Kontakty

vrátnica

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Vrátnica prízemie 048/244 0 111

Riaditeľ úradu

ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ úradu Červienka Pavel, PhDr. 3 1 048/2441 100 pavel.cervienka@upsvr.gov.sk
Sekretariát riaditeľa, zákon č. 211/2000 Z.Z. a zákon č. 122/2013 Z.z. Kačicová Monika, Mgr. 4 1 048/2441 101 monika.kacicova@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Bartkovičová Zuzana, Mgr. 107 1 048/2440 310 zuzana.bartkovicova@upsvr.gov.sk
Tv - Vi (vrátane Ť,U) Kekeláková Renáta 104 1 048/2440 325 renata.kekelakova@upsvr.gov.sk
Šl - Tu Laurová Dagmar 104 1 048/2440 325 dagmar.laurova@upsvr.gov.sk
Vj - Ž,W (vrátane Z,Y) Šajgalíková Katarína, Mgr. 104 1 048/2440 324 katarina.sajgalikova@upsvr.gov.sk
Sef - Sti Koklesová Katarína, Mgr. 101 1 048/2440 327 katarina.koklesova@upsvr.gov.sk
Sto - Šk Čambalová Tatiana, Mgr. 101 1 048/2440 311 tatiana.cambalova@upsvr.gov.sk
Pul - Sed (vrátane Q,R,Ř) Štrelingerová Eva 101 1 048/2440 311 eva.strelingerova@upsvr.gov.sk
recepcia Sláviková Anna, Ing. 106 1 048/2440 322 anna.slavikova2@upsvr.gov.sk
recepcia Nosálová Marta, PhDr. 106 1 048/2440 322 marta.nosalova@upsvr.gov.sk
A-Baš Šnírerová Dagmar 201 2 048/2440 323 dagmar.snirerova@upsvr.gov.sk
Bat - Bub Vranová Dana, Mgr. 201 2 048/2440 323 dana.vranova@upsvr.gov.sk
Buc - Č (vrátane C) Miklošková Anna 202 2 048/2440 313 anna.mikloskova@upsvr.gov.sk
Da - Du Školníková Martina, Ing. 202 2 048/2440 313 martina.skolnikova@upsvr.gov.sk
Ge - Hi Šantová Ľubica 204 2 048/2440 312 lubica.santova@upsvr.gov.sk
Hl - Chl Zvadová Magdaléna, Ing. 205 2 048/2440 318 magdalena.zvadova@upsvr.gov.sk
Kn - Krb Bušovský Michal, Bc. 207 2 048/2440 317 michal.busovsky@upsvr.gov.sk
Pf - Puk Kišková Mária 210 2 048/2440 320 maria.kiskova@upsvr.gov.sk
Lh - Maš (vrátane Ľ) Tišliarová Viera 208A 2 048/2440 319 viera.tisliarova@upsvr.gov.sk
Mat - Mi Pilková Jana, Mgr 209 2 048/2440 316 jana.pilkova@upsvr.gov.sk
Chm - Jo (vrátane I) Bohinská Zuzana Mgr. 205 2 048/2440 318 zuzana.bohinska@upsvr.gov.sk
Op - Pe Bystrianska Emília 210 2 048/2440 320 emilia.bystrianska@upsvr.gov.sk
Krc - Le Varhoľová Lucia, Bc. 208 2 048/2440 319 lucia.varholova@upsvr.gov.sk
ref. zamestnávateľa Bartová Petra, Bc. 108 1 048/2440 321 petra.bartova@upsvr.gov.sk
ref. zamestnávateľa Melošová Veronika, Mgr. 108 1 048/2440 326 veronika.melosova@upsvr.gov.sk
ref. zamestnávateľa Vrbovská Lucia, Ing. 103 1 048/2440 315 lucia.vrbovska@upsvr.gov.sk
ref. zamestnávateľa Kmeťová Marianna, Mgr. 103 1 048/2440 315 marianna.kmetova@upsvr.gov.sk
Dv - Ga (vrátane Ď,Dz,Dž,E,F) Kárová-Almášiová Janka, Bc. 204 2 048/2440 312 janka.karovaalmasiova@upsvr.gov.sk
Ju - Km Príčová Katarína, Bc. 207 2 048/2440 317 katarina.pricova@upsvr.gov.sk
Ml - On (vrátane N,Ň) Bozalková Zuzana 209 2 048/2440 316 zuzana.bozalkova@upsvr.gov.sk

EURES - poradca

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
EURES - poradca Ing. Spišiaková Alžbeta 206 2 048/2440 303 alzbeta.spisiakova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru PhDr. Vajcíková Lýdia 407 4 048/2440 300 Lydia.Vajcikova@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referent Kubajdová Lenka, Mgr. 406 4 048/2440 314 lenka.kubajdova@upsvr.gov.sk
referent Púpalová Andrea, Mgr. 406 4 048/2440 314 andrea.pupalova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Moravčíková Jana, Ing. 608 6 048/2440 400 jana.moravcikova@upsvr.gov.sk
Koordinácia národných projektov odboru sociálnych vecí a rodiny Sedláčková Iveta, Mgr. 602 6 048/2440 220 iveta.sedlackova@upsvr.gov.sk
Koordinácia národných projektov aktívnej politiky trhu práce Hrnčiariková Erika, Ing. 602 6 048/2440 221 erika.hrnciarikova@upsvr.gov.sk
§60 - Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov Dianová Danica 601 6 048/2440 452 danica.dianova@upsvr.gov.sk
§59 - Príspevok na činnosť pracovného asistenta, NP Reštart dlhodobých UoZ - zapracovanie u zamestnávateľa Ďurišková Eva 601 6 048/2440 411 eva.duriskova@upsvr.gov.sk
§55 - Chránená dielňa a chránené pracovisko, §56 - Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, §56a - Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní, §53 – Príspevok na dochádzku za prácou, § 53 g Kompenzačné príspevky integračnému podniku Piecková Katarína, Mgr. 606 6 048/2440 456 katarina.pieckova@upsvr.gov.sk
§54 – NP Praxou k zamestnaniu, §51a - Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní, §54 – NP Úspešne na trhu práce - Aktivita I Očenášová Anna, Ing. 601 6 048/2440 402 anna.ocenasova2@upsvr.gov.sk
§49 - Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, §57 - Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť, §54 – Úspešne na trhu práce, Aktivita 2 Vigašová Alena, Mgr. 602 6 048/2440 401 alena.vigasova@upsvr.gov.sk
§50j - Príspevok na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti, §52-Príspevok na aktivačnú činnosť, §52a - Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby Kubinský Milan, RNDr. 603 6 048/2440 410 milan.kubinsky@upsvr.gov.sk
§53 – Príspevok na dochádzku za prácou, §53a – Príspevok na podporu mobility, §53 c- Príspevok na presťahovanie za prácou Šuca František, Mgr. 605 6 048/2440 454 frantisek.suca@upsvr.gov.sk
§60 - Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov Bartoš Ivan, Mgr. 605 6 048/2440 403 ivan.bartos@upsvr.gov.sk
§51a - Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní, §54 – NP Úspešne na trhu práce - Aktivita I, NP Reštart mladých UoZ 2 Grešová Ingrid, Mgr. 603 6 048/2440 404 ingrid.gresova@upsvr.gov.sk
§53 – Príspevok na dochádzku za prácou, NP Reštart mladých UoZ 2 Hambálková Miroslava, Ing. 603 6 048/2440 404 hambalkova.miroslava@upsvr.gov.sk
§51 – Absolventská prax Hetflajšová Lucia, Mgr. 604 6 048/2440 453 hetflajsova.lucia@upsvr.gov.sk
§50 – Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, §54 - NP Chceme byť aktívni na trhu práce (50+), NP Reštart dlhodobých UoZ - opatrenie č.1; §32, ods. 12 – Náhrada časti cestovných výdavkov Pejková Pecníková Ivona, Mgr. 604 6 048/2440 458 ivona.pejkovapecnikova@upsvr.gov.sk
§50 – Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, §54 - NP Chceme byť aktívni na trhu práce (50+), NP Reštart dlhodobých UoZ - opatrenie č.1 Štúberová Jana 604 6 048/2440 222 jana.stuberova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Ružena Paulusová 403 4 048/2440 450 ruzena.paulusova@upsvr.gov.sk
§ 54 ods.1 písm d) príspevok na rekvalifikáciu RE-PAS+, KOMPAS+ §46 – vzdelávanie a príprava pre trh práce UoZ, ZoZ,Projekt PNP Krkošová Margaréta, Mgr. 405 4 048/2440 455 margareta.krkosova@upsvr.gov.sk
§ 54 ods.1 písm d) príspevok na rekvalifikáciu RE-PAS+, KOMPAS+ §46 – vzdelávanie a príprava pre trh práce UoZ, ZoZ, Projekt PNP Omastová Martina, Mgr. 405 4 048/2440 462 martina.omastova@upsvr.gov.sk
odborný poradca, §42 ods.2 písmeno a) zákona - informačné a poradenské služby pri voľbe povolania, §43 - odborné poradenské služby, Oravkinová Jarmila Mgr. 405 4 048/2440 461 jarmila.oravkinova@upsvr.gov.sk
NP PIP aktivita1 Bilancia kompetencií, odborný poradca, NP Podpora individualizovaného poradenstva pre DN UoZ Legéň Soňa, Mgr. 404 4 048/2440 460 sona.legen@upsvr.gov.sk
odborný poradca, §42 ods.2 písmeno a) zákona - informačné a poradenské služby pri voľbe povolania, §43 - odborné poradenské služby, Kováčová Martina, Mgr. 404 4 048/2440 460 martina.kovacova2@upsvr.gov.sk
Odborný poradca, NP Podpora individualizovaného poradenstva pre DN UoZ Magová Eva, Ing. 404 4 048/2440 463 eva.magova@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelania Spevák Peter, Mgr. prízemie 31 prízemie 048/2440 330 peter.spevak@upsvr.gov.sk
§ 10, § 12, § 52, § 52a Porubská Michaela prízemie prízemie 048/2440 331 michaela.porubska@upsvr.gov.sk
§ 10, § 12 Petrnáková Mária prízemie prízemie 048/2440 333 Maria.petrnakova@upsvr.gov.sk
§ 10, § 12, § 52a Bahýlová Lucia, Mgr. prízemie prízemie 048/2440 332 lucia.bahylova@upsvr.gov.sk
§ 10, § 12 Kupcová Marta prízemie prízemie 048/2440 333 marta.kupcova@upsvr.gov.sk
§ 10, § 12 Antal Pavol prízemie prízemie 0482/244 332 pavol.antal@upsvr.gov.sk
§ 10, § 12 Haviernik Ivan, Ing. prízemie prízemie 048/2440 332 ivan.haviernik@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Mgr. Laluhová Eva 307 3 048/2440 500 eva.laluhova@upsvr.gov.sk

Koordinácia ochrany detí pred násilím

ČSA 7, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Koordinácia ochrany detí pred násilím Mgr. Lamoš Pravoľub 5 1 048/2441 614 pravolub.lamos@upsvr.gov.sk

Referát poradensko-psychologických služieb

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Mgr. Hermanová Zuzana 410 4 048/2440 618 zuzana.hermanova@upsvr.gov.sk
Mgr. Jurgová Iveta 410 4 048/2440 619 iveta.jurgova@upsvr.gov.sk
Mgr. Kuzbelová Eva 409 4 048/2440 616 eva.kuzbelova@upsvr.gov.sk
Mgr. Mácsadyová Gréta 409 4 048/2440 616 greta.macsadyova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
#######################################################################################################################
Odvolacie konania rieši Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny Bratislava, pracovisko Banská Bystrica Trieda SNP 75, 048/2450904
#######################################################################################################################
vedúca oddelenia Mgr. Luttyová Andrea 305 3 048/2440 670 andrea.luttyova@upsvr.gov.sk
referent Mgr. Ľubica Majeríková 301 3 048/2440 645 lubica.majerikova@upsvr.gov.sk
referent Ing. Helena Straková 302 3 048/2440 646 helena.strakova@upsvr.gov.sk
referent Mgr. Jana Čupková 302 3 048/2440 642 Jana.Cupkova@upsvr.gov.sk
referent Mgr. Vigašová Katarína 302 3 048/2440 640 Katarina.Vigasova@upsvr.gov.sk
referent Mgr. Jamrichová Zuzana 301 3 048/2440 641 Zuzana.Jamrichova@upsvr.gov.sk
referent Mgr. Bočincová Eva 301 3 048/2440 641 eva.bocincova@upsvr.gov.sk
preukazy FO s ŤZP, parkovacie preukazy; posúdenie osobitnej starostlivosti na účely ŠSD Mgr. Jana Vargová 303 3 048/2440 501 jana.vargova@upsvr.gov.sk
referent Bc. Mária Vančová 303A 3 048/2440 673 maria.vancova@upsvr.gov.sk
referent Mgr. Eva Lubyová 303A 3 048/2440 673 eva.lubyova@upsvr.gov.sk
referent Ing. Tatiana Dobiasová 304 3 048/2440 671 tatiana.dobiasova@upsvr.gov.sk
referent Mgr. Zuzana Hrušková 304 3 048/2440 671 zuzana.hruskova@upsvr.gov.sk
MUDr. Zubrická Jozefa 305 3 048/2440 670
MUDr. Brezina Lukáš 305 3 048/2440 670
MUDr. Vodrášková Katarína 305 3 048/2440 670

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

ČSA 7, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Danišová Ľubica 15 1 048/2441 550 lubica.danisova@upsvr.gov.sk
Bc. Weinbergerová Irena 10 1 048/2441 557 Irena.Weinbergerova@upsvr.gov.sk
Mgr. Zubáková Zuzana 10 1 048/2441 517 Zuzana.Zubakova@upsvr.gov.sk
Mgr. Birka Martin 10 1 048/2441 557 Martin.Birka@upsvr.gov.sk
Bc. Gálusová Ingrid 11 1 048/2441 560 ingrid.galusova@upsvr.gov.sk
Mgr. Feketeová Lucia 11 1 048/2441 560 Lucia.Feketeova@upsvr.gov.sk
Mgr. Sušienková Jela 11 1 048/2441 551 Jela.Susienkova@upsvr.gov.sk
Mgr. Chmelová Eva 12 1 048/2441 513 Eva.Chmelova@upsvr.gov.sk
Bc. Makovníková Eva 12 1 048/2441 513 Eva.Makovnikova@upsvr.gov.sk
Bc. Styková Anna 13 1 048/2441 516 Anna.Stykova@upsvr.gov.sk
Bc. Ridzoňová Miroslava 13 1 048/2441 516 Miroslava.Ridzonova@upsvr.gov.sk
Bc. Chochulová Ľubica 13 1 048/2441 554 Lubica.Chochulova@upsvr.gov.sk
Matušková Andrea 13 1 048/2441 555 Andrea.Matuskova@upsvr.gov.sk
Bc. Kučeráková Lucia 13 1 048/2441 554 Lucia.Kucerakova@upsvr.gov.sk
Mgr. Katarína Fodorová 13 1 048/2441 555 Katarina.Fodorova@upsvr.gov.sk
Bc. Jankurová Barbora 14 1 048/2441 512 Barbora.Jankurova@upsvr.gov.sk
Mgr. Proftová Martina 14 1 048/2441 515 Martina.Proftova@upsvr.gov.sk
Mgr. Margócziová Martina 14 1 048/2441 514 Martina.Margocziova@upsvr.gov.sk
Mgr. Šipulová Lenka 14 1 048/2441 513 Lenka.Sipulova@upsvr.gov.sk
Mgr. Babečka Ondrej 14 1 048/2440 512 Gabriela.Mozuchova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Čubová Zdenka, Mgr. 706 7 048/2440 600 zdenka.cubova@upsvr.gov.sk
referent Gasidlová Adriána, PhDr. 609 6 048/2440 604 adriana.gasidlova@upsvr.gov.sk
referent Kováčová Viera Mgr. 701 7 048/2440 608 viera.kovacova2@upsvr.gov.sk
referent Brozmanová Gréta, Mgr. 701 7 048/2440 608 greta.brozmanova@upsvr.gov.sk
referent Chabadová Soňa, Ing. 702 7 048/2440 601 sona.chabadova@upsvr.gov.sk
referent Belanská Lea, Mgr. 702 7 048/2440 607 lea.belanska@upsvr.gov.sk
referent Kmotríková Adriána, Mgr. 702 7 048/2440 607 adriana.kmotrikova@upsvr.gov.sk
referent Ulický Igor, Mgr. 703 7 048/2440 612 igor.ulicky@upsvr.gov.sk
referent Zacharová Lucia, Mgr. 708 7 048/2440 612 lucia.zacharova@upsvr.gov.sk
referent Kováčová Zuzana, Mgr. 704 7 048/2440 610 zuzana.kovacova2@upsvr.gov.sk
referent Lehoťanová Kristína, Mgr. 704 7 048/2440 610 kristina.lehotanova@upsvr.gov.sk
referent Pelcová Iveta, Mgr. 704 7 048/2440 611 iveta.pelcova@upsvr.gov.sk
referent Smutná Andrea, Mgr. 701 7 048/2440 615 andrea.smutna@upsvr.gov.sk
referent Bačová Renáta, Mgr. 609 6 048/2440 605 renata.bacova@upsvr.gov.sk
referent Páneková Barbora, Mgr. 703 7 048/2440 602 barbora.panekova@upsvr.gov.sk
referent Štiborová Světlana, Mgr. 705 7 048/2440 603 svetlana.stiborova@upsvr.gov.sk
referent Vozárová Mária, Mgr. 709 7 048/2440 606 maria.vozarova@upsvr.gov.sk
referent Slezáková Daniela, Mgr. 709 7 048/2440 609 daniela.slezakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

ČSA 7, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Čierna Eleonóra, Ing. 16 1.posch. 048/2441 170 eleonora.cierna@upsvr.gov.sk
rozpočtárka Maťúšová Veronika, Ing. 17 1.posch. 048/2441 179 veronika.matusova@upsvr.gov.sk
finančný referent Pauk Lukáš, Ing 17 1.posch. 048/2441 173 lukas.pauk@upsvr.gov.sk
účtovníčka Majerová Iveta 17 1.posch. 048/2441 175 iveta.majerova@upsvr.gov.sk
účtovníčka Krnáčová Janka, Ing. 19 1.posch. 048/2441 174 janka.krnacova@upsvr.gov.sk
správca budov Bielik Dušan 18 1.posch. 048/2441 193 dusan.bielik@upsvr.gov.sk
majetkárka Vyšná Ivana 19 1.posch. 048/2441 191 ivana.vysna@upsvr.gov.sk
vodič Zachar Marián 19 1.posch. 048/2441 196 marian.zachar@upsvr.gov.sk
správa pohľadávok Barlová Martina, Ing. 20 1.posch. 048/2441 181 martina.barlova@upsvr.gov.sk
správa pohľadávok Ševčíková Lívia, Ing. 20 1.posch. 048/2441 182 livia.sevcikova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky podateľňa

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
podateľňa Raučinová Marta 306 3 048/2440 196 marta.raucinova@upsvr.gov.sk
podateľňa, archív Vorbachová Tatiana 306 3 048/2440 197 tatiana.vorbachova@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

ČSA 7, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
koordinátor Kolenič Branislav, JUDr. Mgr. 21 1 048/2441 130 branislav.kolenic@upsvr.gov.sk
kontrolór Maňka Milan Ing. 21 1 048/2441 132 milan.manka@upsvr.gov.sk
kontrolór Bartók Ján, JUDr. 1 1 048/2441 115 jan.bartok@upsvr.gov.sk
kontrolór Uličný Martin, Mgr. 1 1 048/2441 115 martin.ulicny@upsvr.gov.sk

Osobný úrad

ČSA 7, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
odborný radca Štekláčová Jarmila, Mgr. 1A 1 048 2441 120 jarmila.steklacova@upsvr.gov.sk
samostaný radca Beláková Marta, Ing. 1A 1 048/2441 122 marta.belakova@upsvr.gov.sk
späť