Národný projekt Podpora ochrany detí pred násilím

         

NÁRODNÝ PROJEKT PODPORA OCHRANY DETÍ PRED NÁSILÍM

ITMS2014+: 312041M679

Zameranie projektu

Projekt je zameraný na zefektívnenie systému ochrany detí pred násilím prostredníctvom podpory systémovej koordinácie subjektov participujúcich na úlohách súvisiacich s ochranou detí (orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, útvary Policajného zboru SR, prokuratúra, školy a školské zariadenia, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, akreditované subjekty, obce, súdy ako aj ďalšie dotknuté subjekty) s cieľom zvýšiť efektivitu daných subjektov pri riešení problematiky násilia na deťoch.

Aktivity projektu

Aktivity projektu sú zamerané na tvorbu a realizáciu inovatívnych systémových opatrení, ktoré zabezpečia zlepšenie prístupu ku kvalitným službám pomoci pre deti.

V súvislosti s implementáciou projektu sa vytvorila nová pozícia Koordinátor ochrany detí pred násilím.

ROLA KOORDINÁTORA OCHRANY DETÍ PRED NÁSILÍM

  • podporovať a rozvíjať komunikáciu medzi subjektmi otknutými problematikou ochrany detí pred násilím,
  • analyzovať situáciu v oblasti výskytu násilia na deťoch, realizovaných úkonoch a prijatých opatrení v územnom obvode,
  • pripravovať a spolupodieľať sa na preventívnych, osvetových aktivitách a realizovať multidisciplinárne vzdelávacie aktivity,
  • identifikovať potreby v oblasti ochrany detí pred násilím, návrh a realizácia opatrení,
  • analyzovať závažné prípady násilia na deťoch a prijímať súvisiace opatrenia.

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch

Vláda SR uznesením č. 24 z 15.1.2014 schválila Národnú stratégiu na ochranu detí pred násilím a zriadenie Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch ako samostatnej organizačnej zložky MPSVR SR. Uznesením č. 474 z 11.10.2017 a uznesením č. 632 z 18.12.2019 vláda SR prijala rozsiahlu aktualizáciu tejto stratégie.

Ďalšie informácie:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

www.facebook.com/NKSpreRPNnD

www.instagram.com/detstvo_bez_nasilia/

 

Koordinátorka ochrany detí pred násilím:

PhDr. Martina Kormošová, PhD.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Duklianska 1, 080 01 Prešov

tel. +421 51 2441 505, mob. +421 918 699 878

e-mail: martina.kormosova@upsvr.gov.sk

Ďalšie informácie:

Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť 2021

Zastavme násilie aj v čase izolácie

Kontakty pomoci

Národný projekt "Podpora ochrany detí pred násilím"

Národný projekt "Podpora ochrany detí pred násilím"

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 06.12.2018
Dátum aktualizácie: 03.11.2021
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Nahláška voľného pracovného miesta

Spôsob nahlásenia voľného pracovného miesta:

prostredníctvom elektronického systému na adrese: Tejto adrese

Kontakt

ÚPSVaR Prešov

Slovenská 87

080 28  Prešov

Tel.:  051 2440999

Fax:  051 2440109

pracovisko Sabinov

Tel.:  051 2442999

email:  po@upsvr.gov.sk

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac