Oznamovacia povinnosť rodičov

 

Zákon č. 433/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), nadobudne účinnosť dňom 1.2.2014.

 

Koho sa to týka?

-           Zákon sa týka výlučne nezaopatrených detí, ktoré od účinnosti zákona, teda po 1. 2. 2014 dovŕšili vek troch rokov.

 

Kde treba dieťa ohlásiť?

Ohlasovanie treba uskutočniť na miestne príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého bydliska, a to písomnou formou na formulári potvrdenia, ktorý je zverejnený na webovej stránke ústredia a úradov práce. Ak má zákonný zástupca dieťaťa, ktorý starostlivosť nahlasuje, k dispozícii elektronický podpis, možno oznámenie zaslať elektronickou formou.

           

Ktoré deti netreba ohlásiť?

            Osoby, ktorým bolo predĺžené vyplácanie rodičovského príspevku z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa do 6 rokov v zmysle zákona túto ohlasovaciu povinnosť nemajú. Takisto podľa zákona nemajú túto povinnosť osoby, ktoré sú s dieťaťom na materskej a súčasne počas nej ďalšie dieťa v starostlivosti dovŕši vek troch rokov.

 

Kedy treba podať opätovné hlásenie?

Zákon určuje povinnosť opätovného hlásenia v prípade, že nastane podstatná zmena miesta vykonávania starostlivosti o dieťa (zmena predškolského zariadenia, zmena vykonávania starostlivosti z predškolského zariadenia na domácnosť alebo naopak). Za podstatnú zmenu miesta vykonávania starostlivosti o dieťa sa nepovažujú choroba a absencia v predškolskom zariadení, krátkodobé dovolenky alebo krátkodobé pobyty u príbuzných a podobne. V prípade podstatnej zmeny miesta vykonávania starostlivosti o dieťa je  potrebné nahlásiť zmenu do 8 kalendárnych dní.

 

Čo sa stane v tom prípade, ak dieťa nenahlásim?

Neohlásenie starostlivosti o dieťa môže vyvolať dôvodné podozrenie úradu, že starostlivosť o dieťa neprebieha v súlade so zákonom a záujmami dieťaťa. Môže byť teda impulzom pre následnú kontrolu a na základe jej výsledku viesť k pozastaveniu vyplácania prídavku na dieťa rodičom a k jeho následnému vyplácaniu inštitútom osobitného príjemcu.


 

Dátum vytvorenia stránky: 23.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac