novela RP od 30.05.2023 neprijatie dieťaťa do spádovej štátnej materskej školy

Poskytovanie rodičovského príspevku  z  dôvodu neprijatia dieťaťa do spádovej štátnej materskej školy

Dňom 30.05.2023 nadobudol účinnosť zákon  č. 181/2023 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  ktorým sa menia a dopĺňajú zákony  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  č. 571/2009 Z. z. o  rodičovskom príspevku  a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rodičovskom príspevku“).  

Predmetný zákon č. 181/2023 Z. z. je zverejnený:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/181

Cieľom novely zákona je kompenzovať rodičom, resp. zákonným zástupcom detí (ďalej len „oprávnená osoba“) vo veku od 3 do 6 rokov náklady spojené  s  nemožnosťou umiestnenia detí do spádovej štátnej materskej školy z  kapacitných dôvodov, a  to formou poskytovania rodičovského príspevku. Štátnou materskou školou sa rozumie materská škola zriadená obcou, mestom alebo Regionálnym školským úradom. Spádová štátna materská škola je škola podľa trvalého pobytu dieťaťa.

Novelou zákona o rodičovskom príspevku sa rozšíril okruh detí, pre ktoré sa bude poskytovať rodičovský príspevok,  a  to  o  dieťa do  šiestich rokov veku, najdlhšie do začiatku školského roka, v ktorom začne dieťa plniť povinné predprimárne vzdelávanie /§ 3 ods. 2 písm. d) zákona o rodičovskom príspevku/.

V zmysle § 3 ods. 9 zákona o rodičovskom príspevku, nárok na rodičovský príspevok oprávnenej osobe starajúcej sa o dieťa do šiestich rokov veku, najdlhšie do začiatku školského roka, v ktorom začne dieťa plniť povinné predprimárne vzdelávanie vzniká, ak sa preukáže rozhodnutím materskej školy zriadenej orgánom miestnej štátnej správy v školstve alebo orgánom územnej samosprávy (ďalej len „štátna materská škola“) o neprijatí dieťaťa do štátnej materskej školy podľa trvalého pobytu dieťaťa, nie starším ako 12 mesiacov. Podmienka neprijatia dieťaťa do štátnej materskej školy sa preukazuje v každom školskom roku, najneskôr do 31.08.

Na predprimárne vzdelávanie sa v zmysle  § 59 ods. 1 školského zákona prijíma dieťa od troch rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (§ 59 ods. 2 školského zákona).

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie od troch rokov veku dieťaťa do spádovej štátnej materskej školy pre nasledujúci školský rok podáva oprávnená osoba v zmysle § 59 ods. 4 školského zákona, vždy v období od 01. mája do 31. mája. O neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do spádovej štátnej materskej školy obdrží oprávnená osoba rozhodnutie do 30. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať (§ 59 ods. 7 školského zákona). 

Oprávnená osoba si žiadosť o rodičovský príspevok môže podať kedykoľvek počas školského roka, avšak rozhodnutie o neprijatí dieťaťa od troch rokov veku do spádovej štátnej materskej školy z kapacitných dôvodov nesmie byť staršie ako 12 mesiacov. Platnosť rozhodnutia o neprijatí dieťaťa do spádovej štátnej materskej školy z  kapacitných dôvodov je viazaná na školský rok, teda na obdobie od 01.septembra do 31.augusta školského roka. 

 

                     Posudzovanie nároku na rodičovský príspevok

Nárok na rodičovský príspevok:

  • sa uplatňuje podaním žiadosti o  rodičovský príspevok (upravené tlačivo, v  ktorom  oprávnená osoba zaškrtne dôvod podania žiadosti ) na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu (u cudzincov)  oprávnenej osoby, najskôr od účinnosti tohto zákona, teda od 30.05.2023, a
  • doložením rozhodnutia o neprijatí dieťaťa do spádovej štátnej materskej školy podľa trvalého pobytu dieťaťa, z kapacitných dôvodov.

Nárok taktiež vznikne aj oprávnenej osobe po splnení vyššie uvedených podmienok, ak pracuje a dieťa bude prijaté do súkromnej materskej školy, cirkevnej školy.

Rodičovský príspevok sa:

  • môže poskytovať najskôr od 01. mája 2023 alebo od 01. septembra do 31. augusta
  • po splnení podmienok nároku bude poskytovať oprávnenej osobe mesačne v  sume,  v  akej ho poberala do troch rokov veku dieťaťa.

Suma rodičovského príspevku je do 31.07.2023:

  • 301,00 Eur mesačne, ak oprávnená osoba na dané dieťa nepoberala materské,
  • 412,60 Eur mesačne, ak oprávnená osoba na dané dieťa poberala materské.

Od 01.08.2023 sa zvyšujú sumy rodičovského príspevku a to:

  • suma 301,00 Eur na sumu 345,20 Eur mesačne,
  • suma 412,60 Eur na sumu 473,30 Eur mesačne.

Poskytovanie rodičovského príspevku do troch rokov veku dieťaťa má prednosť pred poskytovaním rodičovského príspevku od troch rokov veku dieťaťa z dôvodu neprijatia dieťaťa do spádovej štátnej materskej školy.

Rodičovský príspevok nie je možné poskytovať na dieťa, ktoré z kapacitných dôvodov nebolo prijaté do spádovej štátnej materskej školy a ak sa oprávnená osoba stará o ďalšie dieťa vo veku do 3 rokov, na ktoré poberá rodičovský príspevok. V tomto prípade nárok na rodičovský príspevok vzniká len raz, teda ho môže poberať len na jedno z detí.

 

                                       Zánik nároku na rodičovský príspevok

V zmysle § 6 ods. 2 písm. c) zákona o rodičovskom príspevku, nárok na rodičovský príspevok oprávnenej osobe zanikne:

- od dátumu prijatia dieťaťa (nie od dátumu jeho nástupu) do štátnej materskej školy (úrad nevydáva písomné rozhodnutie), teda  od začiatku školského roka alebo v priebehu školského roka (napr. ak bolo dieťa prijaté do štátnej materskej školy od 02.09.2024, tak nárok na uvedený príspevok zaniká od 01.10.2024, z dôvodu, že oprávnená osoba spĺňa nárok na rodičovský príspevok za časť kalendárneho mesiaca, a teda má nárok aj za mesiac september 2024),

-  od dátumu prijatia dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie.

Oprávnená osoba je povinná prijatie dieťaťa do štátnej materskej školy oznámiť do 8 dní na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a  rodiny, ktorý jej rodičovský príspevok vypláca.  

                

V prípade, že za nejaké obdobie bude rodičovský príspevok vyplatený oprávnenej osobe neoprávnene, tak úrad vydá rozhodnutie pre oprávnenú osobu o povinnosti vrátiť uvedený príspevok. 

 

Žiadosti tvoria súčasť tohto oznámenia:

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac