Kontakty

Spojovateľka ÚPSVR Humenné

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné 057/2440 999
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Spojovateľka ÚPSVR Humenné 29 prízemie 057/2440 999
fax 29 prízemie 057/2440 109

Kancelária riaditeľky ÚPSVR Humenné

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka ÚPSVR Humenné Chomová Monika, PhDr. 120a 3 057/2440 100 monika.chomova@upsvr.gov.sk
sekretariát Sabová Zuzana, Ing. 120 3 057/2440 101 zuzana.sabova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Burešová Ľubica, Mgr. 127 3 057/2440 300 lubica.buresova@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
správne konanie Berešová Alena, JUDr. 5 príz. 057/2440 302 alena.beresova@upsvr.gov.sk
správne konanie Čandová Jana, JUDr. 5 príz. 057/2440 302 jana.candova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sprostredkovania práce

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Babičová Ida, Mgr. 30 príz. 057/2440 200 ida.babicova@upsvr.gov.sk
Dožiadania, Oznámenia o vyradení UoZ, zaradzovanie absolventov na AP + NP, Prax pre mladých, PN-ky, zastupovanie vedúcej v čase jej neprítomnosti č.1 Taňkošová Emília, Mgr. 3a príz. 057/2440 204 emilia.tankosova@upsvr.gov.sk
G Adamová Jana, Mgr. 4 príz. 057/2440 213 jana.adamova@upsvr.gov.sk
Ko - Kž, N, Ň Habiňáková Silvia 6 príz. 057/2440 206 silvia.habinakova@upsvr.gov.sk
Ba, Be, Fe Bednařová Renáta 7 príz. 057/2440 207 renata.bednarova@upsvr.gov.sk
Dz, Dž, Š, Ta, Te Onkocová Jaroslava, Mgr. 8 príz. 057/2440 208 jaroslava.ontkocova@upsvr.gov.sk
Fi, P Papajová Adriana, Mgr. 8a príz. 057/2440 209 adriana.papajova@upsvr.gov.sk
S, Ti, Tk Mihoková Alena, Mgr. 9 príz. 057/2440 210 alena.mihokova@upsvr.gov.sk
H Majerníková Oľga, Mgr. 9 príz. 057/2440 210 olga.majernikova@upsvr.gov.sk
Ka - Kň, Mi, U, Q Šalatová Mária, Ing. 26 príz. 057/2440 211 maria.salatova@upsvr.gov.sk
J, R, Tr, Tu, Ť, W Katanová Mária, Bc. 26 príz. 057/2440 211 maria.katanova@upsvr.gov.sk
D Repková Alena, Mgr. 27 príz. 057/2440 212 alena.repkova@upsvr.gov.sk
A, C, Č, Ď, Fa, O Meričková Beáta 27 príz. 057/2440 212 beata.merickova@upsvr.gov.sk
Bi - Bž, E, Ch, I, Z, Ž Kovalčíková Lýdia 28 príz. 057/2440 215 lydia.kovalcikova@upsvr.gov.sk
Ma, Me, Mj - Mž, To Kovalčinová Ingrid, Mgr. 31 príz. 057/2440 214 ingrid.kovalcinova@upsvr.gov.sk
Fj - Fž, L, Ľ, V Veľasová Katarína, Mgr. 31 príz. 057/2440 214 katarina.velasova@upsvr.gov.sk
EURES poradca Hiľovská Miroslava, Mgr. 32 príz. 057/2440 170 miroslava.hilovska@upsvr.gov.sk

Referát služieb pre zamestnávateľa

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
agent VPM + HP Rusňaková Iveta, Mgr. 10a prízemie 057/2440 271 iveta.rusnakova@upsvr.gov.sk
agent VPM, agenda cudzinci, informačné karty Hrib Ladislav, Mgr. 10a prízemie 057/2440 271 ladislav.hrib@upsvr.gov.sk
agent VPM + zastupovanie vedúcej v čase jej neprítomnosti č. 2 Karoľová Oľga, Ing. 10 prízemie 057/2440 272 olga.karolova@upsvr.gov.sk

OAOTP a poradenstva Humenné

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia, Tajomník komisie na posudzovanie podnikateľských zámerov, Asistentka Výboru pre otázky zamestnanosti Mgr. Sokolová Katarína 122 3 057/2440 400 katarina.sokolova@upsvr.gov.sk
§ 55 - Chránená dielňa, chránené pracovisko - okres SNINA;§ 56 - Príspevok na zriadenie CHD alebo CHP - okres SNINA;§ 56a -Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní - okres SNINA;§ 57 - Príspevok občanovi so ZP na SZČ - okres SNINA;§ 59 - Príspevok na činnosť pracovného asistenta - okres SNINA;§ 60 - Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP - okres SNINA;NP "Investičná pomoc pre sociálne podniky - nenávratna zložka";NP "Poskytovanie podpory v čase skrátenej práce (kurzarbeit)" Mgr. Kmecová Martina 92 2 057/2440 401 martina.kmecova@upsvr.gov.sk
§ 53f - Umiestňovací príspevok integračnému podniku;§ 53g - Vyrovnávací príspevok integračnému podniku;§ 55 - Chránená dielňa, chránené pracovisko - okres HUMENNÉ;§ 56 - Príspevok na zriadenie CHD alebo CHP - okres HUMENNÉ;§ 56a -Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní - okres HUMENNÉ;§ 57 - Príspevok občanovi so ZP na SZČ - okres HUMENNÉ;§ 59 - Príspevok na činnosť pracovného asistenta - okres HUMENNÉ;§ 60 - Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP - okres HUMENNÉ Mgr. Katanová Katarína 92 2 057/2440 401 katarina.katanova@upsvr.gov.sk
NP Poskytovanie podpory v čase skrátenej práce (kurzarbeit);NP Cesta na trh práce 3 - Opatrenie č. 2;Pomáhame odídencom - Opatrenie č. 4 Mentorované zapracovanie a prax;NP Aktivácia ZUoZ - Opatrenie č. 3 ;§ 53 - Príspevok na dochádzku za prácou - okres Humenné Ing. Vašková Viera 93 2 057/2440 407 viera.vaskova@upsvr.gov.sk
§ 53 - Príspevok na dochádzku za prácou - okres SNINA Mgr. Feretová Andrea 93 2 057/2440 407 andrea.feretova@upsvr.gov.sk
§ 51 - Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe (okres Snina);§ 52 - Príspevok na aktivačnú činnosť (okres Snina);NP Aktivácia ZUoZ - Opatrenie č. 2 (okres Snina) Mgr. Rosoľanková Alena 91a 2 057/2440 410 alena.rosolankova@upsvr.gov.sk
NP Aktivácia ZUoZ - Opatrenie č. 2 (okres Humenné) ;§ 51 - Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe (okres Humenné);§ 52 - Príspevok na aktivačnú činnosť (okres Humenné); Mgr. Smolejová Lenka 91a 2 057/2440 410 lenka.smolejova@upsvr.gov.sk
NP Chyť sa svojej šance - Opatrenie č.1;§ 49 - Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť Ing. Benejová Mária 123 3 057/2440 409 maria.benejova@upsvr.gov.sk
NP Chyť sa svojej šance - Opatrenie č.3;§ 32 ods. 12 písm. d) - náhrada časti cestovných výdavkov súvisiacich s absolvovaním VK Ing. Hudáková Marianna 123 3 057/2440 409 marianna.hudakova@upsvr.gov.sk
NP "Poskytovanie podpory v čase skrátenej práce (kurzarbeit);NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č. 2; Projekt Podpora udržania pracovných návykov Mgr. Chvostaľová Magdaléna 123a 3 057/2440 411 magdalena.chvostalova@upsvr.gov.sk
NP "Poskytovanie podpory v čase skrátenej práce (kurzarbeit)";NP Aktivácia ZUoZ - Opatrenie č. 3 ;NP Cesta na trh práce 3 - Opatrenie č. 1 Ing. Rohaľová Hyacinta 126 3 057/2440 404 hyacinta.rohalova@upsvr.gov.sk
NP Cesta na trh práce 3 - Opatrenie č. 1;§ 50 - Príspevok na podporu znevýhodneného UoZ; NP Aktivácia ZUoZ - Opatrenie č. 3 Mészárosová Gabriela 91 2 057/2440 403 gabriela.meszarosova@upsvr.gov.sk
§ 53 - Príspevok na dochádzku za prácou - okres HUMENNÉ; § 53a - Príspevok na podporu mobility za prácou; NP Prax pre mladých (okres Humenné, okres Snina) Mgr. Nováková Michala 90 2 057/2440 408 michala.novakova@upsvr.gov.sk
§ 53 - Príspevok na dochádzku za prácou - okres HUMENNÉ;§ 53a - Príspevok na podporu mobility za prácou; Lukáčová Zuzana 90 2 057/2440 408 zuzana.lukacova@upsvr.gov.sk
NP "Vzdelávanie UoZ-2" (§ 54) - Kompas+, Repas+;NP "Podpora integračného podniku";NP "Deinštitucionalizácia náhradnej starostlivosti III";NP "Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami ÚPSVR";NP "Nestrať prácu - vzdelávaj sa";NP "Poskytovanie podpory v čase skrátenej práce (kurzarbeit)";NP "Pomáhame odídencom"- Opatrenie č. 1 Vzdelávanie odídencov Mgr. Lysá Miroslava 124 3 057/2440 406 miroslava.lysa@upsvr.gov.sk
§ 49 - Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť;NP Cesta na trh práce 3 - Opatrenie č. 1, 2;NP Chyť sa svojej šance - Opatrenie č.1;NP Chyť sa svojej šance - Opatrenie č.2;NP Chyť sa svojej šance - Opatrenie č.3 Mgr. Sisková Lucia 126 3 057/2440 404 lucia.siskova@upsvr.gov.sk
§ 50 - Príspevok na podporu znevýhodneného UoZ;NP Aktivácia ZUoZ - Opatrenie č. 2;NP Aktivácia ZUoZ - Opatrenie č. 3;NP Cesta na trh práce 3 - Opatrenie č. 3;NP Podpora zamestnanosti;Pomáhame odídencom - Opatrenie č. 2 Podpora mobility;Pomáhame odídencom - Opatrenie č. 3 Dobrovoľnícke činnosti Ing. Barňáková Mária 125 3 057/2440 405 maria.barnakova@upsvr.gov.sk
§ 56 - Príspevok na zriadenie CHD alebo CHP;§ 56a -Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní;§ 57 - Príspevok občanovi so ZP na SZČ;§ 59 - Príspevok na činnosť pracovného asistenta;§ 60 - Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP;NP "Investičná pomoc pre sociálne podniky - nenávratna zložka";NP Individualizované poradenstvo pre ZUoZ;NP Aktivácia ZUoZ - Opatrenie č. 1;Pomáhame odídencom - Opatrenie č. 4 Mentorované zapracovanie a prax;NP Prax pre mladých;Pomáhame odídencom - Poradenstvo;NP Príspevok na starostlivosť o dieťa v menej rozvinutom regióne Mgr. Kaňuchová Mária 125 3 057/2440 405 maria.kanuchova@upsvr.gov.sk

Referát poradenstva a vzdelávania Humenné

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
NP Aktivácia znevýhodnených UoZ - opatrenie č. 1 (okres Humenné), odborné poradenské služby Mgr. Popiková Otília 83 2 057/2440 310 otilia.popikova@upsvr.gov.sk
NP Nestrať prácu - vzdelávaj sa, vzdelávanie PhDr. Kulanová Mária 81a 2 057/2440 316 maria.kulanova@upsvr.gov.sk
NP Nestrať prácu - vzdelávaj sa Ing. Burešová Martina 81a 2 057/2440 316 martina.buresova@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom - Opatrenie č. 1 Vzdelávanie odidencov, vzdelávanie, NP Nestrať prácu - vzdelávaj sa Mgr. Cigániková Daniela 82 2 057/2440 315 daniela.ciganikova@upsvr.gov.sk
NP Nestrať prácu - vzdelávaj sa, vzdelávanie Mgr. Barnová Tatiana 82 2 057/2440 315 tatiana.barnova@upsvr.gov.sk
odborné poradenské služby PhDr. Podstanická Jana 84 2 057/2440 319 jana.podstanicka@upsvr.gov.sk
NP Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených UoZ Ing. Balko Vladimír 84 2 057/2440 319 vladimir.balko@upsvr.gov.sk
odborné poradenské služby Mgr. Taňkošová Jana 85 2 057/2440 317 jana.tankosova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie (NP Vzdelávanie UoZ 2 - KOMPAS+, REPAS+) Mgr. Loziaková Hana 158 4 057/2440 318 hana.loziakova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie (NP Vzdelávanie UoZ 2 - KOMPAS+, REPAS+) Mgr. Jarošová Žaneta 158 4 057/2440 318 zaneta.jarosova@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom - poradenstvo - PORADCA Ing. Pristašová Anna 145 4 057/2440 313 anna.pristasova@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom - poradenstvo - PORADCA Ing. Čerhitová Anna 145 4 057/2440 313 anna.cerhitova@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom - poradenstvo - PORADCA Bc. Kaplanová Katarína 145 4 057/2440 313 katarina.kaplanova@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom - poradenstvo - KOMUNIKÁTOR Ing. Magurová Daša 145a 4 057/2440 314, 0917 209 650 dasa.magurova@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom - poradenstvo - PORADCA Mgr. Sabolová Petra 145a 4 057/2440 314 petra.sabolova@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom - poradenstvo - PORADCA Ing. Svrčeková Mária 145a 4 057/2440 314 maria.svrcekova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ odboru sociálnych vecí a rodiny Siska Michal, Ing. Mgr. 87 2 057/2440 500 michal.siska@upsvr.gov.sk

Referát poradensko-psychologických služieb

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
psychologička - referát poradensko-psychologických služieb Turcovská Monika, Mgr. 108 2 057/2440 643 monika.turcovska@upsvr.gov.sk
psychologička - referát poradensko-psychologických služieb Kostárová Erika, Mgr. 107 2 057/2440 641 erika.kostarova@upsvr.gov.sk
psychologička - referát poradensko-psychologických služieb Karabinčíková Ľubica, Mgr. 109 2 057/2440 642 lubica.karabincikova@upsvr.gov.sk
koordinátorka ochrany detí pred násilím Buričová Jana, Mgr. 112 3 057/2440 505 jana.buricova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Brezík Peter, Ing. 86 2 057/2440 550 peter.brezik@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky - národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti "C, Č, M" Grešková Jana, Mgr. 97 2 057/2440 563 jana.greskova@upsvr.gov.sk
komunikátor - ukrajinský jazyk Diakuličová Antonina, Ing. 97 2 057/2440 563 antonina.diakulicova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky - národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti "H, L, Ľ"; príspevok na starostlivosť o dieťa - NP XXV-2 Urbanová Jana 102 2 057/2440 553 jana.urbanova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky - národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti "F"; koordinácia rodinných dávok v rámci EÚ a EHP "K až Ž" Hrinová Iveta, Ing. 101a 2 057/2440 555 iveta.hrinova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky - národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti "N, Ň, T, Ť"; koordinácia rodinných dávok v rámci EÚ a EHP "A až J" Drančák Marián, PhDr. 101 2 057/2440 557 marian.drancak@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky - národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti a dotácie "Ka - Ko" Otávková Anna, Bc. 100 2 057/2440 568 anna.otavkova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky - národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti a dotácie "A, J, Kr - Ky" Kuľhová Júlia, Mgr. 100 2 057/2440 568 julia.kulhova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky - národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti a dotácie "E, CH, I" Gazdíková Jana, Ing. 99 2 057/2440 569 jana.gazdikova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky - národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti "G, V, W" Ficková Andrea, Mgr. 98 2 057/2440 564 andrea.fickova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky - národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti "B" Halaburková Anna, Bc. 98 2 057/2440 564 anna.halaburkova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky - národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti "O, P, U, X, Y, Q, Z, Ž" Cholpová Danka 88 2 057/2440 562 danka.cholpova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky - národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti "D, Ď, R" Kubaliaková Marianna, Mgr. 88 2 057/2440 562 marianna.kubaliakova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky - národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti "Dz, Dž, S, Š" Kopková Agáta, Mgr. 89 2 057/2440 561 agata.kopkova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna práca - NP Kenderešová Františka, Mgr. 102a 2 057/2440 567 frantiska.kenderesova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna práca - NP Šimurda Slavomír, Mgr. 102a 2 057/2440 567 slavomir.simurda@upsvr.gov.sk
terénna sociálna práca - NP Peter Homza, Mgr. 102a 2 057/2440 567 peter.homza@upsvr.gov.sk

Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referent referátu prvého kontaktu HN,NV a ŠSD (D, Ď, Dz, Dž, F, Ka-Ko, R, S, Š) Feciškaninová Zita, Mgr. 2a prízemie 057/2440 552 zita.feciskaninova@upsvr.gov.sk
referent referátu prvého kontaktu HN, NV a ŠSD (A, B, C, Č, J, Kr - Ky, M, N, Ň, T, Ť) Haratimová Iveta, Mgr. 2 prízemie 057/2440 554 iveta.haratimova@upsvr.gov.sk
referent referátu prvého kontaktu HN, NV a ŠSD (E, G, H, Ch, I, L, Ľ, O, P, U, X, Y, Q, V, W, Z, Ž) Porochnavá Andrea 3 prízemie 057/2440 556 andrea.porochnava@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kislíková Petra, Mgr. 77 2 057/2440 600 petra.kislikova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí Sakalová Ľubov, Mgr. 76 2 057/2440 605 lubov.sakalova@upsvr.gov.sk
sociálno-právna ochrana detí Zužová Andrea, Mgr. 75 2 057/2440 608 andrea.zuzova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna pracovníčka Koľová Jana, Mgr. 75 2 057/2440 608 jana.kolova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Tokárová Silvia, Mgr. 75a 2 057/2440 606 silvia.tokarova@upsvr.gov.sk
sociálno-právna ochrana detí Gajdošová Lívia, Mgr. 147 4 057/2440 604 livia.gajdosova@upsvr.gov.sk
sociálno-právna ochrana detí Labancová Lenka, Mgr. 78 2 057/2440 613 lenka.labancova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí Karnajová Adriana, PhDr. 79 2 057/2440 610 adriana.karnajova@upsvr.gov.sk
sociálno-právna ochrana detí Pišková Alexandra, Mgr. 106 2 057/2440 602 alexandra.piskova@upsvr.gov.sk
sociálno-právna ochrana detí Zozuličová Marianna, Mgr. 106a 2 057/2440 603 marianna.zozulicova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Tarbajová Jana, PhDr. 110 2 057/2440 611 jana.tarbajova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Bartko Ondrej, Mgr. 73 1 057/2440 612 ondrej.bartko@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela PFO Čavargová Gabriela, Mgr. 11a prízemie 057/2440 607 gabriela.cavargova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Ceňko Tatiana, Mgr. 11a prízemie 057/2440 607 tatiana.cenko@upsvr.gov.sk
sociálno-právna ochrana detí Bilá Valéria, Mgr. 11 príz. 057/2440 609 valeria.bila@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Fedorková Simona, Mgr. 118 3 057/2440 601 simona.fedorkova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna pracovníčka Bodnárová Katarína, Mgr. 118 3 057/2440 601 katarina.bodnarova2@upsvr.gov.sk
terénna sociálna pracovníčka Kovassyová Viktória, Mgr. 118 3 057/2440 601 viktoria.kovassyova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Čurová Mária, Mgr. 42 príz. 057/2440 670 maria.curova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu - Č, zastupovanie vedúcej oddelenia Citriaková Irena, Ing. 33 príz. 057/2440 661 irena.citriakova@upsvr.gov.sk
kancelária prvého kontaktu Timáková Vladimíra, Mgr. 37 príz. 057/2440 675 vladimira.timakova@upsvr.gov.sk
preukazy ŤZP, parkovacie preukazy, komplexné posudky - D, Ď, Dz, Dž, M, N, Ň, O, P, V, W Gojdičová Petra, Mgr. 36 príz. 057/2440 671 petra.gojdicova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu - S, Š, U, Z, Ž Petrovčínová Tatiana, Mgr. 41 príz. 057/2440 662 tatiana.petrovcinova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu - Ch, I, J, K Sivecká Silvia 40 príz. 057/2440 663 silvia.sivecka@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu - F, Ha - Hn, L, Ľ, N, Ň, O, V, W Žigová Silvia, Mgr. 40 príz. 057/2440 663 silvia.zigova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu - A, B, Ho - Hy Puškárová Andrea, Mgr. 43 príz. 057/2440 664 andrea.puskarova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu - M,P,R Bielovská Simona, PhDr. 43 príz. 057/2440 664 simona.bielovska@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu - C, D, Ď, Dz, Dž, E, G, T, Ť Novakovská Ľudmila, Mgr. 43 príz. 057/2440 665 ludmila.novakovska@upsvr.gov.sk
preukazy ŤZP, parkovacie preukazy, komplexné posudky - B, E, F, K Megelová Antónia, Mgr. 34 príz. 057/2440 674 antonia.megelova@upsvr.gov.sk
preukazy ŤZP, parkovacie preukazy, komplexné posudky - G, H, Ch, I, J, L, Ľ; žiadosti o posúdenie na účely štátnych sociálnych dávok, posudzovanie na účely trhu práce A - Ž Packová Mária, Mgr. 34 príz. 057/2440 672 maria.packova@upsvr.gov.sk
preukazy ŤZP, parkovacie preukazy, komplexné posudky - A, C, Č, R, S, Š, T, Ť, U, Z, Ž, Fedorková Ľuboslava, Mgr. 35 príz. 057/2440 673 luboslava.fedorkova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna práca Džombová Miriama, Mgr. 149 4 057/2440 666 miriama.dzombova@upsvr.gov.sk
lekárska posudková činnosť posudkoví lekári 147 4. posch. 057/2440 670 maria.curova@upsvr.gov.sk

Referát aktivačného centra

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Mesto HE: mesto Humenné, Kostol sv. Košických Mučeníkov, ZŠ Laborecká, Ošetrovateľské centrum, ZŠ Pugačevova, ZŠ Kudlovská, 1. Tenisový klub, Cirkevná spojená škola, Hotelová akadémia, Centrum voľného času DÚHA, ZSS Akting, ZSS Slnečný dom, Gréckokatolícka charita Prešov, Arcidiecézna charita Košice Gavulič Daniel, Mgr. 148 4 057/2440 370 daniel.gavulic@upsvr.gov.sk
koordinátor, Obce: Adidovce, Brekov, Hažín nad Cirochou, Jankovce, Jasenov, Kamenica nad Cirochou, Kamienka, Karná, Kochanovce, Lackovce, Ľubiša, Maškovce, Modrá nad Cirochou, Nižná Sitnica, Prituľany, Rohožník, Rovné, Udavské, Veľopolie, Vyšná Jablonka, Vyšná Sitnica, Vyšný Hrušov, Pakostov, Ruská Kajňa, Nechválova Polianka, Porúbka, Ptičie Vasil Adrián, Mgr. 148 4 057/2440 333 adrian.vasil@upsvr.gov.sk
koordinátorka, Obce: Baškovce, Brestov, Dedačov, Gruzovce, Hankovce, Hrabovec nad Laborcom, Hudcovce, Jabloň, Košarovce, Koškovce, Lieskovec, Lukačovce, Myslina, Nižná Jablonka, Zubné, Nižné Ladičkovce, Ohradzany, Papín, Rokytov pri Humennom, Ruská Poruba, Slovenská Volová, Slovenské Krivé, Sopkovce, Topoľovka, Víťazovce, Vyšné Ladičkovce, Závada, Závadka, Zbudské Dlhé, Chlmec, Černina, Hrubov, Turcovce Brillová Marianna 148 4 057/2440 333 marianna.brillova@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
kontrolórka Kizlingová Ingrid, Ing. 132 3 057/2440 130 ingrid.kizlingova@upsvr.gov.sk
kontrolórka Forgáčová Mária 132 3 057/2440 130 maria.forgacova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Štefková Monika, Ing. 135 3 057/2440 700 monika.stefkova@upsvr.gov.sk
správa majetku, likvidácia CP Paličková Oľga, Mgr. 138 3 057/2440 709 olga.palickova@upsvr.gov.sk
štátna pokladňa, financovanie, rozpočet, pokladňa Kondrátová Viera, Ing. 136 3 057/2440 701 viera.kondratova@upsvr.gov
štátna pokladňa, financovanie, rozpočet, pokladňa Valaliková Ľudmila, Mgr. 136 3 057/2440 701 ludmila.valalikova@upsvr.gov.sk
učtáreň/SI, AOTP, NP, pohľadávky, archív Harviliková Jana, Mgr. 117 3 057/2440 702 jana.harvilikova@upsvr.gov
učtáreň/SI, AOTP, NP, pohľadávky, archív Varcholová Ivana, Ing. 117 3 057/2440 702 ivana.varcholova@upsvr.gov.sk
správa majetku, nájom, fakturácia, evidencia došlých faktúr a platobných poukazov, likvidácia CP Pľutová Jana, Mgr. 137 3 057/2440703 jana.plutova@upsvr.gov.sk
pohľadávky - správa Karšková Gabriela, Ing. 134 3 057/2440 704 gabriela.karskova@upsvr.gov.sk
pohľadávky - správa Grec Marián, JUDr. 134 3 057/2440 704 marian.grec@upsvr.gov.sk
verejné obstarávanie, správa majetku - skladové hospodárstvo Bartko Gabriel, Bc. 164 4 057/2440 705 gabriel.bartko@upsvr.gov.sk
podateľňa Hajdučko Martin, Mgr. 29 prízemie 057/2440 708, 057/2440 999 martin.hajducko@upsvr.gov.

Pracovisko Snina

Budovateľská 2204/11, 069 01 Snina 057/2441 999
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca Pracoviska Snina PhDr. Stanislava Gribaničová 40a 2 057/2441 105 stanislava.gribanicova@upsvr.gov.sk
podateľňa Beáta Štofirová 6 prízemie 057/2441 999 beata.stofirova@upsvr.gov.sk
Sprostredkovania práce, služby pre zamestnávateľa
Team leader (zastupovanie vedúcej Pracoviska Snina v čase jej neprítomnosti) + dožiadania Mgr. Blažena Čižmárová 30 057/2441 201 blazena.cizmarova@upsvr.gov.sk
referát sprostredkovania práce S, R Mgr. Katarína Piteľová 21 6 057/2441 204 katarina.pitelova@upsvr.gov.sk
referát sprostredkovania práce K - Ko Kováčová Valéria, Ing. 22 7 057/2441 205 valeria.kovacova@upsvr.gov.sk
referát sprostredkovania práce M, U, V, W, X, Y Mgr. Jela Cimová 22 8 057/2441 205 jela.cimova@upsvr.gov.sk
referát sprostredkovania práce Š, T, Ť, Z, Ž Eva Ondiková 23 9 057/2441 206 eva.ondikova@upsvr.gov.sk
referát sprostredkovania práce A, B Mgr. Lucia Pohlová 23 10 057/2441 206 lucia.pohlova@upsvr.gov.sk
referát sprostredkovania práce L, Ľ, P Mgr. Martin Miheli 24 11 057/2441 207 martin.miheli@upsvr.gov.sk
referát sprostredkovania práce H, F Ing. Vladimír Vaľko 24 12 057/2441 207 vladimir.valko@upsvr.gov.sk
referát sprostredkovania práce Č, G, I Mgr. Ingrid Ceľuchová 25 13 057/2441 208 ingrid.celuchova@upsvr.gov.sk
referát sprostredkovania práce C, D, Ď, Dz, Dž, E Mgr. Emília Zarembová 25 14 057/2441 208 emilia.zarembova@upsvr.gov.sk
referát sprostredkovania práce Ch, J, Kr - Ky, N, Ň, O Stanislava Volochová 26 15 057/2441 209 stanislava.volochova@upsvr.gov.sk
agent VPM Ing. Štefan Gábor 31 1 057/2441 271 stefan.gabor@upsvr.gov.sk
Agenda správneho konania
správne konanie Mgr. Miriam Hrešková 27 1 057/2441 302 miriam.hreskova@upsvr.gov.sk
Agenda poradenstva
odborné poradenské služby, NP Aktivácia znevýhodnených UoZ -opatrenie č. 1 (okres Snina) Ing. Vlasta Husnajová 32 1 057/2441 311 vlasta.husnajova@upsvr.gov.sk
odborné poradenské služby
NP Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených UoZ Mgr. Gabriela Kirňaková 33 1 057/2441 313 gabriela.kirnakova@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom - PORADCA Mgr. Lenka Hromadková 33 1 057/2441 313 lenka.hromadkova@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom - KOMUNIKÁTOR Mgr. Iveta Buhajová 29 1 057/2441 314 iveta.buhajova@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom - PORADCA, Opatrenie č. 3 Dobrovoľnícke činnosti Mgr. Martin Harman 29 1 057/2441 314 martin.harman@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom - PORADCA
Pomáhame odídencom - PORADCA Ing. Denisa Charitunová 29 1 057/2441 314 denisa.charitunova@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom - PORADCA Mgr. Mária Vojtková 29 1 057/2441 314 maria.vojtkova@upsvr.gov.sk
Agenda Aktivačné centrum
koordinátor Miroslav Maťovka 53 2 057/2441 331 miroslav.matovka@upsvr.gov.sk
koordinátor Štefan Gábor 53 2 057/2441 331 stefan.gabor2@upsvr.gov.sk
hlavný koordinátor Ing. Ján Krupa 53 2 057/2441 331 jan.krupa@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné, štátne sociálne dávky -R, Š, U, V, Z, Ž, dotácie: mesto a obce Ing. Jozef Chvostaľ 42 2 057/2441 551 jozef.chvostal@upsvr.gov.sk
poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci a podpory utečencom Ing. Jana Puškárová 42 2 057/2441 551 jana.puskarova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné, štátne sociálne dávky - B, J, KE, Ki, Kr, Kl, Km Mgr. Oľga Becová 41 2 057/2441 554 olga.becova@upsv.gov.sk
Team leader, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné, štátne sociálne dávky - A, E, F; koordinácia ŠSD: B, C, Č, G, H, J, K - R, Š Ing. Štefánia Hamuľaková 41 2 057/2441 554 stefania.hamulakova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné, štátne sociálne dávky - C, Č, H PhDr. Jana Surová 52 2 057/2441 553 jana.surova2@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné, štátne sociálne dávky - D, Ď, Dz, Dž, Ka, Ko, Ku Ing. Patrícia Fedáková 52 2 057/2441 553 patricia.fedakova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné, štátne sociálne dávky - G, S Mgr. Marcela Molnárová 54 2 057/2441 555 marcela.molnarova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné, štátne sociálne dávky - Ch, O, P, T Mgr. Ervína Pohlová 54 2 057/2441 555 ervina.pohlova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné, štátne sociálne dávky - I, L, Ľ, M, N, Ň; koordinácia ŠSD: A, D, Ď, E, F, I, S, T - Ž Mgr. Iveta Šebáková 43 2 057/2441 570 iveta.sebakova@upsvr.gov.sk
poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci a podpory utečencom Mgr. Kristína Badidová 43 2 057/2441 570 kristina.badidova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna práca Mgr. Renáta Leňková 40 2 057/2441 106 renata.lenkova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna práca Mgr. Blanka Lešková 40 2 057/2441 106 blanka.leskova@upsvr.gov.sk
Agenda prvého kontaktu pre hmotnú núdzu náhradné výživné a štátne sociálne dávky
Agenda Priezvisko a meno Číslo kancelárie Poschodie Číslo telefónu E-mail
referent agendy prvého kontaktu pre HN,NVaŠSD Ing. Kamil Gerboc 20 1 057/2441 552 kamil.gerboc@upsvr.gov.sk
referentka agendy prvého kontaktu pre HN,NVaŠSD Vlasta Frimmerová 20 1 057/2441 556 vlasta.frimmerova@upsvr.gov.sk
Agenda peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - A, B, C, Č, D, Ď, Dz, Dž, E, F, Ch Mgr. Ivana Ihnátová 15 prízemie 057/2441 680 ivana.ihnatova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - H, K Mgr. Jana Starjaková 15 prízemie 057/2441 680 jana.starjakova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - P, S, Š, T, Ť, U, V, W, Z, Ž PhDr. Jana Dančíková 14 prízemie 057/2441 682 jana.dancikova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - G, I, J, L, Ľ, M, N, Ň, O, R Mgr. Lýdia Dunajová 14 prízemie 057/2441 682 lydia.dunajova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť, preukazy ŤZP, parkovacie preukazy - A, B, C, Č, D, Ď, Dz, Dž, E, F, G, P Mgr. Anna Kelemecová 16 prízemie 057/2441 683 anna.kelemecova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna práca Mgr. Adriana Glogovská 16 prízemie 057/2441 683 adriana.glogovska@upsvr.gov.sk
posudková činnosť, preukazy ŤZP, parkovacie preukazy - H, Ch, I, J, K, L, Ľ, M, S PhDr. Miriama Sirková 11 prízemie 057/2441 684 miriama.sirkova@upsvr.gov.sk
Teamleader (zastupovanie vedúcej pracoviska v čase jej neprítomnosti) posudková činnosť, preukazy ŤZP, parkovacie preukazy - N, Ň, O, R, Š, T, Ť, U, V, W, Z, Ž PhDr. Antónia Andraščíková 9 prízemie 057/2441 685 antonia.andrascikova@upsvr.gov.sk
Agenda sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
sociálnoprávna ochrana detí - S, Ť, U, V, W, Z, Ž, náhradná rodinná starostlivosť, ústavná starostlivosť Mgr. Ľubica Dunajová 49 2 057/2441 620 lubica.dunajova@upsvr.gov.sk
Team leader - sociálnoprávna ochrana detí - A, B, C, Č, D, Ď, Dz, Dž, F Mgr. Stanislava Šiškanová 50 2 057/2441 624 stanislava.siskanova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - E, G, Ch, I, J, R, Š, T Mgr. Marianna Špitaliková 50 2 057/2441 624 marianna.spitalikova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí a PFO PhDr. Marianna Britanová 46 2 057/2441 623 marianna.britanova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - H, K Mgr. Eva Matisová 45 2 057/2441 621 eva.matisova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - L, Ľ, M, N, Ň, O, P Mgr. Lýdia Petrová 44 2 057/2441 622 lydia.petrova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna práca Mgr. Stanislava Zimovčáková 48 2 057/2441 625 stanislava.zimovcakova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna práca Mgr. Lenka Huňarová 48 2 057/2441 625 lenka.hunarova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna práca Mgr. Mária Osahlová 48 2 057/2441 625 maria.osahlova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna práca Mgr. Zuzana Nováková 48 2 057/2441 625 zuzana.novakova@upsvr.gov.sk
psychologička RPPS Mgr. Ingrid Kráľová 51 2 057/2441 642 ingrid.kralova@upsvr.gov.sk
späť