Voľné pracovné miesta

Poskytované služby:

 • informačné a poradenské služby zamestnávateľom zamerané na hľadanie vhodného zamestnanca na konkrétne pracovné miesto
 • vyhľadávanie a registrácia pracovných ponúk
 • ponuka služieb internetového portálu www.istp.sk
 • organizácia výberových pohovorov
 • poskytovanie všeobecných informácií       pre zamestnávateľov k vytváraniu nových pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie
 • vydávanie tlačív a požadovaných príloh zamestnávateľom       k jednotlivým výzvam národných projektov určených na vytváranie nových pracovných miest

 

Spôsoby nahlasovania voľných pracovných miest

Údaje potrebné pre evidenciu VPM zamestnávateľ poskytuje na predpísanom tlačive - Nahlášky VPM, ktorú obdrží priamo (osobne) na úrade, resp. na webovej stránke úradu  www.upsvar.sk\kk, alebo na webovej stránke ústredia www.upsvar.sk.

Následne nahlášku doručí, resp. zašle agentovi pre pracovné miesta : 

 • osobne,
 • formou elektronickej pošty na príslušný úrad, v ktorého pôsobnosti sa nachádza miesto výkonu zamestnania (práce),
 • prostredníctvom pošty (adresa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok),
 • faxom,
 • telefonicky oznámi všetky požadované údaje uvedené v nahláške VPM.

V prípade, že na predpísanom tlačive alebo inom dokumente nie sú uvedené údaje potrebné pre evidenciu VPM, zamestnanec úradu (agent pre pracovné miesta) telefonicky, faxom alebo elektronickou poštou požiada zamestnávateľa o doplnenie chýbajúcich údajov.   

 

K nahláseniu voľných pracovných miest môže zamestnávateľ využiť aj systém ISTP.

ISTP – je Internetový Sprievodca Trhom Práce, ktorý umožňuje zamestnávateľom nájsť vhodného zamestnanca za pomoci špecializovanej internetovej databázy voľných pracovných miest. Podrobnosti o systéme sú k dispozícii na stránke www.istp.sk

 

Zamestnávateľ nesmie zverejňovať ponuky zamestnania, ktoré obsahujú akékoľvek obmedzenia v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch. Zakazuje sa diskriminácia aj z dôvodu manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, veku, jazyka, viery a náboženstva, zdravotného postihnutia, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia.

Možnosť získavať zamestnancov v potrebnom počte a v štruktúre si zamestnávateľ môže  zabezpečiť svojim vlastným výberom, ale aj za pomoci úradov v rámci celého územia Slovenskej republiky.

 

 

Podrobnejšie informácie Vám poskytne:

Ing. Alena Kalafutová
3. poschodie, číslo dverí:  303
Dr. Alexandra 61,  060 01 Kežmarok
Tel. č.: 052/2442 303
E-mail: Alena.Kalafutova@upsvr.gov.sk

Aktualizované dňa: 05.01.2016

Dátum vytvorenia stránky: 05.01.2016
Dátum aktualizácie: 09.04.2021
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac