Akým spôsobom preukazujem úradu, že si hľadám zamestnanie?

Za aktívne formy osobného vyhľadávania zamestnania uchádzačom o zamestnanie sa považuje:

  1. žiadosť o prijatie do pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu predložená alebo zaslaná zamestnávateľovi,
  2. doklad o preukázaní osobného hľadania zamestnania u zamestnávateľa,
  3. potvrdenie príslušného orgánu o prevzatí žiadosti o vydanie oprávnenia na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti s uvedením dátumu jej prevzatia,
  4. preukázateľné konanie vo veci začatia poskytovania osobnej asistencie podľa osobitného predpisu,
  5. preukázateľné konanie vo veci začatia poskytovania pracovnej asistencie,
  6. žiadosť o sprostredkovanie zamestnania predložená alebo zaslaná právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu alebo
  7. žiadosť o prijatie do zamestnania predložená alebo zaslaná agentúre dočasného zamestnávania.

Žiadosť podľa 1., 6. a 7. sa považuje za formu osobného preukazovania aktívneho hľadania zamestnania len vtedy, ak je v nej uvedený dátum prevzatia a podpis osoby oprávnenej na prevzatie žiadosti alebo ak je doložená poštovým podacím lístkom o jej zaslaní, alebo ak je doložená preukázaním jej odoslania elektronickou poštou.


 

Dátum vytvorenia stránky: 30.10.2012
Dátum aktualizácie: 02.05.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Nahláška voľného pracovného miesta

Spôsob nahlásenia voľného pracovného miesta:

1. prostredníctvom elektronického systému na adrese: www.istp.sk

2. nahláškou voľného pracovného miesta na predpísanom tlačive: Nahláška VPM 

Kontakt

ÚPSVaR Prešov

Slovenská 87

080 28  Prešov

Tel.:  051 2440999

Fax:  051 2440109

pracovisko Sabinov

Tel.:  051 2442999

email:  po@upsvr.gov.sk

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac