Kontakty

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Úverová pomoc - infolinka 038/2442322

Riaditeľ úradu, prierezové oddelenia

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ ÚPSVaR Partizánske Dragula Pavol, Mgr. 318 3. 038/ 2442 100 Pavol.Dragula@upsvr.gov.sk
Sekretariát Chudá Monika, Mgr. 318 3. 038/ 2442 101 Monika.Chuda@upsvr.gov.sk
Referát kontroly Štiglic Milan, Ing. 328 3. 038/ 2442 130 Milan.Stiglic@upsvr.gov.sk
Referát kontroly Galbová Margita, Ing. 329 3. 038/ 2442 133 Margita.Galbova@upsvr.gov.sk
Referát kontroly Kližanová Jana, Ing. 329 3. 038/ 2442 133 Jana.Klizanova2@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky
vedúca oddelenia Strempeková Alena, Ing. 324 3. 038/ 2442 192 Alena.Strempekova@upsvr.gov.sk
Správa budovy a archív Ďuríčková Renáta, Bc. 324 3. 038/ 2442 190 Renata.Durickova@upsvr.gov.sk
Finančné účtovníctvo a platobný styk Halmová Mária, Ing. 326 3. 038/ 2442 170 Maria.Halmova@upsvr.gov.sk
Finančné účtovníctvo Balášková Kristína 323 3. 038/ 2442 176 Kristina.Balaskova@upsvr.gov.sk
Evidencia pohľadávok a pokladňa Adamusová Monika, Ing. 322 3. 038/ 2442 194 Monika.Adamusova@upsvr.gov.sk
Evidencia pohľadávok Fulková Marcela, Bc. 322 3. 038/ 2442 194 Marcela.Fulkova@upsvr.gov.sk
Správa majetku a sklad Valenteje Mária 322 3. 038/ 2442 194 Maria.Valenteje@upsvr.gov.sk
Finančné účtovníctvo Škuráková Jana, Bc. 325 3. 038/ 2442 173 Jana.Skurakova@upsvr.gov.sk
Podateľňa Partizánske Talárová Jana 1 prízemie 038/ 2442 999 Jana.Talarova@upsvr.gov.sk
Autodoprava Talár Ondrej 8 prízemie 038/ 2442 999 Ondrej.Talar@upsvr.gov.sk
Podateľňa a archív Bánovce nad Bebravou Zdeneková Emília 14 prízemie 038/ 2443 999 Emilia.Zdenekova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka odboru Španková Ivana, Ing. 211 2. 038/ 2442 300 Ivana.Spankova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sprostredkovania práce

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Strychová Darina, Bc. Mgr. 202 2. 038/ 2442 310 Darina.Strychova@upsvr.gov.sk
Bošany, Skačany, Livina, Livinské Opatovce, Nadlice Kristová Zuzana, Mgr. 201 2. 038/ 2442 313 Zuzana.Kristova@upsvr.gov.sk
Partizánske, centrum: Hurbanova, Kpt. Nálepku, Námestie SNP, Rooseweltova, Štúrová, Riečna, 1. mája, Červená, Hrnčíriková, Hviezdoslavova, Jesenského, Komenského, Krátka, Nábrežná, Pod Salašom, Rudolfa Jašíka,Októbrová, Slovanská, Sokolská, Strojárenská, Školská, Škultétyho, Pažiť, Veľká Okružná Obce: Brodzany, Hradište, Klátová Nová Ves - Janova Ves, Nedanovce Letavayová Zuzana, Ing. 201 2. 038/ 2442 313 Zuzana.Letavayova@upsvr.gov.sk
EURES, informačno - poradenské služby podľa § 42 , receprcia - vystavovanie potvrdení o vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie Dobravská Martina, Ing. 231 2. 038/ 2442 303 Martina.Dobravska@upsvr.gov.sk
J. Švermu, Kukučína, Nám. Mieru, Sládkovičova, Slobody, T. Vansovej, Lomonosovova, Lesná, 29. augusta, Gumárenská, Moyzesova, Obuvnícka, Pribinova, Malé Bielice - Topoľčianska, Žabokrecká, Prvá za parkom, Druhá za parkom, Šimonovany - Cintorínska, Dolná, Horná, Jilemnického, Južná, Kúpeľná, Skléníková, Poľná, Pod Baštou, Komínová, Majerská, Slnečná, Stredná, Šimonovianska, Nemocničná, cesta 9. mája, Bezručova, Brezová, Dlhá, Domovina, J. Bottu, Nitrianska, Pekárenská, Puškinova, Tajovského, Tehelná, Záhradnícka, Záhumnie, Podjavorínskej, Návojovce - A.Dubčeka, A. Hlinku, Gen. M.R. Štefánika, Kolónia, Pod záhradkami, Potočná, Spojovacia, St. cesta, Trenčianska, Zádvorie, Za ihriskom, Ovocná, Priehrady, Viničná, Malá Okružná, občania mesta Partizánske bez ulice Jamrichová Natália, Ing. 234 2. 038/ 2442 317 Natalia.Jamrichova@upsvr.gov.sk
Partizánske - Veľká Okružná, Horská Prochádzková Martina, Ing. 232 2. 038/ 2442 456 Martina.Prochadzkova@upsvr.gov.sk
Partizánske, centrum: Februárová, Makarenkova, Družstevná, J. Kráľa, Nábrežná Partizánske, Luhy I : Generála Svobodu, Nádražná, Veľké Kršteňany Gajdošová Jana, Mgr. 233 2. 038/ 2442 320 Jana.Gajdosova@upsvr.gov.sk
Veľké Bielice: Agátová, Bazová, Bielická, Dlhé diely, Dolinky, Hlavná, Hôrka, Lipová, Mostová, Nová, Športovcov, Topoľová, Budovateľská, Javorová, Lány, Nábr. Belanky, Priečna, Víťazná, Za vodou, Ku mlynu, Železničná, Zelená, Lúčna, obec Turčianky, Veľký Klíž, Veľké Uherce Valuchová Alica, Ing. 235 2. 038/ 2442 319 Alica.Valuchova@upsvr.gov.sk
Partizánske - Pod Šípkom, Kolačno, Malé Kršteňany, Malé Uherce, Žabokreky n/N, Ostratice, Pažiť Tofil Lucia, Mgr. 236 2. 038/ 2442 510 Lucia.Tofil@upsvr.gov.sk
Partizánske - Malinovského, Chynorany, Ješkova Ves, Krásno Cibulková Ivana, Ing. 237 2. 038/ 2442 315 Cibulkova.Ivana@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa - predchádzajúci súhlas zamestnávateľovi na prepustenie osoby so ZP, agenda plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so ZP, agenda cudzincov. Martinkovič Ján, Ing. 224 2. 038/ 2442 152 Jan.Martinkovic@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa - nahlasovanie voľných pracovných miest, hromadné prepúšťanie Lauková Erika, Mgr. 203 2. 038/ 2442 312 Erika.Laukova@upsvr.gov.sk
Referent správneho konania
Referent správneho konania Marko Pavol, Bc. 202/A 2. 038/ 2442 321 Pavol.Marko@upsvr.gov.sk
Agenda sprostredkovania práce, pracovisko Bánovce nad Bebravou, Sládkovičova 60/6
Koordinátorka agendy služieb pre občana, vypracovanie odpovedí na dožiadania, spolupráca - súdy, polícia, exekútori, informačné a poradenské služby pre uchádzačov o zamestnanie, recepcia Poštrková Iveta, Bc. 21 1. 038/ 2443 312 Iveta.Postrkova@upsvr.gov.sk
Ulice: A. Hlinku, A. Dubčeka, Gorazdova, K nemocnici, Mlynská, Palkovičova, Pažiť, SNP, Vodná nádrž Obce: Cimenná, Dežerice, Podlužany, Ruskovce Čečková Jana, Bc. 31 1. 038/ 2443 512 Jana.Ceckova@upsvr.gov.sk
Ulice: 5. apríla, Cibislavská, Husitská, J. C. Hronského, J. Jesenského, J. Kráľa, K priehrade, K štadiónu, Komenského, Kukučínova, Lúčna, Ľ. Podjavorinskej, Matice slovenskej, M. Urbana, Moyzerova, Slatinská, Svätoplukova, Vajanského nábežie, Za valy Obec: Rybany Laurincová Eva, Ing. 31 1. 038/ 2443 512 Eva.Laurincova@upsvr.gov.sk
Ulice: 9. mája, A. Kmeťa, Bernolákova, Družstevná, F. Urbánka, Farská, Hviezdoslavova, J. Bottu, J. Kačku, Novomeského, Sasinkova Obce: Biskupice, Čierna Lehota, Dolné Ozorovce, Dubnička, Dvorec, Haláčovce, Horné Ozorovce, Chudá Lehota, Krásna Ves, Kšinná, Malé Chlievany, Veľké Hoste, Závada pod Čiernym vrchom Jurkovičová Adriana, Mgr. 30 1. 038/ 2443 313 Adriana.Jurkovicova@upsvr.gov.sk
Ulice: Clementisova, Cyrila a Metoda, Hollého, J.G. Tajovského, J. Matušku , K Zornici, M.R.Štefánika, Murgašova, Na vŕštek, Nám. Ľ. Štúra, Partizánska, Pribinova, Radlinského, Rokošská, Rumunská, Sládkovičova, Strážovská, Školská, Textilná, Vystrkov, Záfortňa Obce: Slatina nad Bebravou, Slatinka nad Bebravou, Šípkov, Šišov, Timoradza Kajanová Ľubica 30 1. 038/ 2443 313 Lubica.Kajanova@upsvr.gov.sk
Ulice: Mesto Bánovce nad Bebravou, Trenčianska cesta Obce: Borčany, Brezolupy, Čuklasovce, Dolné Držkovce, Dolné Naštice, Horné Držkovce, Jerichov, Látkovce, Uhrovec, Uhrovecké Podhradie, Veľké Držkovce, Veľké Chlievany, Vysočany, Zlatníky, Žitná Radiša Macková Lucia, Mgr. 29 1. 038/ 2443 316 Lucia.Mackova2@upsvr.gov.sk
Ulice: Mojmírova, Rastislavova, Žitná Obce: Horné Naštice, Libichava, Ľútov, Malá Hradná, Malé Hoste, Miezgovce, Nedašovce, Omastiná, Otrhánky, Pečeňany, Pochabany, Pravotice, Prusy, Trebichava Sabová Radoslava 26 1. 038/ 2443 311 Radoslava.Sabova@upsvr.gov.sk
Agenda voľných pracovných miest, nahlasovanie voľných pracovných miest zamestnávateľmi, poradenstvo pre podnikateľov,zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín a občanov EÚ Križanová Martina, PhDr. 25 1. 038/ 2443 315 Martina.Krizanova@upsvr.gov.sk
Agenda voľných pracovných miest, nahlasovanie voľných pracovných miest zamestnávateľmi, poradenstvo pre podnikateľov,zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín a občanov EÚ Kubík Ondrej, Mgr. 25 1. 038/ 2443 315 Ondrej.Kubik@upsvr.gov.sk
Referent správneho konania
Referent správneho konania Juráková Lýdia, PhDr. 22 1. 038/ 2443 310 Lydia.Jurakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

Nám. SNP 151/6, Partizánske Recepcia: 038/2442 999 pe@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia            Struhárová Jana, Mgr. 204 2. 038/ 2442 450 Jana.Struharova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Hlavinová Mária, Ing. 207 2. 038/ 2442 223 Maria.Hlavinova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF projekt "Motivuj sa k zamestnaniu" Uríková Lucia, Mgr. 207 2. 038/ 2442 223 Lucia.Urikova@upsvr.gov.sk
§ 53 príspevok na dochádzku za prácou; §54 projekt "Právo na prvé zamestnanie" Ridziková Antonia 205 2. 038/ 2442 314 Antonia.Ridzikova@upsvr.gov.sk
§ 53 príspevok na dochádzku za prácou; § 54 NP "Finančné stimuly pre zamestnanosť – Motivačný príspevok"; § 54 NP "Finančné stimuly pre zamestnanosť – Práca na skúšku" Machová Daniela, Mgr. 209 2. 038/ 2442 404 Daniela.Machova@upsvr.gov.sk
§§ 16-18 Výbor pre otázky zamestnanosti; § 53 príspevok na dochádzku za prácou; § 54 NP Finančné stimuly pre zamestnanosť – "Motivačný príspevok" Marko Peter, Ing. 216 2. 038/ 2442 400 Peter.Marko@upsvr.gov.sk
§ 32 sprostredkovanie zamestnania - poskytovanie náhrady časti cestovných výdavkov; § 53 príspevok na dochádzku za prácou; § 55 priznanie postavenia CHD / CHP – správne konanie; § 56 príspevok na zriadenie CHD / CHP § 59 príspevok na činnosť pracovného asistenta; § 60 príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD, CHP Benková Dominika, Mgr. 217 2. 038/ 2442 318 Dominika.Benkova@upsvr.gov.sk
§ 53 príspevok na dochádzku za prácou; § 55 priznanie postavenia CHD / CHP – správne konanie; § 56 príspevok na zriadenie CHD / CHP; § 60 príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD, CHP Jaššová Erika 219 2. 038/ 2442 405 Erika.Jassova@upsvr.gov.sk
§ 53 príspevok na dochádzku za prácou; § 49 príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (SZČ); § 57 príspevok na SZČ pre zdravotne postihnutého UoZ; § 54 NP Finančné stimuly pre zamestnanosť – "Podpora samostatne zárobkovej činnosti (SZČ)" Gubová Lucia, Ing. 220 2. 038/ 2442 401 Lucia.Gubova@upsvr.gov.sk
§ 53 príspevok na dochádzku za prácou; § 54 NP Finančné stimuly pre zamestnanosť – "Mentorované zapracovanie" Mittuchová Stanislava 220 2. 038/ 2442 401 Stanislava.Mittuchova@upsvr.gov.sk
§ 52 Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec; § 53 príspevok na dochádzku za prácou; § 54 NP Finančné stimuly pre zamestnanosť – "Práca na skúšku"; § 54 projekt "Právo na prvé zamestnanie" Tomová Eva, Mgr. 221 2. 038/ 2442 221 Eva.Tomova@upsvr.gov.sk
§ 51 príspevok na vykonávanie absolventskej praxe; § 53 príspevok na dochádzku za prácou; § 53a príspevok na podporu mobilitu za prácou; § 54 NP Finančné stimuly pre zamestnanosť – "Prax pre mladých"; § 54 NP Finančné stimuly pre zamestnanosť – "Debarierizácia pracovísk u zamestnávateľov" Bubeníková Lenka, Mgr. 223 2. 038/ 2442 451 Lenka.Bubenikova@upsvr.gov.sk
§ 53 príspevok na dochádzku za prácou; §§ 19a (Umiestňovací príspevok) a 19b (Vyrovnávací príspevok) Zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch – príspevky pre integračný podnik § 54 NP Finančné stimuly pre zamestnanosť – "Prax pre mladých"; § 54 NP Finančné stimuly pre zamestnanosť – "Debarierizácia pracovísk u zamestnávateľov" Jordánová Hana, Ing. 223 2. 038/ 2442 451 Hana.Jordanova@upsvr.gov.sk
§ 53 príspevok na dochádzku za prácou; § 54 NP Finančné stimuly pre zamestnanosť – "Odmena za umiestnenie na otvorenom trhu práce"; § 54 NP Finančné stimuly pre zamestnanosť – "Udržanie OZP na otvorenom trhu práce" Obert Tomáš, Mgr. 218 2. 038/ 2442 116 Tomas.Obert@upsvr.gov.sk

Referát poradenstva a vzdelávania

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Koordinátor referátu; § 43 Odborné poradenské služby Projekt „Podpora rozvoja zručností zamestnancov“; Projekt „Vzdelávanie mladých dospelých“ (klienti CDR) Kiaba Róbert Ing. 227 2. 038/ 2442 191 Robert.Kiaba@upsvr.gov.sk
§ 42 Informačné a poradenské služby; § 43 Odborné poradenské služby; Projekt „Podpora rozvoja zručností zamestnancov“; Projekt „Vzdelávanie mladých dospelých“ (klienti CDR) Zábojníková Klaudia, Mgr. 228 2. 038/ 2442 455 Klaudia.Zabojnikova@upsvr.gov.sk
§ 42 Informačné a poradenské služby; § 43 Odborné poradenské služby; Projekt „Podpora rozvoja zručností zamestnancov“; Projekt „Vzdelávanie mladých dospelých“ (klienti CDR) Králová Vladimíra, Ing. 206 2. 038/ 2442 453 Vladimira.Kralova@upsvr.gov.sk
NP „Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti/Poradenstvom k zamestnaniu“ – ZUoZ Švecová Barbora, Mgr. 311 3. 038/ 2442 222 Barbora.Svecova@upsvr.gov.sk
NP „Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti/Poradenstvom k zamestnaniu“ – Profesijné poradenstvo (SZČO) Sámelová Barbora, ing. 208 2. 038/ 2442 452 Barbora.Samelova@upsvr.gov.sk
NP „Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti/Poradenstvom k zamestnaniu“ – MUoZ Hubinská Monika, Mgr. 312 3. 038/ 2442 403 Monika.Hubinska@upsvr.gov.sk
NP "Zručnosti pre trh práce" Kováčiková Nikola 203 2. 038/ 2442 312 Nikola.Kovacikova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Nám. SNP 151/6, Partizánske Recepcia: 038/2442 999 pe@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka odboru Karabová Bašková Eva, PhDr. PhD. 116 1. 038/ 2442 500 Eva.KarabovaBaskova@upsvr.gov.sk
Psychologička Jakubíková Veronika, Mgr. 106 1. 038/ 2442 620 Veronika.Jakubikova@upsvr.gov.sk
NP DEI NS III - psychologička - pracovisko Bánovce nad Bebravou Kušíková Natália, Mgr. 15A prízemie 038/ 2443 620 Natalia.Kusikova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum (AC)
Vedúci aktivačného centra (AC) Domin Tomáš, Mgr. 215 2. 038/ 2442 552 Tomas.Domin@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC – Partizánske Šuhajdová Vladimíra, Mgr. 215 2. 038/ 2442 115 Vladimira.Suhajdova@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC - Partizánske Mišuta Róbert 215 2. 038/ 2442 115 Robert.Mitsuta@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC – Partizánske Mittuch Róbert 215 2. 038/ 2442 199 Robert.Mittuch@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC – agenda Bánovce nad Bebravou Klačková Miroslava, Bc. 4 1. 038/ 2443 604 Miroslava.Klackova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
vedúci oddelenia Pápay Tomáš, Mgr. 125 1. 038/ 2442 600 Tomas.Papay@upsvr.gov.sk
SPO-R,S,T,U,V,Z, kurátor PFO, ohrozené rodiny Boriková Renáta, Ing. 107 1. 038/ 2442 605 Renata.Borikova@upsvr.gov.sk
ohrozene rodiny, VO, NRS Sámelová Darina, Mgr. 124 1. 038/ 2442 604 Darina.Samelova@upsvr.gov.sk
SPO-K,M + ohrozené rodiny, VO Mosná Katarína, Mgr. 103 1. 038/ 2442 603 Katarina.Mosna@upsvr.gov.sk
SPO - A,B,C,D,E,F,G,H + ohrozené rodiny, VO Belanská Erika, Mgr. 104 1. 038/ 2442 601 Erika.Belanska@upsvr.gov.sk
ohrozene rodiny, VO, NRS Žiaková Miriam, Mgr. 125 1. 038/ 2442 121 Miriam.Ziakova@upsvr.gov.sk
ohrozene rodiny, VO Lukáčiová Katarína, Mgr. 103 1. 038/ 2442 603 Katarina.Lukaciova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Foltánová Marcela Mgr. 124 1. 038/ 2442 604 Marcela.Foltanova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP 107 1
NP IPV SP Mikuš Martin, Mgr. 107 1. 038/ 2442 605 Martin.Mikus@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Seleš Peter, PhDr. 107 1. 038/ 2442 605 Peter.Seles@upsvr.gov.sk
kurátor detí a mladistvých + ohrozené rodiny, VO Hüberová Martina, PhDr. 126 1. 038/ 2442 602 Martina.Huberova@upsvr.gov.sk
SPO-I,J,L,N,O,P, NRS Ďurianová Lucia, Mgr. 105 1. 038/ 2442 603 Lucia.Durianova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
vedúca oddelenia Kližanová Jana, Mgr. 108 1. 038/ 2442 550 Jana.Klizanova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Agenda: A-K (podľa priezviska žiadateľa) Jamrichová Gabriela, Mgr. 229 2. 038/ 2442 316 Gabriela.Jamrichova2@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Agenda: L-Ž (podľa priezviska žiadateľa) Vavrová Alexandra, Bc. 230 2. 038/ 2442 322 Alexandra.Vavrova@upsvr.gov.sk
referent - O,P,Š,X,Y,W Bezáková Soňa, Ing. 120 1. 038/ 2442 513 Sona.Bezakova@upsvr.gov.sk
referent - Ka-Kp,N,Ň,Ž Farszká Oľga, Bc. 110 1. 038/ 2442 516 Olga.Farszka@upsvr.gov.sk
referent - Č,E,M,S Kopálová Helena, Mgr. 119 1. 038/ 2442 512 Helena.Kopalova@upsvr.gov.sk
referent - A,B,I,R,Z Eliášová Alena, Bc. 119 1. 038/ 2442 512 Alena.Eliasova@upsvr.gov.sk
referent - F,G,Ch,V Bebjaková Petra, Bc. 110 1. 038/ 2442 516 Petra.Bebjakova@upsvr.gov.sk
referent - C,Ď,Dz,Dž,H,Kr-Kz,U Lauková Barbora, Mgr. 122 1. 038/ 2442 553 Barbora.Laukova@upsvr.gov.sk
referent - D,J,L,Ľ,T,Ť Kováčová Želmíra, Bc. 120 1. 038/ 2442 513 Zelmira.Kovacova@upsvr.gov.sk
referent - Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie Chalupová Monika, Bc. 122 1. 038/ 2442 553 Monika.Chalupova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Toporová Iveta, Mgr. 110/1 1. 038/ 2442 111 Iveta.Toporova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
vedúca oddelenia Ďurinová Gabriela, PhDr. 135 1. 038/ 2442 670 Gabriela.Durinova@upsvr.gov.sk
E, F, G, CH, K, Ň, O, Š, Ť, U, U, V, Ž, preukaz ŤZP, ŤZPs, parkovací,preukaz, komplexné posudky Vlčková Anežka, Mgr. 130 1. 038/ 2442 642 Anezka.Vlckova@upsvr.gov.sk
A,C,Č,D,Ď,H,I,J,L,N,S,T,Z - komplexné posudky, preukaz ŤZP, ŤZP/S, parkovací preukaz Gábrišová Soňa, Ing. 128 1. 038/ 2442 172 Sona.Gabrisova@upsvr.gov.sk
B, L, M, P, R, W - komplexné posudky, preukaz ŤZP, ŤZP/S, parkovací preukaz Kováčiková Katarína, PhDr. 129 1. 038/ 2442 673 Katarina.Kovacikova3@upsvr.gov.sk
A,Be, Bl, G,H,I,J, Ke, Ki, Ko Benáková Zuzana Ing. 101 1. 038/ 2442 641 Zuzana.Benakova@upsvr.gov.sk
Br,Bu,Ma,Me,O Balážková Beáta, Ing. 132 1. 038/ 2442 640 Beata.Balazkova@upsvr.gov.sk
C, Č,D, E, F, Km, Kň, R, S, Š, U, Z, Ž Tasaryová Jana, Mgr. 131 1. 038/ 2442 643 Jana.Tasaryova@upsvr.gov.sk
Bi,Ď,CH,Ka, Kl, Kr, Ku, Kv, Ky, L, M (okrem Ma,Me), N, P, V, W Drábeková Jana, Mgr. 133 1. 038/ 2442 644 Jana.Drabekova@upsvr.gov.sk
Ba,Bl,Bo,C,Č,K,T,Ť,U Uhareková Monika, Mgr. 134 1. 038/ 2442 645 Monika.Uharekova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Hodoško Štefan, Mgr. 101 1. 038/ 2442 641 Stefan.Hodosko@upsvr.gov.sk
pracovisko Bánovce nad Bebravou
Sládkovičova 60/6, Bánovce nad Bebravou
Recepcia: 038/2443 999
pe@upsvr.gov.sk
psychologička Obertová Miroslava, PhDr. 15/A, 18 prízemie 038/ 2443 620 Miroslava.Obertova@upsvr.gov.sk
Agenda sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Koordinátor, plnoleté fyzické osoby, proaktívna politika Ševčíková Martina, Mgr. 40 1. 038/ 2443 600 Martina.Sevcikova@upsvr.gov.sk
6-mesačne VO, nestarostlivosť, SPO – E,CH Antalová Dana, PaedDr. 33 1. 038/ 2443 601 Dana.Antalova@upsvr.gov.sk
Kuratela detí a mladistvých, záškoláctvo, NOS Vaňová Jana, PhDr. 38 1. 038/ 2443 553 Jana.Vanova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Gerbelová Soňa, Mgr. 33 1. 038/ 2443 601 Sona.Gerbelova@upsvr.gov.sk
SPO – G, I, J, K, L, N, O, P Košíková Erika, Ing. 32 1. 038/ 2443 602 Erika.Kosikova@upsvr.gov.sk
SPO – H, M, S, Š, T, U, V, Z, Ž, ústavná starostlivosť Melcerová Katarína, PhDr. 32 1. 038/ 2443 602 Katarina.Melcerova@upsvr.gov.sk
Náhradná starostlivosť /ÚS, PS, NOS, adopcie/ SPO - A,B,C,D Kasalová Silvia, PhDr. 34 1. 038/ 2443 319 Silvia.Kasalova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Vlčko Michal, Mgr. 38 1. 038/ 2443 553 Michal.Vlcko@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Kukanová Svetlana, Mgr. 38 1. 038/ 2443 553 Svetlana.Kukanova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Dugová Lenka, Mgr. 34 1. 038/ 2443 319 Lenka.Dugova@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
koordinátor - HN - R,U ŠSD - A,R,U Kmeťová Denisa, Ing. 36 1. 038/ 2443 510 Denisa.Kmetova@upsvr.gov.sk
Agenda prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Agenda: A – K (podľa priezviska žiadateľa) Benková Zuzana, Bc. 3 prízemie 038/ 2443 621 Zuzana.Benkova@upsvr.gov.sk
Agenda prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Agenda: L- Ž (podľa priezviska žiadateľa) Kramár Jozef, Ing. 3 prízemie 038/ 2443 552 Jozef.Kramar@upsvr.gov.sk
HN- M,S, H ŠSD - M,S, H Dúhová Mária, Bc. 35 1. 038/ 2443 550 Maria.Duhova@upsvr.gov.sk
HN - K, J ŠSD- K, J Látkoczyová Jana, Mgr. 35 1. 038/ 2443 550 Jana.Latkoczyova@upsvr.gov.sk
HN - C,Č,D,Ď,E,O,P, Z ŠSD - C,Č,D,Ď,E,O,P,Z Kubanyiová Elena 37 1. 038/ 2443 514 Elena.Kubanyiova@upsvr.gov.sk
HN- A,B, L,T,V, W ŠSD- B, L,T,V, W Kopálová Monika, Mgr. 37 1. 038/ 2443 514 Monika.Kopalova@upsvr.gov.sk
HN - F,G,CH,I,N,Š,X,Y,Ž ŠSD - F,G,CH,I,N,Š,X,Y,Ž Dubravická Beáta, Mgr. 35 1. 038/ 2443 451 Beata.Dubravicka@upsvr.gov.sk
Agenda peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
Koordinátor OPPKa ŤZP a posud. činností písmená: E, G, Ka, R, U, Z Koišová Marta, Mgr. 7 prízemie 038/ 2443 640 Marta.Koisova@upsvr.gov.sk
A, D, Ď, Č, K (okrem Ka, Ko, Kr), M, O, Ž Barišová Adriána, Mgr. 8 prízemie 038/ 2443 641 Adriana.Barisova@upsvr.gov.sk
B,H, Ko, N, T, V Grgulová Dáša, Mgr. 8 prízemie 038/ 2443 641 Dasa.Grgulova@upsvr.gov.sk
C, CH, F, I, J, Kr, L, P, S, Š Bátorová Mária, Bc. 5 prízemie 038/ 2443 643 Maria.Batorova@upsvr.gov.sk
E,F,G, H,CH, Ka, Ko, L, Ma, N, O, P, R, U, V, W Gergeľová Petra, Mgr. 2 prízemie 038/ 2443 672 Petra.Gergelova@upsvr.gov.sk
A, B, C, Č, D, Ď, I, J, K okrem Ka, Ko,), M (okrem Ma), S, Š, T, Ť Z, Ž Toporová Zuzana, Mgr. 2 prízemie 038/ 2443 672 Zuzana.Toporova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Drozdová Lucia, Mgr. 1 prízemie 038/ 2443 673 Lucia.Drozdova@upsvr.gov.sk
späť