Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Moravčíková Jana, Ing. 608 6 048/2440 400 jana.moravcikova@upsvr.gov.sk
Koordinácia národných projektov odboru sociálnych vecí a rodiny Sedláčková Iveta, Mgr. 306 3 048/2440 220 iveta.sedlackova@upsvr.gov.sk
§54 – NP Praxou k zamestnaniu, §51a - Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní, §54 – NP Úspešne na trhu práce - Aktivita I Očenášová Anna, Ing. 306 3 048/2440 402 anna.ocenasova2@upsvr.gov.sk
§60 - Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov; §53 – Príspevok na dochádzku za prácou, Dianová Danica 601 6 048/2440 452 danica.dianova@upsvr.gov.sk
§59 - Príspevok na činnosť pracovného asistenta; §53 – Príspevok na dochádzku za prácou, Ďurišková Eva 601 6 048/2440 411 eva.duriskova@upsvr.gov.sk
Koordinácia národných projektov aktívnej politiky trhu práce Srniaková Miriam, Mgr. 602 6 048/2440 221 miriam.srniakova@upsvr.gov.sk
§49 - Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, §57 - Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť, §54 – Úspešne na trhu práce, Aktivita 2 Domanická Kristína, Mgr. 606 6 048/2440 401 kristina.domanicka@upsvr.gov.sk
Projekt Prvá pomoc Krahulcová Eliška, Ing. 605 6 048/2440 454 eliska.krahulcova@upsvr.gov.sk
Projekt Prvá pomoc Lichá Klaudia, Ing. 602 2 048/2440 406 klaudia.licha@upsvr.gov.sk
§50j - Príspevok na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti, §54 – NP Úspešne na trhu práce - Aktivita I Grešová Ingrid, Mgr. 603 6 048/2440 404 ingrid.gresova@upsvr.gov.sk
§ 53 g Vyrovnávacie príspevky integračnému podniku, §53 – Príspevok na dochádzku za prácou, NP Reštart mladých UoZ 2 Hambálková Miroslava, Ing. 603 6 048/2440 405 miroslava.hambalkova@upsvr.gov.sk
§52-Príspevok na aktivačnú činnosť, §52a - Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, §53a – Príspevok na podporu mobility, §53c- Príspevok na presťahovanie za prácou Janovcová Magdaléna, Ing. 603 6 048/2440 410 magdalena.janovcova@upsvr.gov.sk
§53 – Príspevok na dochádzku za prácou Almanová Lucia, PhDr. 604 6 048/2440 453 lucia.almanova@upsvr.gov.sk
§50 – Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, §54 - NP Chceme byť aktívni na trhu práce (50+), §32, ods. 12 – Náhrada časti cestovných výdavkov Pejková Pecníková Ivona, Mgr. 604 6 048/2440 458 ivona.pejkovapecnikova@upsvr.gov.sk
§50 – Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, §54 - NP Chceme byť aktívni na trhu práce (50+), NP Reštart dlhodobých UoZ - opatrenie č.1 Štúberová Jana 604 6 048/2440 222 jana.stuberova@upsvr.gov.sk
§60 - Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov Bartoš Ivan, Mgr. 605 6 048/2440 403 ivan.bartos@upsvr.gov.sk
§53 – Príspevok na dochádzku za prácou Janovcová Iveta, Mgr. 606 6 048/2440 456 iveta.janovcova@upsvr.gov.sk
späť