Databáza informácií o možnostiach pomoci deťom a rodinám:

Databáza informácií o možnostiach pomoci deťom  a rodinám:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky

Okres Malacky

Kraj Bratislavský

 

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Špitálska 8

Bratislava    Tel: +4212/20463208 Tel 2: +4212/20463248 Fax: +4212/59753258 E - mail: cipc@cipc.gov.sk

               www.cipc.sk

pôsobnosť centra:

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže plní úlohy orgánu určeného na vykonávanie medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie, a to

  • plní úlohy prijímajúceho orgánu a odosielajúceho orgánu v oblasti vymáhania výživného podľa medzinárodných dohovorov, 
  • plní úlohy ústredného orgánu podľa medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie,
  • vydáva osvedčenie podľa medzinárodného dohovoru,
  • plní ďalšie úlohy v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí vo vzťahu k cudzine podľa osobitných predpisov,
  • spolupracuje s prijímajúcimi orgánmi a odosielajúcimi orgánmi zmluvných štátov v cudzine, s ústrednými orgánmi zmluvných štátov v cudzine, zastupiteľskými úradmi, ústrednými orgánmi štátnej správy, bankami, pobočkami zahraničných bánk, orgánmi miestnej štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy a s akreditovanými subjektmi.

 

 

 

 

 

Bratislavský samosprávny kraj Trnavská cesta 8/A Bratislava 82005 Tel: 02/5542 3117 - 19 E–mail: mkropackova@region-bsk.sk Web: www.region-bsk.sk

 

Obecné úrady

 

 

Obec

Telefonický kontakt

Borinka

02/65938151

Gajary

034/7797132

Jablonové

034/7787132

Jakubov

034/7733225

Kostolište

034/7734056

Kuchyňa

034/7785131

Láb

034/7790333

Lozorno

02/65968122

Malacky

034/7966111

Malé Leváre

034/7795122

Marianka

02/65935224

Pernek

034/7784123

PlaveckéPodhradie

034/6585123

Plavecký Mikuláš

034/6538301

Plavecký Štvrtok

034/7793132

Rohožník

034/6588101

Sološnica

034/6584181

Studienka

034/7782151

Stupava

02/63934110

Suchohrad

034/7780837

Veľké Leváre

034/7794107

VO Záhorie

034/7722500

Vysoká pri Morave

034/65967121

Záhorská Ves

034/7780385

Závod

034/7799254

Zohor

034/65961120

Pôsobnosť obce:
podľa § 75 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (1) Obec pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti a) vykonáva 1. opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb podľa § 10, 2. opatrenia podľa § 11 ods. 1 písm. a) až e), b) organizuje 1. výchovné programy alebo sociálne programy pre deti, ktorým bolo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo súdom uložené výchovné opatrenie, 2. programy na pomoc ohrozeným deťom a plnoletým fyzickým osobám a rodinám podľa § 11 ods. 1 písm. c) až e) v prostredí podľa § 4, 3. resocializačné programy, c) spolupôsobí 1. pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 2. pri pomoci deťom, pre ktoré orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva sociálnu kuratelu, a podieľa sa na spracovaní a plnení plánu sociálnej práce s dieťaťom, 3. pri úprave a obnove rodinných pomerov dieťaťa finančnou podporou podľa § 64 ods. 1 písm. a) a odsekov 3 až 5, d) poskytuje 1. rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, príspevok na dopravu do zariadenia podľa § 64 ods. 1 písm. a), 2. informácie fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov a o subjektoch vykonávajúcich prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť, 3. štatistické údaje z oblasti výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov, 63) 4. finančné prostriedky podľa § 65, e) poskytuje pomoc 1. dieťaťu v naliehavých prípadoch, najmä ak je ohrozený jeho život, zdravie alebo priaznivý psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin, 2. dieťaťu alebo plnoletej fyzickej osobe ohrozenej správaním člena rodiny, členov rodiny alebo správaním iných fyzických osôb, 3. na zachovanie a úpravu vzájomných vzťahov medzi dieťaťom a rodičom a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, ak bolo dieťa umiestené v zariadení na výkon ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia alebo výchovného opatrenia, 4. mladému dospelému po skončení náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti a ústavnej starostlivosti pri zabezpečení bývania a zamestnania, f) poskytuje súčinnosť 1. štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri zisťovaní rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych pomerov dieťaťa a jeho rodiny na účely vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 2. zariadeniu pri zabezpečovaní osamostatnenia sa mladého dospelého, g) utvára podmienky na prácu s komunitou, h) zriaďuje zariadenia podľa potrieb obyvateľov na účel výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 45 až 48 a môže zriadiť zariadenia podľa § 49, 50, 62 a 63 a oznamuje určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 3 počet miest určených v týchto zariadeniach na vykonávanie rozhodnutí súdu, i) vyhľadáva fyzické osoby, ktorým by bolo možné zveriť dieťa do starostlivosti, j) vyjadruje sa k spôsobu života fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, a jej rodiny podľa § 35 ods. 4 písm. c), k) vedie evidenciu detí, rodín a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, l) plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a osobitných predpisov.50) (2) Obec môže s výnimkou odseku 1 písm. c) prvého a druhého bodu, písmena d), písmena e) prvého a štvrtého bodu, písmena f), písmen g), j) až l) zabezpečiť výkon samosprávnej pôsobnosti aj prostredníctvom akreditovaného subjektu alebo prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak sa nevyžaduje akreditácia na vykonávané opatrenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa tohto zákona.
 

Detské domovy:

 

Detský domov MACEJKO

Hviezdoslavova 73

901 01 Malacky

034/2433014, 034/2433013

e-mail : detskydomovmalacky@stonline.sk

 

Detský domov STUDIENKA – Centrum sociálnych služieb

Röntgenova 6, 851 01 Bratislava

02/67209488

e-mail :  postastudienka@gmail.com

 

 

Detský domov BRATISLAVA

Učiteľská 42,

821 06 Bratislava

45 24 85 80, 0903 322 540

e-mail : ddomovbratislava@stonline.sk

 

Detský domov NÁDEJ

Trnavská 62,

900 27 Bernolákovo

02/45994411 , 02/ 45647615

e-mail : sekretariat@dednadej.sk

 

 

Detský domov HARMÓNIA 

Stavbárska č. 6, 821 07 Bratislava

0905/239274, 0918 919 368

e-mail : riaditel.harmonia@gmail.com

 

 

Neštátne detské domovy

 

Domov detí sv.Antona

Pri potoku 45/3

906 38 Rohožník

0905 852351,  034/6588310

e-mail : dedrohoznik@gmail.com

 

 

 

Centrum detí pri Súkromnom liečebno-výchovnom sanatóriu 

Diaľničná ul. č. 1

903 01 Senec

0910 440 440

e-mail: sekretariat@slvs-senec.sk

 

 

 

Krízové strediská

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraj

P.č.

Názov

 

Miesto

telefón

 

 

organizácie

poskytovania služby

 

Bratislava

1.

n.o.Maják Nádeje

 

Karpatská 24

02/52626701

 

AK do: 22.12.2011

81105 Bratislava

 

3.

o.z.Brána do života

Krízové stredisko

 

 

(+opatrenia SPOaSK)

M.Medveďovej

02/62410468

 

AK do: 25.10.2011

85104 Bratislava

02/62410469

4.

o.z.Domov Dúha

Stavbárska 6

 

 

(+opatrenia SPOaSK)

82107 Bratislava

02/45523077

 

AK do: 4.9.2011

 

 

 

 

Diagnostické centrá

Diagnostické centrum pre mládež, Trstínska 2, Bratislava

                                                     02/65956215, 02/65956315  dctrba@svsba.sk

Diagnostické centrum pre deti, Slovinská 1, Bratislava

                                                     02/43338228, 02 43421659,  dccentrum.ba@nextra.sk

 

 

Reedukačné centrá:

Reedukačné centrum Sološnica, č.3, Sološnica

                                                     034/6584188,  rddsolos@svsba.sk

Reedukačné centrum Veľké Leváre, č. 1106, Veľké Leváre

                                                    034/7794484,   reeduk.domov.velkelevare@stonline.sk

 

 Resocializačné strediská

Resocializačné stredisko ROAD, Holíčska 30, 85105 Bratislava 5

                                               02/53418222, 0903762211, 0911762210, road@stonline.sk

                                                  

Dôležité kontakty:

Okresný súd Malacky, Mierové nám. 10, Malacky,   034/7722129

Okresné riaditeľstvo PZ v Malackách,

                                            Zámocká ul. č. 5, Malacky, 096151 3705, 034/7722 233

Okresná prokuratúra Malacky, Sasinkova 71,Malacky,  034/283 61 11, 283 61 01, 283 61 02

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,

                                             Martina Rázusa 30, Malacky, 034/7724293

 

 

 

Bezplatná telefonická linka pre nahlásenie zanedbávania starostlivosti o deti:

                                                                  0800 191 222

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie:

                                                                 0800 212 212


 

Dátum vytvorenia stránky: 03.08.2016
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac