Verejná vyhláška - Ernest Meszároš

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok

       č. spisu : PK1/RSK/ZAM/2023/22955

       Pezinok, dňa 26.07.2023

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o uložení písomnosti v súlade s §26 zákona č. 71/1967 zb. o správnom konaní

OZNAMUJEME

Účastníkovi konania:                                    Ernest Meszároš 

                                                                      Bytom: P.R. Pezinok, 902 01 Pezinok

že mu je adresovaná doporučená listová zásielka do vlastných rúk (Rozhodnutie), vydané Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok, Moyzesova 2, 902 01 Pezinok.

Z dôvodu nemožnosti doručenia písomnosti prostredníctvom poštového doručovateľa, doručuje sa písomnosť v zmysle §26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote do 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok, Moyzesova 2, 902 01 Pezinok, na 1.posch. č. dverí 206 a to počas úradných hodín Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok:

Pon, Ut. Str. od 8:00 do 12:00 hod.    od 13:00 do 15:00 hod. 

Piat.              od 8:00 do 12:00 hod.

Ak si účastník konania uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, bude Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok považovať deň tejto lehoty  za deň jej doručenia.

 

 

                                                                                    Mgr. Mária Poljovková

                                                                        riaditeľka odboru služieb zamestnanosti

Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok

od: 26.07.2023                                                                   do :


 

Dátum vytvorenia stránky: 26.07.2023
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac