Kontakty

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Úverová pomoc - infolinka 043/2444 510

Kancelária riaditeľa

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ ÚPSVaR Lavrík Michal PhDr., PhD. 1 043/2444 101 michal.lavrik@upsvr.gov.sk
Sekretariát Kacková Katarína 1 043/2444 101 katarina.kackova@upsvr.gov.sk
Riaditeľ odboru sociálnych vecí a rodiny Ľorko Pavol Mgr. 9 5 043/2444 500 pavol.lorko@upsvr.gov.sk
Riaditeľ odboru služieb zamestnanosti Mariňáková Veronika Mgr. 9 3 043/2444 300 veronika.marinakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sprostredkovania práce

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci oddelenia Surová Jana Bc. 3b 2 043/2444 310 jana.surova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca, Obec: Kraľovany, Krivá, Osádka, Pribiš, Veličná, D. Kubín-ulice: Kocmál, Kubínska, Mokraďská, Nábrežie Oravy, Priemyselná, Aleja slobody, Družby, Lucenkova, Obrancov mieru, Odbojárov Nováková Katarína Bc. 7 2 043/2444 313 katarina.novakova@upsvr.gov.sk
Radca, Obec: Jasenová, Zázrivá; D. Kubín-ulice: 28. októbra, 1. mája, 9. mája, J. A. Komenského, Jelšavská, Kalinova, Kňažská, Kpt. Jaroša, Kpt. Nálepku, Mládežnícka, Na Záhumní, Pod Čereňou, Pod Dúbravou, Podzámocká, Vodárenská , Hviezdoslavovo námestie, Na Ožnici Balcová Edita 4 2 043/2444 316 edita.balcova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca, Obec: Bziny, Sedliacka Dubová, Vyšný Kubín; D. Kubín-ulice: Bez pobytu, Bysterecká, Námestie Slobody, Matúškova Gaššová Katarína Ing. 4 2 043/2444 315 katarina.gassova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca, Obec: Chlebnice, Pokryváč, D. Kubín-ulice: Jána Hollého, Ľudovíta Štúra, M. Gaceka, Mierová, SNP, Železničiarov Hollá Kveta Bc. 1 2 043/2444 312 kveta.holla@upsvr.gov.sk
Samostatný radca, Obec: Oravský Podzámok, Oravská Poruba, D. Kubín-ulice: E. Hroboňovej, Martina Hamuljaka, Jána Bottu, Mila Urbana, Partizánska cesta, Šmidkeho, Medzihradská, Na Kopanici, Bohúňova, Fučíkova, Generála Svobodu, Lopušná, Miloša Uhra, MDD, MDŽ, Veterná, Zochova, Na Sihoti, J. Ťatliaka, Kohútov sad Málik Miroslav Ing. 1 2 043/2444 322 miroslav.malik@upsvr.gov.sk
Samostatný radca, Obec: Dlhá nad Oravou, Malatiná; D. Kubín-ulice: 29. augusta, Andreja Halašu, Hôrky, Na lánoch, Jilemnického, Pltisko, Rybárska, Severná, Timravina, Záskalická, Dukelských hrdinov, Hurbanova, Nad brehmi, Okružná, Radlinského Radzová Daniela Mgr. 2b 2 043/2444 311 daniela.radzova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca, Obec: Horná Lehota, Žaškov; D. Kubín-ulice: A. Sládkoviča, Beňovolehotská, Bernolákova, Československej armády, J. Gagarina, Gäceľská cesta, Martina Hattalu, Nemocničná, Tulská Kozáčiková Zuzana Mgr. 2b 2 043/2444 319 zuzana.kozacikova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca, Obec: Istebné, Leštiny, Medzibrodie nad Oravou, Párnica; D. Kubín-ulice: Jánoškova, M. R. Štefánika, Pelhřimovská, Samuela Nováka, Športovcov Hampelová Veronika Ing. 6 2 043/2444 314 veronika.hampelova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca, Obec: Pucov, D. Kubín-ulice: Chočská, Námestie Jána Vojtaššáka, Slnečná, Staničná Hubčíková Ivana Bc. 5 príz. 043/2444 321 ivana.hubcikova@upsvr.gov.sk

Referát služieb pre zamestnávateľa

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Odborný poradca, zamestnávanie cudzincov na informačné karty, zamestnávanie cudzincov na jednotné pracovné povolenie /JPP/, nahlasovanie voľných pracovných miest, povinný podiel zamestnávanie občanov so ZP, hromadné prepúšťanie, pokuty informačných kariet, projekt Spoločne hľadáme práce III Dančo Monika Ing., DiS 4 8 043/2444 373 monika.danco@upsvr.gov.sk
Samostatný radca, zamestnávanie cudzincov na informačné karty, zamestnávanie cudzincov na jednotné pracovné povolenie /JPP/, nahlasovanie voľných pracovných miest, povinný podiel zamestnávanie občanov so ZP, hromadné prepúšťanie Mariňáková Veronika Mgr. 4 8 043/2444 515 veronika.marinakova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca, zamestnávanie cudzincov na informačné karty, zamestnávanie cudzincov na jednotné pracovné povolenie /JPP/, nahlasovanie voľných pracovných miest, povinný podiel zamestnávanie občanov so ZP, hromadné prepúšťanie Kleňová Erika Bc. 5 8 043/2444 422 erika.klenova@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Samostatný radca, samostatná odborná činnosť na úseku správneho konania, vydávanie rozhodnutí o nezaradení a vyradení do evidencie UoZ, udelenie alebo neudelenie súhlasu zamestnávateľovi na skončenie prac. pomeru výpoveďou zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, rozhodovanie v rámci autoremedúry Medvecká Iveta Mgr. 12 4 043/2444 318 iveta.medvecka@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci oddelenia Mikulová Martina Mgr. 2a 3 043/2444 400 martina.mikulova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca, § 50 Príspevok na podporu zamestnania znevýhodneného UoZ, § 56 Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, § 54 Projekty a programy, Poskytovanie podpory v čase skrátenej práce Dúhová Anna Mgr. 4 3 043/2444 401 anna.duhova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca, § 51 Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe, § 53 Príspevok na dochádzku za prácou, § 54 Projekty a programy - NP, Prax pre mladých Hubčíková Monika Ing. 4 3 043/2444 407 monika.hubcikova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca, § 55 Priznanie postavenia chráneného pracoviska - OSZČ, § 60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, § 59 Príspevok na činnosť pracovného asistenta Mindová Veronika Ing. 6 3 043/2444 410 Veronika.mindova@upsvr.go.sk
Samostatný radca, § 55 Priznanie postavenia chráneného pracoviska - zamestnávateľ, § 59 Príspevok na činnosť pracovného asistenta, § 60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska Húšťová Henrieta Ing. 7 3 043/2444 402 henrieta.hustova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca, § 53 Príspevok na dochádzku za prácou, § 54 Projekty a programy, Poskytovanie podpory v čase skrátenej práce Lavríková Silvia PaedDr. 10 3 043/2444 450 silvia.lavrikova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca, § 52 Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec, § 54 Projekty a programy - Projekt udržania pracovných návykov PUPN Horňák Milan Ing. 11 3 043/2444 110 milan.hornak@upsvr.gov.sk
Samostatný radca, § 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, § 57 Príspevok občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť, § 54 Projekty a programy - NP Chyť sa svojej šance - opatrenie č. 1 - Podpora SZČO NP Podpora opatrovateľskej služby Lacková Alena Mgr. 1 3 043/2444 403 alena.lackova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca, § 53a Príspevok na podporu mobility za prácou § 32 ods. 12 písm. d) náhrada časti cestovných výdavkov súvisiacich s absolvovaním vstupného pohovoru alebo výberového konania u zamestnávateľa, alebo s účasťou na skupinovou sprostredkovaní zamestnania, § 54 Projekty a programy NP Podpora opatrovateľskej služby Zachar Alexander Bc. 1 3 043/2444 451 alexander.zachar@upsvr.gov.sk
Samostatný radca, § 19a Umiestňovací príspevok, § 19b Vyrovnávací príspevok podľa zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, Poskytovanie podpory v čase skrátenej práce Remková Lýdia Ing. 2b 3 043/2444 409 lydia.remkova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca, Agenda financovania národných projektov - európsky sociálny fond Šnapková Mária Ing. 1 4 043/2444 222 maria.snapkova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca, Agenda financovania národných projektov - európsky sociálny fond Kováčová Milada Ing. 1 4 043/2444 221 milada.kovacova@upsvr.gov.sk

Referát poradenstva a vzdelávania

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Samostatný radca, § 43 Poskytovanie odborných poradenských služieb, vypracovanie individuálneho akčného plánu, odborné činnosti súvisiace s posúdením potreby vzdelávania UoZ, ZoZ, § 54 Projekty a programy - NP Poradenstvom k zamestnaniu Vosková Zuzana Mgr. 6 8 043/2444 317 zuzana.voskova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca, § 46 Vzdelávanie a príprava pre trh práce, § 54 Projekty a programy - súvisiace so vzdelávaním UoZ a ZoZ, § 16 Výbor pre otázky zamestnanosti, NP Zručnosti pre trh práce Schellingová Beáta Ing. 2 8 043/2444 305 beata.schellingova@upsvr.gov.sk
Referent, NP Poradenstvom k zamestnaniu Suľová Ľudmila Mgr. 7 8 043/2444 421 ludmila.sulova@upsvr.gov.sk
Referent, NP Poradenstvom k zamestnaniu Jagnešák Miroslav Mgr. 1 8 043/2444 424 miroslav.jagnesak@upsvr.gov.sk
Referent, NP Poradenstvom k zamestnaniu pre znevýhodnených UoZ Zápotočná Jana Mgr. 1 8 043/2444 308 jana.zapotocna@upsvr.gov.sk
Referent, NP Zručnosti pre trh práce - vzdelávanie UoZ a ZoZ Kostrošová Klára 2 8 043/2444 408 klara.kostrošova@upsvr.gov.sk

Oddelenie SPO detí a sociálnej kurately

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci oddelenia - dočasne poverená, Samostatný radca, kolízny opatrovník, náhradná rodinná starostlivosť Bielová Magdaléna Mgr. 12 6 043/2444 608 magdalena.bielova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca, kolízny opatrovník, sociálny kurátor pre plnoleté fyzické osoby Halamčeková Lenka Mgr. 7 6 043/2444 601 lenka.halamcekova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca, kolízny opatrovník Melicherčíková Martina Mgr. 6 6 043/2444 602 martina.melichercikova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca, kolízny opatrovník Šuttová Dominika Mgr. 4 6 043/2444 610 dominika.suttova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca, kolízny opatrovník, sociálny kurátor pre deti a mládež Majdová Lucia Mgr. 2b 6 043/2444 603 lucia.majdova@upsvr.gov.sk
Referent, terénny sociálny pracovník Murinová Ľubomíra Mgr. 2b 6 043/2444 603 lubomira.murinova@upsvr.gov.sk
Referent, terénny sociálny pracovník Tarajová Lucia Mgr. 8 6 043/2444 612 lucia.tarajova@upsvr.gov.sk
Referent, terénny sociálny pracovník Butvinová Božena Mgr. 5 6 043/2444 607 bozena.butvinova@upsvr.gov.sk
Referent, terénny sociálny pracovník Šablatúrová Katarína PhDr. 11 6 043/2444 605 katarina.sablaturova2@upsvr.gov.sk
Referent, terénny sociálny pracovník Švábyová Denisa Mgr. 3 6 043/2444 611 denisa.svabyova@upsvr.gov.sk

Referát poradensko-psychologických služieb

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Referent (VZ) psychológ, NP Rozvoj výkonu opatrení SPO detí a sociálnej kurately Pilka Michal Mgr. 2b 5 043/2444 609 michal.pilka@upsvr.gov.sk
Odborný poradca, poradenstvo v oblasti osobných, partnerských, manželských, výchovných, rodinných problémov Zelenáková-Zdražilová Lucia Mgr. 1 6 043/2444 604 lucia.zelenakovazdrazilova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci oddelenia Bajčičáková Katarína Mgr. 2b 5 043/2444 670 katarina.bajcicakova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca, posudkové činnosti Fedorová Viera Mgr. 1 5 043/2444 501 viera.fedorova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca, posudkové činnosti Klejová Anna Mgr. 2a 5 043/2444 641 anna.klejova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca, peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Šablatúrová Katarína Mgr. 4 5 043/2444 642 katarina.sablaturova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca, peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Medvecká Simona Bc. 4 5 043/2444 671 simona.medvecka@upsvr.gov.sk
Samostatný radca, peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Lucká Lucia Mgr. 6 5 043/2444 674 lucia.haluskova@upsvr.gov.sk
Referent, NP - Inovácia o poskytovaní pomoci osobám ohrozeným chudobou alebo sociálnym vylúčením Marettová Marcela Mgr. 3c 5 043/2444 673 marcela.marettova@upsvr.gov.sk

Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Samostatný radca, Poradenstvo a preberanie žiadostí o hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Obce: Dlhá nad Or., Chlebnice, Istebné, Krivá, Orav.Poruba, Párnica, Pribiš, Pucov, Podzámok, Osádka, Sedl. Dubová, Veličná, Dolný Kubín: Banisko, Brezovec, Beňová Lehota, Kňažia, Malý Bysterec Valečíková Jana Mgr. 5 príz. 043/2444 323 jana.valecikova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca, Poradenstvo a preberanie žiadostí o hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Obce: Bziny, Horná Lehota, Jasenová, Kraľovany, Leštiny, Malatiná, Medzibrodie, Oravský Podzámok, Osádka, Pokryváč, Vyšný Kubín, Zázrivá, Žaškov, Dolný Kubín: Veľký Bysterec, Mokraď, Mesto, Záskalie Gallová Katarína Mgr. 5 príz. 043/2444 324 katarina.gallova@upsvr.gov.sk

Oddelenie HN, NV a ŠSD – spracovanie a výplata dávok

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci oddelenia Révaiová Anna Mgr. 3b 4 043/2444 510 anna.revaiova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca, rodičovský príspevok: A - F; prídavok na dieťa: A- Gar; náhradná rodičovská starostlivosť - Chlebnice, Istebné, Dolný Kubín Brňová Anna Mgr. 10 4 043/2444 514 anna.brnova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca, rodičovský príspevok: G - Kn; prídavok na dieťa: Gas-Kob; náhradná rodičovská starostlivosť - Jasenová, Pokryváč, Pribiš, Veličná, Žaškov A-L Dolný Kubín; Harezníková Daniela Bc. 4 4 043/2444 554 daniela.hareznikova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca, rodičovský príspevok: Ko - Mi; prídavok na dieťa: Koc - Mich; náhradná rodičovská starostlivosť - Bziny, Leštiny, Párnica, Sedliacka Dubová, Zázrivá Kršková Janka Mgr. 7 4 043/2444 553 janka.krskova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca, rodičovský príspevok: Ml - Sta; prídavok na dieťa: Mij - Star; náhradná rodičovská starostlivosť – Malatiná, Or.Poruba, Veličná, Žaškov M-Z Dolný Kubín Kuffová Erika Mgr. 4 4 043/2444 511 erika.kuffova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca, rodičovský príspevok: Str - Ž; prídavok na dieťa: Stas - Ž; náhradná rodičovská starostlivosť - Kraľovany, Pucov, Dolný Kubín Markulček Roman Mgr. 6 4 043/2444 423 roman.markulcek@upsvr.gov.sk
Samostatný radca, hmotná núdza, dotácie - Horná Lehota, Krivá, Medzibrodie, Or.Podzámok, Or. Poruba, Osádka, Vyšný Kubín, Zázrivá, Dolný Kubín - Bziny, Beňova Lehota, Veľký Bysterec, Malý Bysterec, Mesto (A. Sládkoviča, Bernolákova, ČSA, Gäceľská, Hviezdosl.nám., J.Ťatliaka, Jánoškova, M.R.Štefánika, Matúškova, Obrancov mieru), Kňažia, Mokraď; štátne soc.dávky – Horná Lehota, Krivá, Medzibrodie, Or.Podzámok, Osádka, Beň.Lehota, Vyšný Kubín, Dolný Kubín; dotácie - Horná Lehota, Krivá, Oravský Podzámok, Vyšný Kubín; náhradné výživné: A - Ko Stuchlá Marta Mgr. 9 4 043/2444 512 marta.stuchla@upsvr.gov.sk
Samostatný radca, hmotná núdza, dotácie - Dlhá n. Oravou, Chlebnice, Istebné, Jasenová, Kraľovany, Leštiny, Malatiná, Párnica, Pokryváč, Pribiš, Pucov, Sedl. Dubová, Veličná, Žaškov, Dolný Kubín - Mesto (A.Slobody, DK1 - bez pobytu), Brezovec, Banisko, Medzihradné, Záskalie; náhradné výživné: Kr - Ž Slobodová Eva Mgr. 9 4 043/2444 552 eva.slobodova@upsvr.gov.sk
Referent, Zamestnanec NP Inovácia v poskytovaní pomoci osobám ohrozeným chudobou a sociálnym vylúčením Kubačková Miriam Mgr. 8 4 043/2444 518 miriam.kubackova@upsvr.gov.sk

Oddelenie HN,NV a ŠSD – príspevok na zvýšenú splátku úveru

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Samostatný radca, Spracovanie žiadostí a vyplácanie príspevku na zvýšenú splátku úveru A-L Papulová Anna, Mgr. 2b 4 043/2444 519 anna.papulova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca, Spracovanie žiadostí a vyplácanie príspevku na zvýšenú splátku úveru M-Z Slimáková Marta, Mgr. 2b 4 043/2444 519 marta.slimakova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca, Poskytovanie informácií a preberanie žiadostí na príspevok na zvýšenú splátku úveru A-L Gluchová Zuzana, Bc. 7 prízemie 043/2444 520 zuzana.gluchova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca, Poskytovanie informácií a preberanie žiadostí na príspevok na zvýšenú splátku úveru M-Z Tretinová Zuzana, Mgr. 7 prízemie 043/2444 520 zuzana.tretinova@upsvr.gov.sk

Referát Aktivačné centrum

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Radca, agenda § 10, Zázrivá, Žaškov, Kraľovany, Oravská Poruba, Párnica, Sedliacka Dubová, Veličná, Dlhá nad Oravou, Dolný Kubín - Bysterec, staré mesto, Kňažia Mučka Martin Mgr. 7 5 043/2444 370 martin.mucka@upsvr.gov.sk
Radca, agenda § 10, Bziny, Horná Lehota, Chlebnice, Istebné, Jasenová, Krivá, Leštiny, Malatiná, Medzibrodie nad Oravou, Oravský Podzámok, Osádka, Pokryváč, Pribiš, Pucov, Vyšný Kubín, Dolný Kubín - Brezovec, Banisko, Záskalie Kytková Katarína Mgr. 7 5 043/2444 370 katarina.kytkova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci oddelenia, rozpočet Kvietok Ján Ing. 2 7 043/2444 170 jan.kvietok@upsvr.gov.sk
Samostatný radca, správa pohľadávok, platobný styk Šalatová Miroslava Ing. 2 7 043/2444 181 miroslava.salatova@upsvr.gov.sk
Odborný radca, správa pohľadávok, podateľňa Fedorová Erika Ing. 2 7 043/2444 152 erika.fedorova@upsvr.gov.sk
Referent, účtovníčka, platobný styk Šalatová Helena 4 7 043/2444 182 helena.salatova@upsvr.gov.sk
Referent, účtovníčka, pokladňa Hrkeľová Martina Ing. 4 7 043/2444 175 martina.hrkelova@upsvr.gov.sk
Referent, správa budov, autodoprava Ištvánová Emília Bc. 10 7 043/2444 196 emilia.istvanova@upsvr.gov.sk
Referent, majetok, skladové hospodárstvo Kelčíková Katarína Mgr. 7 7 043/2444 192 katarina.kelcikova2@upsvr.gov.sk
Referent, podateľňa, archív Moravčíková Adriana Ing. 8 2 043/2444 111 adriana.moravcikova@upsvr.gov.sk
Referent, vodič, údržbár Šubjak Ján prízemie - prístavba budovy úradu 043/2444 197 jan.subjak@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Odborný radca, kontrolné činnosti, sťažnosti Helienek Peter Ing. 1 7 043/2444 130 peter.helienek@upsvr.gov.sk
Odborný radca, zákon č.211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám, kontrolné činnosti Kuderavá Jana PhDr. 1 7 043/2444 131 jana.kuderava@upsvr.gov.sk

Zamestnanci ústredia PSVR

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Samostatný radca - EURES Valachová Lýdia Mgr. 043/2444 303 lydia.valachova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca - personálne oddelenie Hodoňová Erika Mgr. 4 1 043/2444 121 erika.hodonova@upsvr.gov.sk
Referent - mzdové oddelenie Baričáková Daniela Mgr. 4 1 043/2444 122 daniela.baricakova@upsvr.gov.sk
Koordinátor ochrany detí pred násilím Fedorová Iveta Mgr. 12 5 043/2444 502 iveta.fedorova@upsvr.gov.sk
späť