Národný projekt

PODPORA OCHRANY DETÍ PRED NÁSILÍM

V rámci národného projektu boli na jednotlivých Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny zriadené pozície

 koordinátor ochrany detí pred násilím , za účelom napĺňania cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím (http://detstvobeznasilia.gov.sk/wp-content/uploads/2015/07/Aktualizácia-Národnej-stratégie-na-ochranu-detí-pred-násilím.pdf.

Náplň práce koordinátora ochrany detí pred násilím:

Podporovať a rozvíjať komunikáciu medzi subjektmi dotknutými problematikou ochrany detí pred násilím (orgány SPODaSK, útvary PZ, prokuratúra, súdy, školy a školské zariadenia, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, akreditované subjekty, subjekty samosprávy).

Organizovať a facilitovať pracovné stretnutia vyššie uvedených subjektov za účelom prehlbovania ich spolupráce vo všobecnej rovine, ako aj v rovine jednotlivých prípadov,

Zabezpečovať preventívne osvetové a vzdelávacie aktivity s podporou vyššie uvedených subjektov,

Analyzovať situáciu v oblasti výskytu násilia na deťoch v územnom obvode,

Analyzovať situáciu v oblasti ochrany detí pred násilím s dôrazom na fungovanie identifikácie a intervencie, ako aj spolupráce a súčnnosti medzi vyššie uvedenými subjektmi,

Podporovať realizáciu opatrení prijatých v súvislosti s plnením Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím na celonárodnej úrovni.

  Je na ná dospelých, aby sme si pri napĺňaní poslania na ochranu tých najbezbrannejších bytostí uvedomili aj to, aké je dôležité okrem iného, napr. ohlásenie ohrozenia na porušo vania práv dieťaťa prílušým orgáom, aby sa dieťaťu dostalo rýhlej, účinnej a adekvátnej pomoci. Nemali by sme mlčať tam, kde by sa malo hovoriť a nepočúať to, s čím sa nám dieťa svojou detskou rečou chce zdôveriť 

Súvisiace odkazy:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

www.facebook.com/NKSpreRPNnD

Mgr. Iveta Fedorová

Koordinátor ochrany detí pred násilím

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín

Námestie Slobody 1, 026 01 Dolný Kubín

Email:   Iveta.Fedorova@upsvr.gov.sk

Tel. kontakt:  +421 43 2444 502   +421 918 973 555


 

Dátum vytvorenia stránky: 16.02.2018
späť