Kontakty

Riaditeľ úradu, prierezové oddelenia

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ ÚPSVaR Partizánske Ing. Jaroslav Hatala 318 3 038/2442100 Jaroslav.Hatala@upsvr.gov.sk
Sekretariát Zábojníková Klaudia, Mgr. 318 3 038/2442101 klaudia.zabojnikova@upsvr.gov.sk
Referát kontroly Štiglic Milan, Ing. 328 3 038/2442130 milan.stiglic@upsvr.gov.sk
Referát kontroly Galbová Margita, Ing. 329 3 038/2442133 Margita.Galbova@upsvr.gov.sk
Referát kontroly Kližanová Jana, Ing. 329 3 038/2442133 Jana.Klizanova2@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky
vedúca oddelenia Ing. Alena Strempeková 324 3 038/2442192 alena.strempekova@upsvr.gov.sk
Ďuríčková Renáta, Bc. 324 3 038/2442190 Renata.Durickova@upsvr.gov.sk
Halmová Mária, Ing. 326 3 038/2442170 Maria.Halmova@upsvr.gov.sk
Moráveková Táňa 323 3 038/2442176 Tana.Moravekova@upsvr.gov.sk
Adamusová Monika, Ing. 322 3 038/2442194 Monika.Adamusova@upsvr.gov.sk
Fulková Marcela, Bc. 322 3 038/2442194 Marcela.Fulkova@upsvr.gov.sk
Valenteje Mária 322 3 038/2442194 Maria.Valenteje@upsvr.gov.sk
Škuráková Jana, Bc. 325 3 038/2442173 Jana.Skurakova@upsvr.gov.sk
Talárová Jana 1 prízemie 038/2442999 Janka.Talarova@upsvr.gov.sk
Talár Ondrej 8 prízemie 038/2442999 Ondrej.Talar@upsvr.gov.sk
Zdeneková Emília 14 prízemie 038/2443999 Emilia.Zdenekova@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Strychová Darina, Bc. Mgr. 202 2 038/2442310 Darina.Strychova@upsvr.gov.sk
Bošany, Skačany, Livina, Livinské Opatovce Kristová Zuzana, Mgr. 201 2 038/2442313 Zuzana.Kristova@upsvr.gov.sk
Brodzany, Hradište, Klátová Nová Ves - Janova Ves, Nedanovce Letavayová Zuzana, Ing. 201 2 038/2442313 Zuzana.Letavayova@upsvr.gov.sk
Partizánske, Šípok: Horská, Nadlice Jamrichová Gabriela, Mgr. 229 2 038/2442316 Gabriela.Jamrichova2@upsvr.gov.sk
Občania mesta Partizánske bez adresy Partizánske , Šípok: Janka Kráľa, Malinovského, Pod Šípkom, Lúčna, Zelená Vavrová Alexandra, Bc. 230 2 038/2442322 Alexandra.Vavrova@upsvr.gov.sk
EURES, informačno - poradenské služby podľa § 42 , vyhotovovanie oznámení Dobravská Martina, Ing. 231 2 038/2442303 Martina.Dobravska@upsvr.gov.sk
J. Švermu, Kukučína, Nám. Mieru, Sládkovičova, Slobody, T. Vansovej, Lomonosovova, Lesná, 29. augusta, Gumárenská, Moyzesova, Obuvnícka, Pribinova, Malé Bielice - Topoľčianska, Žabokrecká, Prvá za parkom, Druhá za parkom, Šimonovany - Cintorínska, Dolná, Horná, Jilemnického, Južná, Kúpeľná, Skléníková, Poľná, Pod Baštou, Komínová, Majerská, Slnečná, Stredná, Šimonovianska, Nemocničná, cesta 9. mája, Bezručova, Brezová, Dlhá, Domovina, J. Bottu, Nitrianska, Pekárenská, Puškinova, Tajovského, Tehelná, Záhradnícka, Záhumnie, Podjavorínskej, Návojovce - A.Dubčeka, A. Hlinku, Gen. M.R. Štefánika, Kolónia, Pod záhradkami, Potočná, Spojovacia, St. cesta, Trenčianska, Zádvorie, Za ihriskom, Ovocná, Priehrady, Viničná, Malá Okružná Švantnerova Barbora, Mgr. 232 2 038/2442317 Barbora.Svantnerova@upsvr.gov.sk
Partizánske, centrum: Februárová, Makarenkova, Družstevná Partizánske, Luhy I : Generála Svobodu, Nádražná, Veľké Kršteňany Gajdošová Jana, Bc. 233 2 038/2442320 Jana.Gajdosova@upsvr.gov.sk
Partizánske, centrum: Hurbanova, Kpt. Nálepku, Námestie SNP, Rooseweltova, Štúrová, Riečna, 1. mája, Červená, Hrnčíriková, Hviezdoslavova, Jesenského, Komenského, Krátka, Nábrežná, Pod Salašom, Rudolfa Jašíka,Októbrová, Slovanská, Sokolská, Strojárenská, Školská, Škultétyho, Pažiť, Veľká Okružná Lauková Barbora, Mgr. 234 2 038/2442456 Barbora.Laukova@upsvr.gov.sk
Veľké Bielice: Agátová, Bazová, Bielická, Dlhé diely, Dolinky, Hlavná, Hôrka, Lipová, Mostová, Nová, Športovcov, Topoľová, Budovateľská, Javorová, Lány, Nábr. Belanky, Priečna, Víťazná, Za vodou, Ku mlynu, Železničná, Turčianky, Veľký Klíž, Veľké Uherce Valuchová Alica, Ing. 235 2 038/2442319 alica.valuchova@upsvr.gov.sk
Kolačno, Malé Kršteňany, Malé Uherce, Žabokreky n/N, Ostratice Tofil Lucia, Mgr. 236 2 038/2442510 Lucia.Tofil@upsvr.gov.sk
Chynorany, Ješkova Ves, Krásno Cibulková Ivana, Ing. 237 2 038/2442315 Cibulkova.Ivana@upsvr.gov.sk
recepcia - vystavovanie potvrdení o poberaní dávok Jamrichová Natália, Ing. 232 2 038/2442317 natalia.jamrichova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa - predchádzajúci súhlas zamestnávateľovi na prepustenie osoby so ZP, agenda plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so ZP, agenda cudzincov. Martinkovič Ján, Ing. 224 2 038/2442152 Jan.Martinkovic@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa - nahlasovanie voľných pracovných miest, hromadné prepúšťanie Lauková Erika, Mgr. 203 2 038/2442312 Erika.Laukova@upsvr.gov.sk
pracovisko Bánovce nad Bebravou, Sládkovičova 60/6
Koordinátorka agendy služieb pre občana, vypracovanie odpovedí na dožiadania, spolupráca - súdy, polícia, exekútori, informačné a poradenské služby pre uchádzačov o zamestnanie Poštrková Iveta, Bc. 21 1 038/ 2443 312 postrkova.iveta@upsvr.gov.sk
Ulice: A. Hlinku, A. Dubčeka, Gorazdova, K nemocnici, Mlynská, Palkovičova, Pažiť, SNP, Vodná nádrž Obce: Cimenná, Dežerice, Podlužany, Ruskovce Čečková Jana, Bc. 31 1 038/ 2443 512 Jana.Ceckova@upsvr.gov.sk
Ulice: 5. apríla, Cibislavská, Husitská, J. C. Hronského, J. Jesenského, J. Kráľa, K priehrade, K štadiónu, Komenského, Kukučínova, Lúčna, Ľ. Podjavorinskej, Matice slovenskej, M. Urbana, Moyzerova, Slatinská, Svätoplukova, Vajanského nábežie, Za valy Obec: Rybany Laurincová Eva, Ing. 31 1 038/ 2443 512 Eva.Laurincova@upsvr.gov.sk
Ulice: 9. mája, A. Kmeťa, Bernolákova, Družstevná, F. Urbánka, Farská, Hviezdoslavova, J. Bottu, J. Kačku, Novomeského, Sasinkova Obce: Biskupice, Čierna Lehota, Dolné Ozorovce, Dubnička, Dvorec, Haláčovce, Horné Ozorovce, Chudá Lehota, Krásna Ves, Kšinná, Malé Chlievany, Veľké Hoste, Závada pod Čiernym vrchom Jurkovičová Adriana, Mgr. 30 1 038/ 2443 313 Adriana.Jurkovicova@upsvr.gov.sk
Ulice: Clementisova, Cyrila a Metoda, Hollého, J.G. Tajovského, J. Matušku , K Zornici, M.R.Štefánika, Murgašova, Na vŕštek, Nám. Ľ. Štúra, Partizánska, Pribinova, Radlinského, Rokošská, Rumunská, Sládkovičova, Strážovská, Školská, Textilná, Vystrkov, Záfortňa Obce: Slatina nad Bebravou, Slatinka nad Bebravou, Šípkov, Šišov, Timoradza Kajanová Ľubica 30 1 038/ 2443 313 Lubica.Kajanova@upsvr.gov.sk
Ulice: Mesto Bánovce nad Bebravou, Trenčianska cesta Obce: Borčany, Brezolupy, Čuklasovce, Dolné Držkovce, Dolné Naštice, Horné Držkovce, Jerichov, Látkovce, Uhrovec, Uhrovecké Podhradie, Veľké Držkovce, Veľké Chlievany, Vysočany, Zlatníky, Žitná Radiša Macková Lucia, Mgr. 29 1 038/ 2443 316 Lucia.Mackova2@upsvr.gov.sk
Ulice: Mojmírova, Rastislavova, Žitná Obce: Horné Naštice, Libichava, Ľútov, Malá Hradná, Malé Hoste, Miezgovce, Nedašovce, Omastiná, Otrhánky, Pečeňany, Pochabany, Pravotice, Prusy, Trebichava Sabová Radoslava 26 1 038/ 2443 311 Radoslava.Sabova@upsvr.gov.sk
Poradenstvo, preberanie dokladov, vydávanie a príjimanie žiadosti na štátne sociálne dávky, dávku v hmotnej núdzi a náhradné výživné Vydávanie potvrdení o poberaní štátnych sociálnych dávok, dávky v hmotnej núdzi a náhradného výživného Benková Zuzana, Bc. 26 1 038/ 2443 311 Zuzana.Benkova2@upsvr.gov.sk
Poradenstvo pre podnikateľov, zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín a občanov EÚ Križanová Martina, PhDr. 25 1 038/ 2443 315 Martina.Krizanova@upsvr.gov.sk
Agenda voľných pracovných miest, nahlasovanie voľných pracovných miest zamestnávateľmi, zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín a občanov EÚ Kubík Ondrej, Mgr. 25 1 038/ 2443 315 Ondrej.Kubik@upsvr.gov.sk
Preberanie dokladov, vydávanie a príjimanie žiadosti na štátne sociálne dávky, dávku v hmotnej núdzi a náhradné výživné Vydávanie potvrdení o evidencii uchádzačov o zamestnanie, o poberaní štátnych sociálnych dávok, dávky v hmotnej núdzi a náhradného výživného Kramár Jozef, Ing. recepcia prízemie 038/ 2443 552 Jozef.Kramar@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ odboru Mgr. Pavol Dragula 211 2 038/2442300 pavol.dragula@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF
vedúca oddelenia Mgr. Jana Struhárová 204 2 038/2442450 Jana.Struharova@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania
vedúci oddelenia Kiaba Róbert Ing. 227 2 038/2442191 robert.kiaba@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum (AC)
Vedúci aktivačného centra (AC) Mgr. Tomáš Domin 215 2 038/2442552 tomas.domin@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC – Partizánske Krčmáriková Denisa 215 2 038/2442115 denisa.krcmarikova@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC – Partizánske Mittuch Róbert 215 2 038/2442116 robert.mittuch@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC – Partizánske Kováčiková Denisa 215 2 038/2442115 Denisa.kovacikova@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC – agenda Bánovce nad Bebravou Klačková Miroslava, Bc. 4 1 038/2443604 miroslava.klackova@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC – agenda Bánovce nad Bebravou Tomka Rastislav, Mgr. 4 1 038/2443604 rastislav.tomka@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Nám. SNP 151/6, Partizánske Recepcia: 038/2442 999 pe@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Struhárová Jana, Mgr. 204 2 038/2442450 jana.struharova@upsvr.gov.sk
ESF Hlavinová Mária, Ing. 207 2 038/2442223 maria.hlavinova@upsvr.gov.sk
ESF Uríková Lucia , Mgr. 208 2 038/2442452 Lucia.Urikova@upsvr.gov.sk
§ 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní
§ 54 - Príspevok na podporuzamestnávania znevýhodnených UoZ v rámci projektu" Chyť sa svojej šance"-opatrenie č. 3. Ridziková Antonia 209 2 038/2442314 antonia.ridzikova@upsvr.gov.sk
§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie Machová Daniela, Mgr. 205 2 038/2442404 daniela.machova@upsvr.gov.sk
§ 16-18 Výbor pre otázky zamestnanosti § 54 Zosúladenie rodinného a pracovného života § 50j Príspevok na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti Marko Peter, Ing. 216 2 038/2442400 peter.marko@upsvr.gov.sk
§ 32 sprostredkovanie zamestnania - poskytovanie náhrady časti cestovných výdavkov §§ 55 -60 podpora zamestnávania občanov so ZP pre nepodnikateľské a podnikateľské subjekty, SZČO Dominika.Benková, Mgr. 217 2 038/2442318 dominika.benkova@upsvr.gov.sk
§ 55 -60 podpora zamestnávania občanov so ZP pre nepodnikateľské a podnikateľské subjekty, SZČO Magátová Tatiana, Bc. 218 2 038/2442405 tatiana.magatova@upsvr.gov.sk
§§ 55 -60 podpora zamestnávania občanov so ZP pre nepodnikateľské a podnikateľské subjekty, SZČO Zábojníková Klaudia, Mgr. 218 2 038/2442403 klaudia.zabojnikova@upsvr.gov.sk
§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť § 54 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť v rámci projektu "Chyť sa svojej šance" - opatrenie č. 1 Španková Ivana, Ing. 220 2 038/2442401 Ivana.Spankova@upsvr.gov.sk
§ 54 - Príspevok na podporu mentorovaného zapracovania ako súčasti pracovného pomeru znevýhodneného UoZ a mladého UoZ NEET s následným pokračovaním formou praxe v rámci projektu" Chyť sa svojej šance"-opatrenie č. 2. Mittuchová Stanislava 220 2 038 2442 401 Stanislava.Mittuchova@upsvr.gov.sk
§52 Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec § 52a príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby Tomová Eva, Mgr. 221 2 038/2442221 eva.tomova@upsvr.gov.sk
§51 Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe §53a Príspevok na podporu mobility za prácou - prechodný pobyt Ivanková Ľubica 223 2 038/2442451 lubica.ivankova@upsvr.gov.sk
§ 53 - príspevok na dochádzku za prácou Lenka. Bubeníková, Mgr. 223 2 038/2442451 lenka.bubenikova@upsvr.gov.sk
§ 53 - príspevok na dochádzku za prácou Tomáš Obert, Mgr. 203 2 038/2442312 tomas.obert@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania - OPAV

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Kiaba Róbert Ing. 227 2 038/2442191 robert.kiaba@upsvr.gov.sk
referent - poradenstvo, vzdelávanie Gubová Lucia, Ing. 228 2 038/2442 455 lucia.gubova@upsvr.gov.sk
referent - poradenstvo, vzdelávanie Králová Vladimíra, Ing. 206 2. 038/2442453 vladimira.kralova@upsvr.gov.sk
projektový zamestnanec - NP Vzdelávanie UoZ - 2 Švecová Barbora, Mgr. 311 3. 038/2442222 barbora.svecova@upsvr.gov.sk
pracovisko Bánovce nad Bebravou, Sládkovičova 60/6
referent - poradenstvo, vzdelávanie,§ 53,§ 32 Bitarovská Viera Mgr. 3 prízemie 038/2443451 viera.bitarovska@upsvr.gov.sk
referent - poradenstvo, vzdelávanie Grgulová Daša Mgr. 3 prízemie 038/2443451 dasa.grgulova@upsvr.gov.sk
referent - poradenstvo, vzdelávanie Dubravická Beáta, Mgr. 15 prízemie 038/2443452 beata.dubravicka@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Nám. SNP 151/6, Partizánske Recepcia: 038/2442 999 pe@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Šimonová Viera , Ing. 116 1 038/ 2442 500 viera.simonova@upsvr.gov.sk
psychologička Obertová Miroslava, PhDr. 106 1 038/ 2442 620 Miroslava.Obertova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
vedúci oddelenia Pápay Tomáš, Mgr. 125 1 038/ 2442 600 Tomas.Papay@upsvr.gov.sk
SPO-R,S,T,U,V,Z, kurátor PFO, ohrozené rodiny Boriková Renáta, Ing. 107 1 038/ 2442 605 Renata.Borikova@upsvr.gov.sk
ohrozene rodiny, VO, NRS Sámelová Darina, Mgr. 124 1 038/ 2442 604 Darina.Samelova@upsvr.gov.sk
SPO-K,M + ohrozené rodiny, VO Mosná Katarína, Mgr. 103 1 038/ 2442 603 Katarina.Mosna@upsvr.gov.sk
SPO - A,B,C,D,E,F,G,H + ohrozené rodiny, VO Belanská Erika, Mgr. 104 1 038/ 2442 601 Erika.Belanska@upsvr.gov.sk
ohrozene rodiny, VO, NRS Žiaková Miriam, Mgr. 125 1 038/ 2442 121 Miriam.Ziakova@upsvr.gov.sk
ohrozene rodiny, VO Šimuniová Miriam, Mgr.et Mgr. 103 1 038/ 2442 603 Mirim.Simuniova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Foltánová Marcela Mgr. 124 1 038/ 2442 604 Marcela.Foltanova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Šuhajdová Vladimíra Mgr. 126 1 038/ 2442 602 Vladimira.Suhajdova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Mikuš Martin, Mgr. 107 1 038/2442 605 Martin. Mikus@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Seleš Peter, PhDr. 107 1 038/2442 605 Peter.Seles@upsvr.gov.sk
kurátor detí a mladistvých + ohrozené rodiny, VO Hüberová Martina, PhDr. 126 1 038/ 2442 602 Martina.Huberova@upsvr.gov.sk
SPO-I,J,L,N,O,P, NRS Ďurianová Lucia, Mgr. 105 1 038/ 2442 603 Lucia.Durianova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
vedúca oddelenia Kližanová Jana, Mgr. 108 1 038/ 2442 550 Jana.Klizanova@upsvr.gov.sk
O,P,Š,X,Y,W Bezáková Soňa, Ing. 120 1 038/ 2442 513 Bezakova.Sona@upsvr.gov.sk
Ka-Kp,N,Ň,Ž Farszká Oľga, Bc. 110 1 038/ 2442 516 Olga.Farzska@upsvr.gov.sk
Č,E,M,S Kopálová Helena, Mgr. 119 1 038/ 2442 512 Helena.Kopalova@upsvr.gov.sk
A,B,I,R,Z Eliášová Alena, Bc. 119 1 038/ 2442 512 Alena.Eliasova@upsvr.gov.sk
F,G,Ch,V Bebjaková Petra, Bc. 110 1 038/ 2442 516 Petra.Bebjakova@upsvr.gov.sk
C,Ď,Dz,Dž,H,Kr-Kz U Lauková Barbora, Mgr. 119 1 038/ 2442 512 Barbora.Laukova@upsvr.gov.sk
D,J,L,Ľ,T,Ť Kováčová Želmíra, Bc. 120 1 038/ 2442 513 Zelmira.Kovacova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Krajčíková Monika, Bc. 122 1 038/ 2442 553 Monika.Krajcikova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Vavrová Martina, Mgr. 122 1 038/ 2442 553 Martina.Vavrova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
vedúca oddelenia PhDr.Gabriela Ďurinová 135 1 038/ 2442 670 Durinova.Gabriela@upsvr.gov.sk
E, F, G, CH, K, Ň, O, Š, Ť, U, U, V, Ž, preukaz ŤZP, ŤZPs, parkovací,preukaz, komplexné posudky Vlčková Anežka, Mgr. 130 1 038/ 2442 642 Anezka.Vlckova@upsvr.gov.sk
A,C,Č,D,Ď,H,I,J,L,N,S,T,Z - komplexné posudky Gábrišová Soňa, Ing. 128 1 038/ 2442 172 Hradiska.Sona@upsvr.gov.sk
B, L, M, P, R, W - komplexné posudky Štepková Michaela, Mgr. 129 1 038/ 2442 673 Michaela.Stepkova@upsvr.gov.sk
A,Be, Bl, G,H,I,J, Ke, Ki, Ko Benáková Zuzana Ing. 101 1 038/ 2442 641 Zuzana.Benakova@upsvr.gov.sk
Br,Bu,Ma,Me,O Balážková Beáta, Ing. 132 1 038/ 2442 640 Beata.Balazkova@upsvr.gov.sk
C, Č,D, E, F, Km, Kň, R, S, Š, U, Z, Ž Tasaryová Jana, Mgr. 131 1 038/ 2442 643 Jana.Tasaryova@upsvr.gov.sk
Bi,Ď,CH,Ka, Kl, Kr, Ku, Kv, Ky, L, M (okrem Ma,Me), N, P, V, W Drábeková Jana, Mgr. 133 1 038/ 2442 644 Jana.Drabekova@upsvr.gov.sk
Ba,Bl,Bo,C,Č,K T,Ť,U,W Jančovičová Hana Mgr. 101 1 038/ 2442 641 Hana.Jancovicova@upsvr.gov.sk
pracovisko Bánovce nad Bebravou
Sládkovičova 60/6, Bánovce nad Bebravou
Recepcia: 038/2443 999
pe@upsvr.gov.sk
psychologička Obertová Miroslava, PhDr. 15/A, 18 prízemie 038/ 2443 620 Miroslava.Obertova@upsvr.gov.sk
Agenda sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
koordinátor - kuratela detí a mladistvých Vaňová Jana, PhDr. 40 1 038/ 2443 600 Jana.Vanova@upsvr.gov.sk
SPO - A,B,C,D,E,F + kuratela dospelých Ševčíková Martina, Mgr. 33 1 038/ 2443 601 Martina.Sevcikova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Alena Strinžová Mgr. 32 1 038/ 2443 602 Alena.Strinzova@upsvr.gov.sk
SPO - I,J,K,L,M,N, O,P Košíková Erika, Ing. 32 1 038/ 2443 602 Erika.Kosikova@upsvr.gov.sk
SPO-S,Š,T,U,V,Z,Ž, Ústav.star., Melcerová Katarína, PhDr. 32 1 038/ 2443 602 Katarina.Melcerova@upsvr.gov.sk
Náhradná starostlivosť /ÚS,PS,NOS,adopcie/ Kasalová Silvia, PhDr. 34 1 038/ 2443 319 Silvia.Kasalova@upsvr.gov.sk
Nízka miera ohrozenia, 6-mesačné VO, nestarostlivosť Karabová Bašková Eva, PhDr. PhD. 33 1 038/ 2443 601 Katarina.Kucova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Šimuniová Miriam , Mgr. et Mgr. 38 1 038/ 2443 553 Miriam.Simuniova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Dugová Lenka Mgr. 34 1 038/ 2443 319 Lenka.Dugova@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
koordinátor - HN - R,U ŠSD - A,R,U Kmeťová Denisa, Ing. 36 1 038/ 2443 510 Denisa.Kmetova@upsvr.gov.sk
HN- M,S ŠSD - M,S Dúhová Mária, Bc. 35 1 038/ 2443 550 Maria.Duhova@upsvr.gov.sk
HN - K,Š ŠSD- K,Š Látkoczyová Jana, Mgr. 35 1 038/ 2443 550 Jana.Latkoczyova@upsvr.gov.sk
HN - F,G,CH,I,J,N,VW,Z ŠSD- F,G,H,CH,I,J,N,Ž Bátorová Mária, Bc. 35 1 038/ 2443 550 Maria.Batorova@upsvr.gov.sk
HN - C,Č,D,Ď,E,O,P ŠSD - C,Č,D,Ď,E,O,P,Z Kubanyiová Elena 37 1 038/ 2443 514 Elena.Kubanyiova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Toporová Iveta, Bc. 38 1 038/ 2443 553 Iveta.Toporova@upsvr.gov.sk
HN- A,B,H,L,T,Ž ŠSD- B,T,V,W,L Balážová Lenka, Ing. 37 1 038/ 2443 514 Lenka.Balazova@upsvr.gov.sk
Agenda peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
koordinátor, Ď,M, K - okrem Ka,Ko,Kr, Šipulová Katarína, Mgr. 7 prízemie 038/ 2443 640 Katarina.Sipulova@upsvr.gov.sk
A,Č,D,E,G,Ka,L,O,R,U,Z,Ž Koišová Marta Mgr. 8 prízemie 038/ 2443 641 Marta.Koisova@upsvr.gov.sk
E, F, G, H, Ch, I, M okrem Ma, S, Š, T, Ť Gergeľová Petra 2 prízemie 038/ 2443 672 Petra.Gergelova@upsvr.gov.sk
B,H,Ko,N,T,V Lukačovičová Alena, Bc. 5 prízemie 038/ 2443 643 Alena.Lukacovicova@upsvr.gov.sk
C,F,Ch,I,J,Kr,P,S,Š Bujnová Simona,Ing. 5 prízemie 038/ 2443 643 Simona.Bujnova@upsvr.gov.sk
Ka, Ko, L, Ma, N, O, P, R, U, V, W Kapsová Yma, Bc. 1 prízemie 038/ 2443 673 Yma.Kapsova@upsvr.gov.sk
A, B, C, Č, D, Ď, J, K okrem Ka, Ko, Z, Ž Toporová Zuzana, Mgr. 2 prízemie 038/ 2443 672 Zuzana.Toporova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Prochádzková Dominika Bc. 38 1. 038/ 2443 553 Dominika.Prochadzkova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Zuzana Čižmarovičová Mgr. 38 1. 038/ 2443 553 Zuzana.cizmarovicova@upsvr.gov.sk
späť