/2440 334 tatiana.vorbachova@upsvr.gov.sk
__________________________________________________________________________________________________________

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Laluhová Eva Mgr. 307 3 048/2440 500 eva.laluhova@upsvr.gov.sk
__________________________________________________________________________________________________________

Koordinácia ochrany detí pred násilím

Janka Kráľa 3, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Koordinácia ochrany detí pred násilím Šmigová Renáta, Mgr. 217B 1 048/2441 614 renata.smigova@upsvr.gov.sk
__________________________________________________________________________________________________________

Referát poradensko-psychologických služieb

Janka Kráľa 3, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Hermanová Zuzana Mgr. 314 2 048/2441 618 zuzana.hermanova@upsvr.gov.sk
Mácsadyová Gréta Mgr. 314 2 048/2441 617 greta.macsadyova@upsvr.gov.sk
Jurgová Iveta Mgr. 305 2 048/2441 619 iveta.jurgova@upsvr.gov.sk
__________________________________________________________________________________________________________

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
###################################################################################################################
Odvolacie konania rieši Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny Bratislava, pracovisko Banská Bystrica Trieda SNP 75, 048/2450904
###################################################################################################################
vedúca oddelenia Luttyová Andrea Mgr. 305 3 048/2440 670 andrea.luttyova@upsvr.gov.sk
referent Bočincová Eva Mgr. 301 3 048/2440 641 eva.bocincova@upsvr.gov.sk
referent Jamrichová Zuzana Mgr. 301 3 048/2440 643 zuzana.jamrichova@upsvr.gov.sk
referent Majeríková Ľubica Mgr. 301 3 048/2440 645 lubica.majerikova@upsvr.gov.sk
referent Straková Helena Ing. 302 3 048/2440 646 helena.strakova@upsvr.gov.sk
referent Čupková Jana Mgr. 302 3 048/2440 642 jana.cupkova@upsvr.gov.sk
referent Švecová Zuzana Mgr. 302 3 048/2440 640 zuzana.svecova3@upsvr.gov.sk
preukazy FO s ŤZP, parkovacie preukazy; posúdenie osobitnej starostlivosti na účely ŠSD Vargová Jana Mgr. 303 3 048/2440 501 jana.vargova@upsvr.gov.sk
referent Cerovská Daniela, Mgr. 303A 3 048/2440 502 daniela.cerovska@upsvr.gov.sk
referent Dobiasová Tatiana Ing. 304 3 048/2440 671 tatiana.dobiasova@upsvr.gov.sk
referent Lubyová Eva Mgr. 304 3 048/2440 672 eva.lubyova@upsvr.gov.sk
referent Strháková Erika, Mgr. 304 3 048/2440 673 erika.strhakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Danišová Ľubica Mgr. 507 5 048/2440 550 lubica.danisova@upsvr.gov.sk
Chmelová Eva, Mgr. 501 5 048/2440 513 eva.chmelova@upsvr.gov.sk
Sušienková Jela, Mgr. 501 5 048/2440 522 jela.susienkova@upsvr.gov.sk
Gálusová Ingrid Bc. 502 5 048/2440 560 ingrid.galusova@upsvr.gov.sk
Feketeová Lucia, Mgr. 502 5 048/2440 554 lucia.feketeova@upsvr.gov.sk
Margócziová Martina, Mgr. 503 5 048/2440 514 martina.margocziova@upsvr.gov.sk
Pavlíková Petra, Mgr. 503 5 048/2440 519 petra.pavlikova@upsvr.gov.sk
Proftová Martina, Mgr. 504 5 048/2440 515 martina.proftova@upsvr.gov.sk
Katarína Fodorová, Mgr. 504 5 048/2440 561 katarina.fodorova@upsvr.gov.sk
Matušková Andrea 505 5 048/2440 555 andrea.matuskova@upsvr.gov.sk
Zubáková Zuzana, Mgr. 505 5 048/2440 517 zuzana.zubakova@upsvr.gov.sk
Styková Anna, Bc. 506 5 048/2440 516 anna.stykova@upsvr.gov.sk
Ridzoňová Miroslava, Bc. 506 5 048/2440 518 miroslava.ridzonova@upsvr.gov.sk
Birka Martin, Mgr. 508 5 048/2440 512 martin.birka@upsvr.gov.sk
Halán Milan, Mgr. 508 5 048/2440 521 milan.halan@upsvr.gov.sk
Babečka Ondrej, Mgr. 509 5 048/2440 556 ondrej.babecka@upsvr.gov.sk
__________________________________________________________________________________________________________

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Čubová Zdenka, Mgr. 706 7 048/2440 600 zdenka.cubova@upsvr.gov.sk
referent Bačová Renáta, Mgr. 609 6 048/2440 605 renata.bacova@upsvr.gov.sk
referent Gasidlová Adriána, PhDr. 609 6 048/2440 604 adriana.gasidlova@upsvr.gov.sk
referent Kováčová Viera Mgr. 701 7 048/2440 608 viera.kovacova2@upsvr.gov.sk
referent Smutná Andrea, Mgr. 701 7 048/2440 615 andrea.smutna@upsvr.gov.sk
referent Šrobárová Monika, Mgr. 702 7 048/2440 624 monika.srobarova@upsvr.gov.sk
referent Kmeťová Nikola, Mgr. 702 7 048/2440 620 nikola.kmetova@upsvr.gov.sk
referent Ulický Igor, Mgr. 703 7 048/2440 612 igor.ulicky@upsvr.gov.sk
referent Zeleňáková Zdenka, Mgr. 703 7 048/2440 613 zdenka.zelenakova@upsvr.gov.sk
referent Karlíková Marta, Mgr. 703 7 048/2440 622 marta.karlikova@upsvr.gov.sk
referent Pelcová Iveta, Mgr. 704 7 048/2440 611 iveta.pelcova@upsvr.gov.sk
referent Tomášu Katarína, Mgr. 704 7 048/2440 621 katarina.tomasu@upsvr.gov.sk
referent Očenášová Zuzana, Mgr. 705A 7 048/2440 607 zuzana.ocenasova@upsvr.gov.sk
referent Scholz Čačková Romana, Mgr. 705A 7 048/2440 602 romana.cackova2@upsvr.gov.sk
referent Dorčáková Daniela, Mgr. 708 7 048/2440 623 daniela.dorcakova@upsvr.gov.sk
referent Kováčová Zuzana, Mgr. 708 7 048/2440 610 zuzana.kovacova2@upsvr.gov.sk
referent Vozárová Mária, Mgr. 709 7 048/2440 606 maria.vozarova@upsvr.gov.sk
referent Slezáková Daniela, Mgr. 709 7 048/2440 609 daniela.slezakova@upsvr.gov.sk
__________________________________________________________________________________________________________

Oddelenie ekonomiky

Janka Kráľa 3, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Čierna Eleonóra, Ing. 216 1 048/2441 170 eleonora.cierna@upsvr.gov.sk
rozpočtár Pauk Lukáš, Ing 215 1 048/2441 173 lukas.pauk@upsvr.gov.sk
finančná referentka Hamplová Janette, Mgr. 215 1 048/2441 179 janette.hamplova@upsvr.gov.sk
účtovníčka Majerová Iveta 214 1 048/2441 175 iveta.majerova@upsvr.gov.sk
účtovníčka Krnáčová Janka, Ing. 214 1 048/2441 174 janka.krnacova@upsvr.gov.sk
správca budov Bielik Dušan 219 1 048/2441 193 dusan.bielik@upsvr.gov.sk
majetkárka Vyšná Ivana 220 1 048/2441 191 ivana.vysna@upsvr.gov.sk
vodič Zachar Marián 220 1 048/2441 196 marian.zachar@upsvr.gov.sk
správa pohľadávok Barlová Martina, Ing. 217A 1 048/2441 181 martina.barlova@upsvr.gov.sk
správa pohľadávok Ševčíková Lívia, Ing. 217A 1 048/2441 182 livia.sevcikova@upsvr.gov.sk
__________________________________________________________________________________________________________

Oddelenie ekonomiky podateľňa

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
podateľňa Raučinová Marta prízemie 048/2440 196 marta.raucinova@upsvr.gov.sk
podateľňa, archív Bahýlová Lucia, Mgr. prizemie 048/2440 197 lucia.bahylova@upsvr.gov.sk
__________________________________________________________________________________________________________

Referát kontroly

Janka Kráľa 3, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
koordinátor Kolenič Branislav, JUDr. Mgr. 221 1 048/2441 130 branislav.kolenic@upsvr.gov.sk
kontrolór Maňka Milan Ing. 221 1 048/2441 132 milan.manka@upsvr.gov.sk
kontrolór Uličný Martin, Mgr. 221 1 048/2441 131 martin.ulicny@upsvr.gov.sk
__________________________________________________________________________________________________________

Osobný úrad

Janka Kráľa 3, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
odborný radca Štekláčová Jarmila, Mgr. 223 1 048/2441 120 jarmila.steklacova@upsvr.gov.sk
samostaný radca Hrnčiariková Erika, Ing. 222 1 048/2441 122 erika.hrnciarikova@upsvr.gov.sk
__________________________________________________________________________________________________________
späť