Referát služieb pre zamestnávateľa a EURES

Mgr. Andrea Vikukelová

 

Referát služieb pre zamestnávateľa a EURES

Referát služieb pre zamestnávateľa na účely sprostredkovania zamestnania monitoruje a vedie evidenciu:

  1. a) zamestnávateľov vo svojom územnom obvode,
  2. b) v spolupráci so zamestnávateľom organizuje výberové konania na VPM, informuje zamestnávateľa o nástrojoch aktívnej politiky pre trh práce,
  3. b) voľných pracovných miest (VPM) vrátane pracovných miest vhodných pre databázu Európskych služieb zamestnanosti,
  4. c) VPM, ktoré môžu byť obsadené štátnym príslušníkom tretej krajiny,
  5. d) VPM, ktoré zodpovedajú vysokokvalifikovanému zamestnaniu a môžu byť obsadené štátnym príslušníkom tretej krajiny.

 

Okrem spolupráce pri obsadzovaní VPM poskytuje referát zamestnávateľovi všeobecné informácie o postupe pri nahlasovaní hromadného prepúšťania, plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

EURES - Európske služby zamestnanosti

EURopean Employment Services (Európske služby zamestnanosti) predstavujú sieť spolupracujúcich subjektov, ktorých cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (krajiny EÚ, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a Švajčiarska. Do siete EURES sú zapojené aj regionálne a národné inštitúcie, ktoré sa zaoberajú problematikou zamestnanosti, ako napríklad odborové zväzy, zamestnávatelia a ich organizácie a pod.

Je to hlavný ekonomický nástroj Európskej únie na správne fungovanie trhov práce. EURES tvoria Európskou komisiou vyškolení poradcovia, ktorí poskytujú informačné, poradenské                   a sprostredkovateľské služby klientom po celej Európe.

Sieť EURES plní dôležitú úlohu v cezhraničných regiónoch. EURES poradcovia tu poskytujú pomoc a poradenstvo zamerané na práva a povinnosti zamestnancov, ktorí žijú v jednej krajine        a pracujú v inej. Cezhraničné partnerstvá sú tiež dôležitým nástrojom pre rozvoj európskeho trhu práce.

Napriek tomu, že verejné služby zamestnanosti sú v každej krajine usporiadané iným spôsobom, všetky majú za cieľ prispieť ku zladeniu dopytu a ponuky na trhu práce prostredníctvom poskytovania informácií, poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti.

EURES disponuje databázou voľných pracovných miest v rámci celej EÚ. Okrem pracovných miest disponujú naši poradcovia informáciami o životných a pracovných podmienkach v štátoch EÚ/EHP, informáciami o situáciách na jednotlivých trhoch práce o registračných procedúrach, daniach, sociálnom a zdravotnom zabezpečení, vedia pomôcť a poradiť pri tvorbe životopisov      do jednotlivých krajín a zreálňujú predstavy našich klientov o práci v zahraničí.

V Slovenskej republike začala sieť EURES pracovať od 1. mája 2004 vstupom SR do EÚ. Služby siete EURES sú dostupné prostredníctvom EURES poradcov a asistentov na všetkých 46 úradoch práce a tiež prostredníctvom EURES internetových pracovných portálov.

http://www.eures.sk/

Referát služieb pre zamestnávateľa, 2. poschodie:

Kancelária č. 225:

Mgr. Andrea Vikukelová 

andrea.vikukelova@upsvr.gov.sk

telefón: 034/2444303

 

EURES, Informačné karty, cudzinci, voľné pracovné miesta.

 

Mgr. Gabriela Kimličková

gabriela.kimlickova@upsvr.gov.sk

telefón: 034/2444344

 

Voľné pracovné miesta, výberové konania, povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, hromadné prepúšťanie.

Dátum vytvorenia stránky: 16.11.2015
Dátum aktualizácie: 18.10.2017
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac