Kontakty

Riaditeľ úradu, prierezové oddelenia

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ ÚPSVaR Partizánske Ing. Jaroslav Hatala 318 3 038/2442100 Jaroslav.Hatala@upsvr.gov.sk
Sekretariát Zábojníková Klaudia, Mgr. 318 3 038/2442101 klaudia.zabojnikova@upsvr.gov.sk
Referát kontroly Štiglic Milan, Ing. 328 3 038/2442130 milan.stiglic@upsvr.gov.sk
Referát kontroly Galbová Margita, Ing. 329 3 038/2442133 Margita.Galbova@upsvr.gov.sk
Referát kontroly Kližanová Jana, Ing. 329 3 038/2442133 Jana.Klizanova2@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky
vedúca oddelenia Ing. Alena Strempeková 324 3 038/2442192 alena.strempekova@upsvr.gov.sk
Správa budovy a archív Ďuríčková Renáta, Bc. 324 3 038/2442190 Renata.Durickova@upsvr.gov.sk
Finančné účtovníctvo a platobný styk Halmová Mária, Ing. 326 3 038/2442170 Maria.Halmova@upsvr.gov.sk
Finančné účtovníctvo Moráveková Táňa 323 3 038/2442176 Tana.Moravekova@upsvr.gov.sk
Evidencia pohľadávok a pokladňa Adamusová Monika, Ing. 322 3 038/2442194 Monika.Adamusova@upsvr.gov.sk
Evidencia pohľadávok Fulková Marcela, Bc. 322 3 038/2442194 Marcela.Fulkova@upsvr.gov.sk
Správa majetku a sklad Valenteje Mária 322 3 038/2442194 Maria.Valenteje@upsvr.gov.sk
Finančné účtovníctvo Škuráková Jana, Bc. 325 3 038/2442173 Jana.Skurakova@upsvr.gov.sk
Podateľňa Partizánske Talárová Jana 1 prízemie 038/2442999 Janka.Talarova@upsvr.gov.sk
Autodoprava Talár Ondrej 8 prízemie 038/2442999 Ondrej.Talar@upsvr.gov.sk
Podateľňa a archív Bánovce nad Bebr. Zdeneková Emília 14 prízemie 038/2443999 Emilia.Zdenekova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Poverená vykonávaním funkcie riaditeľa odboru Mgr. Jana Struhárová 204 2 038/2442450 Jana.Struharova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sprostredkovania práce

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Strychová Darina, Bc. Mgr. 202 2 038/2442310 Darina.Strychova@upsvr.gov.sk
Bošany, Skačany, Livina, Livinské Opatovce, Nadlice Kristová Zuzana, Mgr. 201 2 038/2442313 Zuzana.Kristova@upsvr.gov.sk
Partizánske, centrum: Hurbanova, Kpt. Nálepku, Námestie SNP, Rooseweltova, Štúrová, Riečna, 1. mája, Červená, Hrnčíriková, Hviezdoslavova, Jesenského, Komenského, Krátka, Nábrežná, Pod Salašom, Rudolfa Jašíka,Októbrová, Slovanská, Sokolská, Strojárenská, Školská, Škultétyho, Pažiť, Veľká Okružná Obce: Brodzany, Hradište, Klátová Nová Ves - Janova Ves, Nedanovce Letavayová Zuzana, Ing. 201 2 038/2442313 Zuzana.Letavayova@upsvr.gov.sk
EURES, informačno - poradenské služby podľa § 42 , receprcia - vystavovanie potvrdení o vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie Dobravská Martina, Ing. 231 2 038/2442303 Martina.Dobravska@upsvr.gov.sk
J. Švermu, Kukučína, Nám. Mieru, Sládkovičova, Slobody, T. Vansovej, Lomonosovova, Lesná, 29. augusta, Gumárenská, Moyzesova, Obuvnícka, Pribinova, Malé Bielice - Topoľčianska, Žabokrecká, Prvá za parkom, Druhá za parkom, Šimonovany - Cintorínska, Dolná, Horná, Jilemnického, Južná, Kúpeľná, Skléníková, Poľná, Pod Baštou, Komínová, Majerská, Slnečná, Stredná, Šimonovianska, Nemocničná, cesta 9. mája, Bezručova, Brezová, Dlhá, Domovina, J. Bottu, Nitrianska, Pekárenská, Puškinova, Tajovského, Tehelná, Záhradnícka, Záhumnie, Podjavorínskej, Návojovce - A.Dubčeka, A. Hlinku, Gen. M.R. Štefánika, Kolónia, Pod záhradkami, Potočná, Spojovacia, St. cesta, Trenčianska, Zádvorie, Za ihriskom, Ovocná, Priehrady, Viničná, Malá Okružná, občania mesta Partizánske bez ulice Jamrichová Natália, Ing. 234 2 038/2442317 natalia.jamrichova@upsvr.gov.sk
Partizánske - Veľká Okružná, Horská Mesiariková Silvia, Mgr 232 2 038/2442456 silvia.mesiarikova@upsvr.gov.sk
Partizánske, centrum: Februárová, Makarenkova, Družstevná, J. Kráľa, Nábrežná Partizánske, Luhy I : Generála Svobodu, Nádražná, Veľké Kršteňany Gajdošová Jana, Bc. 233 2 038/2442320 Jana.Gajdosova@upsvr.gov.sk
Veľké Bielice: Agátová, Bazová, Bielická, Dlhé diely, Dolinky, Hlavná, Hôrka, Lipová, Mostová, Nová, Športovcov, Topoľová, Budovateľská, Javorová, Lány, Nábr. Belanky, Priečna, Víťazná, Za vodou, Ku mlynu, Železničná, Zelená, Lúčna, obec Turčianky, Veľký Klíž, Veľké Uherce Valuchová Alica, Ing. 235 2 038/2442319 alica.valuchova@upsvr.gov.sk
Partizánske - Pod Šípkom, Kolačno, Malé Kršteňany, Malé Uherce, Žabokreky n/N, Ostratice, Pažiť Tofil Lucia, Mgr. 236 2 038/2442510 Lucia.Tofil@upsvr.gov.sk
Partizánske - Malinovského, Chynorany, Ješkova Ves, Krásno Cibulková Ivana, Ing. 237 2 038/2442315 Cibulkova.Ivana@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa - predchádzajúci súhlas zamestnávateľovi na prepustenie osoby so ZP, agenda plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so ZP, agenda cudzincov. Martinkovič Ján, Ing. 224 2 038/2442152 Jan.Martinkovic@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa - nahlasovanie voľných pracovných miest, hromadné prepúšťanie Lauková Erika, Mgr. 203 2 038/2442312 Erika.Laukova@upsvr.gov.sk
Referent správneho konania
Referent správneho konania Marko Pavol, Bc. 202/a 2 038/2442321 Pavol.Marko@upsvr.gov.sk
Agenda sprostredkovania práce, pracovisko Bánovce nad Bebravou, Sládkovičova 60/6
Koordinátorka agendy služieb pre občana, vypracovanie odpovedí na dožiadania, spolupráca - súdy, polícia, exekútori, informačné a poradenské služby pre uchádzačov o zamestnanie, recepcia Poštrková Iveta, Bc. 21 1 038/ 2443 312 postrkova.iveta@upsvr.gov.sk
Ulice: A. Hlinku, A. Dubčeka, Gorazdova, K nemocnici, Mlynská, Palkovičova, Pažiť, SNP, Vodná nádrž Obce: Cimenná, Dežerice, Podlužany, Ruskovce Čečková Jana, Bc. 31 1 038/ 2443 512 Jana.Ceckova@upsvr.gov.sk
Ulice: 5. apríla, Cibislavská, Husitská, J. C. Hronského, J. Jesenského, J. Kráľa, K priehrade, K štadiónu, Komenského, Kukučínova, Lúčna, Ľ. Podjavorinskej, Matice slovenskej, M. Urbana, Moyzerova, Slatinská, Svätoplukova, Vajanského nábežie, Za valy Obec: Rybany Laurincová Eva, Ing. 31 1 038/ 2443 512 Eva.Laurincova@upsvr.gov.sk
Ulice: 9. mája, A. Kmeťa, Bernolákova, Družstevná, F. Urbánka, Farská, Hviezdoslavova, J. Bottu, J. Kačku, Novomeského, Sasinkova Obce: Biskupice, Čierna Lehota, Dolné Ozorovce, Dubnička, Dvorec, Haláčovce, Horné Ozorovce, Chudá Lehota, Krásna Ves, Kšinná, Malé Chlievany, Veľké Hoste, Závada pod Čiernym vrchom Jurkovičová Adriana, Mgr. 30 1 038/ 2443 313 Adriana.Jurkovicova@upsvr.gov.sk
Ulice: Clementisova, Cyrila a Metoda, Hollého, J.G. Tajovského, J. Matušku , K Zornici, M.R.Štefánika, Murgašova, Na vŕštek, Nám. Ľ. Štúra, Partizánska, Pribinova, Radlinského, Rokošská, Rumunská, Sládkovičova, Strážovská, Školská, Textilná, Vystrkov, Záfortňa Obce: Slatina nad Bebravou, Slatinka nad Bebravou, Šípkov, Šišov, Timoradza Kajanová Ľubica 30 1 038/ 2443 313 Lubica.Kajanova@upsvr.gov.sk
Ulice: Mesto Bánovce nad Bebravou, Trenčianska cesta Obce: Borčany, Brezolupy, Čuklasovce, Dolné Držkovce, Dolné Naštice, Horné Držkovce, Jerichov, Látkovce, Uhrovec, Uhrovecké Podhradie, Veľké Držkovce, Veľké Chlievany, Vysočany, Zlatníky, Žitná Radiša Macková Lucia, Mgr. 29 1 038/ 2443 316 Lucia.Mackova2@upsvr.gov.sk
Ulice: Mojmírova, Rastislavova, Žitná Obce: Horné Naštice, Libichava, Ľútov, Malá Hradná, Malé Hoste, Miezgovce, Nedašovce, Omastiná, Otrhánky, Pečeňany, Pochabany, Pravotice, Prusy, Trebichava Sabová Radoslava 26 1 038/ 2443 311 Radoslava.Sabova@upsvr.gov.sk
Agenda voľných pracovných miest, nahlasovanie voľných pracovných miest zamestnávateľmi, poradenstvo pre podnikateľov,zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín a občanov EÚ Križanová Martina, PhDr. 25 1 038/ 2443 315 Martina.Krizanova@upsvr.gov.sk
Agenda voľných pracovných miest, nahlasovanie voľných pracovných miest zamestnávateľmi, poradenstvo pre podnikateľov,zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín a občanov EÚ Kubík Ondrej, Mgr. 25 1 038/ 2443 315 Ondrej.Kubik@upsvr.gov.sk
Referent správneho konania
Referent správneho konania Juráková Lýdia, PhDr. 22 1 038/2443310 Lydia.Jurakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

Nám. SNP 151/6, Partizánske Recepcia: 038/2442 999 pe@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Struhárová Jana, Mgr. 204 2 038/2442450 jana.struharova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Hlavinová Mária, Ing. 207 2 038/2442223 maria.hlavinova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Uríková Lucia , Mgr. 208 2 038/2442452 Lucia.Urikova@upsvr.gov.sk
§ 54 - Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ v rámci projektu" Chyť sa svojej šance"-opatrenie č. 3. Ridziková Antonia 205 2 038/2442314 antonia.ridzikova@upsvr.gov.sk
§ 54 Príspevok v rámci NP Aktivácia znevýhodnených UoZ Opatrenie č.3 Machová Daniela, Mgr. 209 2 038/2442404 daniela.machova@upsvr.gov.sk
§ 16-18 Výbor pre otázky zamestnanosti § 53 - príspevok na dochádzku za prácou Marko Peter, Ing. 216 2 038/2442400 peter.marko@upsvr.gov.sk
§ 32 sprostredkovanie zamestnania - poskytovanie náhrady časti cestovných výdavkov §§ 55 -60 podpora zamestnávania občanov so ZP pre nepodnikateľské a podnikateľské subjekty, SZČO Dominika.Benková, Mgr. 217 2 038/2442318 dominika.benkova@upsvr.gov.sk
§ 55 -60 podpora zamestnávania občanov so ZP pre nepodnikateľské a podnikateľské subjekty, SZČO Magátová Tatiana, Bc. 219 2 038/2442405 tatiana.magatova@upsvr.gov.sk
§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť § 54 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť v rámci projektu "Chyť sa svojej šance" - opatrenie č. 1 Španková Ivana, Ing. 220 2 038/2442401 ivana.spankova@upsvr.gov.sk
§ 54 - Príspevok na podporu mentorovaného zapracovania ako súčasti pracovného pomeru znevýhodneného UoZ a mladého UoZ NEET s následným pokračovaním formou praxe v rámci projektu" Chyť sa svojej šance"-opatrenie č. 2. Mittuchová Stanislava 220 2 038/2442401 stanislava.mittuchova@upsvr.gov.sk
§ 52a príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby § 54 Príspevok v rámci NP Aktivácia znevýhodnených UoZ Opatrenie č.3 § 53 - príspevok na dochádzku za prácou Tomová Eva, Mgr. 221 2 038/2442221 eva.tomova@upsvr.gov.sk
§54 NP Prax pre mladých §53a Príspevok na podporu mobility za prácou - prechodný pobyt § 53c Príspevok na presťahovanie za prácou Ivanková Ľubica 223 2 038/2442451 lubica.ivankova@upsvr.gov.sk
§ 53 - príspevok na dochádzku za prácou Lenka. Bubeníková, Mgr. 223 2 038/2442451 lenka.bubenikova@upsvr.gov.sk
§ 53 - príspevok na dochádzku za prácou Tomáš Obert, Mgr. 218 2 038/2442116 tomas.obert@upsvr.gov.sk

Referát poradenstva a vzdelávania

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vzdelávanie, programy a projekty, poradenstvo Kiaba Róbert Ing. 227 2 038/2442191 robert.kiaba@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie, programy a projekty, poradenstvo Gubová Lucia, Ing. 228 2 038/2442 455 lucia.gubova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie, programy a projekty, poradenstvo Králová Vladimíra, Ing. 206 2. 038/2442453 vladimira.kralova@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ – 2 Švecová Barbora, Mgr. 311 3. 038/2442222 barbora.svecova@upsvr.gov.sk
Národný projekt Nestrať prácu - vzdelávaj sa Šimuniová Eliška, Mgr. 311 3. 038/2442222 eliska.simuniova@upsvr.gov.sk
Národný projekt Podpora individualizovaného poradenstva pre znevýhodnených UoZ Hubinská Monika, Mgr. 312 3. 038/2442403 monika.hubinska@upsvr.gov.sk
Projekt Pomáhame odídencom - poradenstvo - poradca Poluchová Katarína, Ing. 207 2. 038/2442223 katarina.poluchova@upsvr.gov.sk
Projekt Pomáhame odídencom - poradenstvo - poradca Bobocká Katarína, Bc. 203 2. 038/2442312 katarina.bobocka@upsvr.gov.sk
Projekt Pomáhame odídencom - poradenstvo - poradca Bartošová Libuša, Bc. 228 2. 038/2442455 libusa.bartosova@upsvr.gov.sk
Projekt Pomáhame odídencom - poradenstvo - komunikátor Starostenko Oksana 203 2. 038/2442312 oksana.starostenko@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Nám. SNP 151/6, Partizánske Recepcia: 038/2442 999 pe@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Šimonová Viera , Ing. 116 1 038/ 2442 500 viera.simonova@upsvr.gov.sk
psychologička Obertová Miroslava, PhDr. 106 1 038/ 2442 620 Miroslava.Obertova@upsvr.gov.sk
NP DEI NS III - psychologička Belaňová Petra, Mgr. 106 1 038/ 2442 620 petra.belanova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum (AC)
Vedúci aktivačného centra (AC) Dragula Pavol, Mgr. 215 2 038/2442552 Pavol.Dragula@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC – Partizánske Domin Tomáš, Mgr. 215 2 038/2442115 Tomas.Domin@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC – Partizánske Mittuch Róbert 215 2 038/2442199 Robert.Mittuch@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC – Partizánske Lauková Lenka 215 2 038/2442115 Lenka.Laukova@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC – agenda Bánovce nad Bebravou Klačková Miroslava, Bc. 4 1 038/2443604 Miroslava.Klackova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
vedúci oddelenia Pápay Tomáš, Mgr. 125 1 038/ 2442 600 Tomas.Papay@upsvr.gov.sk
SPO-R,S,T,U,V,Z, kurátor PFO, ohrozené rodiny Boriková Renáta, Ing. 107 1 038/ 2442 605 Renata.Borikova@upsvr.gov.sk
ohrozene rodiny, VO, NRS Sámelová Darina, Mgr. 124 1 038/ 2442 604 Darina.Samelova@upsvr.gov.sk
SPO-K,M + ohrozené rodiny, VO Mosná Katarína, Mgr. 103 1 038/ 2442 603 Katarina.Mosna@upsvr.gov.sk
SPO - A,B,C,D,E,F,G,H + ohrozené rodiny, VO Belanská Erika, Mgr. 104 1 038/ 2442 601 Erika.Belanska@upsvr.gov.sk
ohrozene rodiny, VO, NRS Žiaková Miriam, Mgr. 125 1 038/ 2442 121 Miriam.Ziakova@upsvr.gov.sk
ohrozene rodiny, VO Lukáčiová Katarína, Mgr. 103 1 038/ 2442 603 Katarina.Lukaciova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Foltánová Marcela Mgr. 124 1 038/ 2442 604 Marcela.Foltanova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Šuhajdová Vladimíra Mgr. 126 1 038/ 2442 602 Vladimira.Suhajdova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Mikuš Martin, Mgr. 107 1 038/2442 605 Martin. Mikus@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Seleš Peter, PhDr. 107 1 038/2442 605 Peter.Seles@upsvr.gov.sk
kurátor detí a mladistvých + ohrozené rodiny, VO Hüberová Martina, PhDr. 126 1 038/ 2442 602 Martina.Huberova@upsvr.gov.sk
SPO-I,J,L,N,O,P, NRS Ďurianová Lucia, Mgr. 105 1 038/ 2442 603 Lucia.Durianova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
vedúca oddelenia Kližanová Jana, Mgr. 108 1 038/ 2442 550 Jana.Klizanova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Agenda: A-K (podľa priezviska žiadateľa) Jamrichová Gabriela, Mgr. 229 2 038/ 2442 316 Gabriela.Jamrichova2@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Agenda: L-Ž (podľa priezviska žiadateľa) Vavrová Alexandra,Bc. 230 2 038/ 2442 322 Alexandra.Vavrova@upsvr.gov.sk
O,P,Š,X,Y,W Bezáková Soňa, Ing. 120 1 038/ 2442 513 Bezakova.Sona@upsvr.gov.sk
Ka-Kp,N,Ň,Ž Farszká Oľga, Bc. 110 1 038/ 2442 516 Olga.Farzska@upsvr.gov.sk
Č,E,M,S Kopálová Helena, Mgr. 119 1 038/ 2442 512 Helena.Kopalova@upsvr.gov.sk
A,B,I,R,Z Eliášová Alena, Bc. 119 1 038/ 2442 512 Alena.Eliasova@upsvr.gov.sk
F,G,Ch,V Bebjaková Petra, Bc. 110 1 038/ 2442 516 Petra.Bebjakova@upsvr.gov.sk
C,Ď,Dz,Dž,H,Kr-Kz U Lauková Barbora, Mgr. 119 1 038/ 2442 512 Barbora.Laukova@upsvr.gov.sk
D,J,L,Ľ,T,Ť Kováčová Želmíra, Bc. 120 1 038/ 2442 513 Zelmira.Kovacova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Krajčíková Monika, Bc. 122 1 038/ 2442 553 Monika.Krajcikova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Vavrová Martina, Mgr. 122 1 038/ 2442 553 Martina.Vavrova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
vedúca oddelenia PhDr.Gabriela Ďurinová 135 1 038/ 2442 670 Durinova.Gabriela@upsvr.gov.sk
E, F, G, CH, K, Ň, O, Š, Ť, U, U, V, Ž, preukaz ŤZP, ŤZPs, parkovací,preukaz, komplexné posudky Vlčková Anežka, Mgr. 130 1 038/ 2442 642 Anezka.Vlckova@upsvr.gov.sk
A,C,Č,D,Ď,H,I,J,L,N,S,T,Z - komplexné posudky, preukaz ŤZP, ŤZP/S, parkovací preukaz Gábrišová Soňa, Ing. 128 1 038/ 2442 172 Hradiska.Sona@upsvr.gov.sk
B, L, M, P, R, W - komplexné posudky, preukaz ŤZP, ŤZP/S, parkovací preukaz Štepková Michaela, Mgr. 129 1 038/ 2442 673 Michaela.Stepkova@upsvr.gov.sk
A,Be, Bl, G,H,I,J, Ke, Ki, Ko Benáková Zuzana Ing. 101 1 038/ 2442 641 Zuzana.Benakova@upsvr.gov.sk
Br,Bu,Ma,Me,O Balážková Beáta, Ing. 132 1 038/ 2442 640 Beata.Balazkova@upsvr.gov.sk
C, Č,D, E, F, Km, Kň, R, S, Š, U, Z, Ž Tasaryová Jana, Mgr. 131 1 038/ 2442 643 Jana.Tasaryova@upsvr.gov.sk
Bi,Ď,CH,Ka, Kl, Kr, Ku, Kv, Ky, L, M (okrem Ma,Me), N, P, V, W Drábeková Jana, Mgr. 133 1 038/ 2442 644 Jana.Drabekova@upsvr.gov.sk
pracovisko Bánovce nad Bebravou
Sládkovičova 60/6, Bánovce nad Bebravou
Recepcia: 038/2443 999
pe@upsvr.gov.sk
psychologička Obertová Miroslava, PhDr. 15/A, 18 prízemie 038/ 2443 620 Miroslava.Obertova@upsvr.gov.sk
NP DEI NS III - psychologička Valjentová Romana , Mgr. 15/1, 18 prízemie 038/ 2443 620 romana.valjentova@upsvr.gov.sk
Agenda sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Koordinátor ASPODaSK - agenda PFO/ plnoleté fyzické osoby/ Ševčíková Martina, Mgr. 40 1 038/ 2443 600 Martina.Sevcikova@upsvr.gov.sk
agenda – kuratela detí a mladistvých, náhradná starostlivosť / NOS/ , SPO – R Vaňová Jana, PhDr. 38 1 038/ 2443 553 Jana.Vanova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Gerbelová Soňa, Mgr. 33 1 038/ 2443 601 Sona.Gerbelova@upsvr.gov.sk
SPO - F,I,J,K,L,M,N, O,P Košíková Erika, Ing. 32 1 038/ 2443 602 Erika.Kosikova@upsvr.gov.sk
SPO-M,S,Š,T,U,V,Z,Ž, Ústav.star., Melcerová Katarína, PhDr. 32 1 038/ 2443 602 Katarina.Melcerova@upsvr.gov.sk
Náhradná starostlivosť /ÚS,PS,NOS,adopcie/ SPO - A,B,C,D,E,CH Kasalová Silvia, PhDr. 34 1 038/ 2443 319 Silvia.Kasalova@upsvr.gov.sk
Nízka miera ohrozenia, 6-mesačné VO, nestarostlivosť, SPO – F Karabová Bašková Eva, PhDr. PhD. 33 1 038/ 2443 601 Eva.KarabovaBaskova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Vlčko Michal, Mgr. 38 1 038/ 2443 553 Michal.Vlcko@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Hlavačková Sylvia, Bc. 38 1 038/ 2443 553 Sylvia.Hlavackova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Dugová Lenka Mgr. 34 1 038/ 2443 319 Lenka.Dugova@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
koordinátor - HN - R,U ŠSD - A,R,U Kmeťová Denisa, Ing. 36 1 038/ 2443 510 Denisa.Kmetova@upsvr.gov.sk
Agenda prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Agenda: A – K (podľa priezviska žiadateľa) Benková Zuzana, Bc. 3 prízemie 038/ 2443 552 Zuzana.Benkova@upsvr.gov.sk
Agenda prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Agenda: L- Ž (podľa priezviska žiadateľa) Kramár Jozef , Ing. 3 prízemie 038/ 2443 552 Jozef.Kramar@upsvr.gov.sk
HN- M,S,G, H ŠSD - M,S, G, Ha-Hi Dúhová Mária, Bc. 35 1 038/ 2443 550 Maria.Duhova@upsvr.gov.sk
HN - K,Š , J, N ŠSD- K,Š, J, N Látkoczyová Jana, Mgr. 35 1 038/ 2443 550 Jana.Latkoczyova@upsvr.gov.sk
HN - C,Č,D,Ď,E,O,P, I, Z, X, Y ŠSD - C,Č,D,Ď,E,O,P,Z, I, Hl-Hý, X, Y, Kubanyiová Elena 37 1 038/ 2443 514 Elena.Kubanyiova@upsvr.gov.sk
HN- A,B,F, CH,L,T,V, W, Ž ŠSD- B,F, CH,L,T,V, W, Ž Straková Alexandra, Mgr. 15 prízemie 038/ 2443 452 alexandra.strakova@upsvr.gov.sk
Dubravická Beáta, Mgr. 35 1 038/ 2443 550 Beate.Dubravicka@upsvr.gov.sk
Poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci a podpory utečencom Kopálová Monika, Mgr. 37 1 038/ 2443 514 Monika.Kopalova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Toporová Iveta, Mgr. 15 prízemie 038/ 2443 452 Iveta.Toporova@upsvr.gov.sk
Agenda peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
Koordinátor OPPKa ŤZP a posud. činností písmená: E, G, Ka, R, U, Z Koišová Marta, Mgr. 8 prízemie 038/ 2443 641 Marta.Koisova@upsvr.gov.sk
A, D, Ď, Č, K (okrem Ka, Ko, Kr), M, O, Ž Barišová Adriána, Mgr. 7 prízemie 038/ 2443 640 Adriana.Barisova@upsvr.gov.sk
B,H, Ko, N, T, V Jančovičová Hana, Mgr. 5 prízemie 038/ 2443 643 Hana.Jancovicova@upsvr.gov.sk
C, CH, F, I, J, Kr, L, P, S, Š Bátorová Mária, Bc. 5 prízemie 038/ 2443 643 Maria.Batorova@upsvr.gov.sk
E,F,G, H,CH, Ka, Ko, L, Ma, N, O, P, R, U, V, W Kapsová Yma, Bc. 1 prízemie 038/ 2443 673 Yma.Kapsova@upsvr.gov.sk
A, B, C, Č, D, Ď, I, J, K okrem Ka, Ko,), M (okrem Ma), S, Š, T, Ť Z, Ž Toporová Zuzana, Mgr. 2 prízemie 038/ 2443 672 Zuzana.Toporova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Prochádzková Dominika Bc. 2 1. 038/ 2443 672 Dominika.Prochadzkova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Drozdová Lucia, Mgr. 2 1. 038/ 2443 672 Lucia.Drozdova@upsvr.gov.sk
späť