Informácie pre študentov

Sústavná príprava

Sústavná príprava občana na povolanie je štúdium na strednej škole, v odbornom učilišti a praktickej škole, štúdium na vysokej škole do získania vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa.

Sústavná príprava občana na povolanie je aj obdobie

 • bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského roku, v ktorom občan skončil štúdium na strednej škole,
 • od skončenia štúdia na strednej škole do zápisu na štúdium na vysokú školu vykonaného v kalendárnom roku, v ktorom občan skončil štúdium na strednej škole,
 • po skončení posledného ročníka strednej školy do vykonania skúšky podľa osobitného predpisu, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium skončené,
 • od získania vysokoškolského vzdelania prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa alebo od získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium tretieho stupňa, ak zápis na vysokoškolské štúdium druhého stupňa bol vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, alebo ak zápis na vysokoškolské štúdium tretieho stupňa bol vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • po skončení posledného ročníka vysokej školy do vykonania štátnej skúšky, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium skončené, a
 • najdlhšie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo skončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa,
 • iného štúdia alebo výučby, ak sú rozsahom a úrovňou postavené na úroveň štúdia na stredných školách a vysokých školách v rámci jednotnej sústavy vzdelávacích programov schválenej Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

Sústavná príprava občana na povolanie nie je

 • obdobie, po ktoré sa štúdium prerušilo, a
 • štúdium popri zamestnaní na strednej škole a štúdium organizované externou formou na vysokej škole podľa osobitných predpisov.

Sústavná príprava občana na povolanie sa začína najskôr od začiatku školského roku prvého ročníka školy; u študentov vysokých škôl sa začína dňom zápisu na vysokú školu. Sústavná príprava občana na povolanie sa končí dňom ustanoveným v osobitných predpisoch.

Poradenstvo pre voľbu povolania

Pre koho je určené?

 • pre žiakov
 • pre študentov
 • rodičov, výchovných poradcov

Akou formou sa realizuje?

 • individuálnou
 • skupinovou

Čo je cieľom?

 • výber vhodného povolania, tak aby kolerovalo s osobnostnými predpokladmi
 • komplexné informácie o zamestnanosti v regióne
 • zdôraznenie potreby zamestnať sa čo najskôr po prepustení zo zamestnania, resp. po ukončení štúdia
 • zdôraznenie potreby vlastnej aktivity pri hľadaní zamestnania

Preventívne poradenstvo je zamerané na poskytovanie informácií o:

 • situácii na trhu práce
 • voľných pracovných miestach
 • úradoch práce a ich úlohách
 • požiadavkách na jednotlivé profesie
 • voľbe povolania, o povolaniach
 • možnostiach ďalšieho štúdia
 • možnostiach rekvalifikácie
 • typoch škôl
 • spôsoboch uchádzania sa o zamestnanie

V rámci preventívneho poradenstva sa využívajú poradenské programy:

 • Sprievodca svetom povolaní
 • Informačný systém typových pozícií

Sprievodca svetom povolaní

je internetový audiovizuálny program pre voľbu povolania a výber zamestnania.

Program obsahuje:

 • popisy viac ako 650 povolaní
 • výber povolania podľa rôznych kritérií a výberových postupov (podľa školských predmetov, oblečenia pri práci, charakteru alebo predmetu činnosti, podľa typu pracoviska)
 • výber vhodného povolania na základe dotazníka záujmov alebo dotazníka zručností
 • ponuka vhodných povolaní pre ľudí so zdravotným postihnutím
 • vyhľadávanie príbuzných povolaní
 • pomoc pri vstupe na trh práce – ako si napísať štruktúrovaný životopis, ako sa pripraviť na prijímací pohovor, ako si napísať žiadosť o prijatie so zamestnania
 • dôležité informácie pre tých, ktorí by chceli začať súkromne podnikať
 • pomoc nezamestnaným pri zvládaní ich situácie
 • odkazy na desiatky internetových stránok s informáciami o možnostiach vzdelávania, ponukami pracovných miest, vyhľadávanie pomoci v krízových životných situáciách atď.

program je voľne prístupný na adrese: www.povolania.eu

ISTP – integrovaný systém typových pozícií

je sústava informácií o svete práce, ponúka informácie o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce, o vhodných kurzoch, vhodnosti povolania pre záujemcu, priemerných zárobkoch, možnosti štúdia. Je založený na porovnávaní požiadaviek trhu práce a osobnostných predpokladov jednotlivcov.

Program je prístupný na adrese: www.istp.sk, má tri základné časti: voľné pracovné miesta, pracovný kompas, kartotéka zamestnaní.

Pracovný kompas

V tejto časti si môžete vytvoriť svoj osobný profil alebo sa otestovať, kde zistíte aké zamestnanie je pre Vás navhodnejšie. Pri odporúčanom zamestnaní sa dozviete, akú školu by si mal absolvovať, aby si mohol kvalifikovane vykonávať odporúčané zamestnanie.

Kartotéka zamestnaní

Obsahuje veľmi podrobné informácie o jednotlivých typových pozíciách vrátane kvalifikačných, osobnostných a zdravotných predpokladov.

Dátum vytvorenia stránky: 09.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac