Pracovisko Snina

Budovateľská 2204/11, 069 01 Snina 057/2441 999
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca Pracoviska Snina PhDr. Stanislava Gribaničová 40a 2 057/2441 105 stanislava.gribanicova@upsvr.gov.sk
podateľňa Beáta Štofirová 6 prízemie 057/2441 999 beata.stofirova@upsvr.gov.sk
Sprostredkovania práce, služby pre zamestnávateľa
Team leader (zastupovanie vedúcej Pracoviska Snina v čase jej neprítomnosti) + dožiadania Mgr. Blažena Čižmárová 30 057/2441 201 blazena.cizmarova@upsvr.gov.sk
referát sprostredkovania práce K - Ko Kováčová Valéria, Ing. 22 7 057/2441 205 valeria.kovacova@upsvr.gov.sk
referát sprostredkovania práce M, O, U, V, W, X, Y Mgr. Jela Cimová 22 8 057/2441 205 jela.cimova@upsvr.gov.sk
referát sprostredkovania práce Š, T, Ť, Z, Ž Eva Ondiková 23 9 057/2441 206 eva.ondikova@upsvr.gov.sk
referát sprostredkovania práce A, B, J Mgr. Lucia Pohlová 23 10 057/2441 206 lucia.pohlova@upsvr.gov.sk
referát sprostredkovania práce Kr - Ks, L, Ľ, P Mgr. Martin Miheli 24 11 057/2441 207 martin.miheli@upsvr.gov.sk
referát sprostredkovania práce H, F, Ku - Ky Ing. Vladimír Vaľko 24 12 057/2441 207 vladimir.valko@upsvr.gov.sk
referát sprostredkovania práce Č, G, I, N, Ň Mgr. Ingrid Ceľuchová 25 13 057/2441 208 ingrid.celuchova@upsvr.gov.sk
referát sprostredkovania práce C, D, Ď, Dz, Dž, E, Ch Mgr. Emília Zarembová 25 14 057/2441 208 emilia.zarembova@upsvr.gov.sk
referát sprostredkovania práce R, S Stanislava Volochová 26 15 057/2441 209 stanislava.volochova@upsvr.gov.sk
agent VPM Ing. Štefan Gábor 31 1 057/2441 271 stefan.gabor@upsvr.gov.sk
Agenda správneho konania
správne konanie Mgr. Miriam Hrešková 27 1 057/2441 302 miriam.hreskova@upsvr.gov.sk
Agenda poradenstva
odborné poradenské služby, NP Aktivácia znevýhodnených UoZ -opatrenie č. 1 (okres Snina) Ing. Vlasta Husnajová 32 1 057/2441 311 vlasta.husnajova@upsvr.gov.sk
NP Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti/Poradenstvom k zamestnaniu - odborný poradca pre mladých UoZ Kirňaková Gabriela, Mgr. 33 1 057/2441 313 gabriela.kirnakova@upsvr.gov.sk
NP Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti/Poradenstvom k zamestnaniu - odborný poradca pre znevýhodnených UoZ Leferovičová Michaela, Ing. 33 1 057/2441 313 michaela.leferovicova@upsvr.gov.sk
Agenda Aktivačné centrum
koordinátor Miroslav Maťovka 53 2 057/2441 331 miroslav.matovka@upsvr.gov.sk
koordinátor Štefan Gábor 53 2 057/2441 331 stefan.gabor2@upsvr.gov.sk
hlavný koordinátor Ing. Ján Krupa 53 2 057/2441 331 jan.krupa@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné, štátne sociálne dávky - A, R, Š, U - Ž dotácie: mesto Ing. Jozef Chvostaľ 42 2 057/2441 551 jozef.chvostal@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné, štátne sociálne dávky - B, J, KE, Ki, Kr, Kl, Km Mgr. Oľga Becová 41 2 057/2441 554 olga.becova@upsv.gov.sk
Team leader, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné, štátne sociálne dávky - C, E; koordinácia ŠSD: G, H Ing. Štefánia Hamuľaková 41 2 057/2441 554 stefania.hamulakova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné, štátne sociálne dávky - H; Koordinácia ŠSD: A - F, CH - U PhDr. Jana Surová 52 2 057/2441 553 jana.surova2@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné, štátne sociálne dávky - D, Ď, Dz, Dž, Ka, Ko, Ku Ing. Patrícia Fedáková 52 2 057/2441 553 patricia.fedakova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné, štátne sociálne dávky - F, G, S Mgr. Marcela Molnárová 54 2 057/2441 555 marcela.molnarova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné, štátne sociálne dávky - Ch, O, P, T, Ť; Dotácie: obce Mgr. Ervína Pohlová 54 2 057/2441 555 ervina.pohlova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné, štátne sociálne dávky - Č, I, L, Ľ, M, N, Ň; koordinácia ŠSD: V - Ž Mgr. Iveta Šebáková 43 2 057/2441 570 iveta.sebakova@upsvr.gov.sk
Agenda prvého kontaktu pre hmotnú núdzu náhradné výživné a štátne sociálne dávky
Agenda Priezvisko a meno Číslo kancelárie Poschodie Číslo telefónu E-mail
referent agendy prvého kontaktu pre HN,NV a ŠSD Ing. Kamil Gerboc 20 1 057/2441 552 kamil.gerboc@upsvr.gov.sk
referentka agendy prvého kontaktu pre HN,NV a ŠSD Vlasta Frimmerová 20 1 057/2441 556 vlasta.frimmerova@upsvr.gov.sk
Agenda peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - A, B, C, Č, D, Ď, Dz, Dž, E, F, Ch Mgr. Ivana Ihnátová 15 prízemie 057/2441 680 ivana.ihnatova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - H, K Mgr. Jana Starjaková 15 prízemie 057/2441 680 jana.starjakova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - P, S, Š, T, Ť, U, V, W, Z, Ž PhDr. Jana Dančíková 14 prízemie 057/2441 682 jana.dancikova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - G, I, J, L, Ľ, M, N, Ň, O, R Mgr. Lýdia Dunajová 14 prízemie 057/2441 682 lydia.dunajova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť, preukazy ŤZP, parkovacie preukazy - A, B, C, Č, D, Ď, Dz, Dž, E, F, G, P Mgr. Anna Kelemecová 16 prízemie 057/2441 683 anna.kelemecova@upsvr.gov.sk
NP Inovácia v poskytovaní pomoci osobám ohrozeným chudobou alebo sociálnym vylúčením Mgr. Adriana Glogovská 16 prízemie 057/2441 683 adriana.glogovska@upsvr.gov.sk
posudková činnosť, preukazy ŤZP, parkovacie preukazy - H, Ch, I, J, K, L, Ľ, M, S PhDr. Miriama Sirková 11 prízemie 057/2441 684 miriama.sirkova@upsvr.gov.sk
Teamleader (zastupovanie vedúcej pracoviska v čase jej neprítomnosti) posudková činnosť, preukazy ŤZP, parkovacie preukazy - N, Ň, O, R, Š, T, Ť, U, V, W, Z, Ž PhDr. Antónia Andraščíková 9 prízemie 057/2441 685 antonia.andrascikova@upsvr.gov.sk
Agenda sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Rodičovský konflikt., Sociálnoprávna ochrana detí -E, G – J, R - Ž Mgr. Ľubica Dunajová 49 2 057/2441 620 lubica.dunajova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny., Sociálnoprávna ochrana detí - A – DŽ, F, L, O, P, Mgr. Stanislava Šiškanová 50 2 057/2441 624 stanislava.siskanova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny,. Sociálnoprávna ochrana detí - E, G, CH - J, R, Š, T, U, V, W, Ž Mgr. Marianna Špitaliková 50 2 057/2441 624 marianna.spitalikova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela PFO, Sociálna kuratela detí K – Ž PhDr. Marianna Britanová 46 2 057/2441 623 marianna.britanova@upsvr.gov.sk
NP rozvoj opatrení SPODaSK, Sociálna kuratela detí A - J Mgr. Lenka Huňarová 46 2 057/2441 623 lenka.hunarova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny, Sociálnoprávna ochrana detí - H, K - Ň, S, Ť, Z Mgr. Eva Matisová 45 2 057/2441 621 eva.matisova@upsvr.gov.sk
Rodičovský konflikt, Sociálnoprávna ochrana detí - A – DŽ, F, K, L - P Mgr. Lýdia Petrová 44 2 057/2441 622 lydia.petrova@upsvr.gov.sk
NP rozvoj opatrení SPODaSK - Agenda ohrozené rodiny Mgr. Zuzana Nováková 48 2 057/2441 625 zuzana.novakova@upsvr.gov.sk
NP rozvoj opatrení SPODaSK, Agenda sociálna kuratela detí Mgr. Renáta Leňková 48 2 057/2441 625 renata.lenkova@upsvr.gov.sk
NP rozvoj opatrení SPODaSK, Agenda sociálna kuratela PFO Vojtková Mária, Mgr. 48 2 057/2441 625 maria.vojtkova@upsvr.gov.sk
späť