Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca odd. Ing. Eva Mišíková 15 1. 044/2443400 eva.misikova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, § 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ, §54 Projekty a programy NP „Chyť sa svojej šance“ –Opatrenie č.2 Podpora mentorovaného zapracovania ako súčasti pracovného pomeru znevýhodneného a mladého UoZ, §54 Projekty a programy NP „Chyť sa svojej šance“ –Opatrenie č. 3 Poskytovanie finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ Bc. Renáta Grilusová 13 1. 044/2443403 renata.grilusova@upsvr.gov.sk
radca, §51 Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe NP Absolventská prax štartuje zamestnanie, §51a Príspevok na podporu vytvorenia prac. miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní NP Úspešne na trhu práce, §53 Príspevok na dochádzku za prácou, §53a Príspevok na podporu mobility za prácou Alena Bocková 13 1. 044/2443411 alena.bockova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §52 Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj, §52a Príspevok na aktivačnú činnosť, §50j Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Mgr. Lucia Furdeková 14 1. 044/2443413 lucia.furdekova@upsvr.gov.sk
radca, §53g Kompenzačné príspevky integračnému podniku, §53f Príspevok integračnému podniku, §54 Projekty a programy Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, §56 Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, §59 príspevok na činnosť pracovného asistenta, §60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov Ľubica Sirotiaková 16 1. 044/2443407 lubica.sirotiakova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §53f Príspevok integračnému podniku, §54 Projekty a programy Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, §55 Chránená dielňa a chránené pracovisko, §60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov, Ing. Gabriela Muchová 16 1. 044/2443407 gabriela.muchova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, §55 Chránená dielňa a chránené pracovisko, §57 Príspevok občanovi so ZP na SZČ NP Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, §54 Projekty a programy NP „Chyť sa svojej šance“ – Opatrenie č.1 Podpora SZČO, §54 Projekty a programy NP „Pracuj zmeň svoj život“ Aktivita č.1 Podpora SZČO Mgr. Miroslava Potočková 23 1. 044/2443414 miroslava.potockova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §32 ods.12 písm. d) náhrada, časti cestovných výdavkov súvisiacich s absolvovaním vstupného pohovoru alebo výberového konania u zamestnávateľa alebo s účasťou na skupinovom sprostredkovaní zamestnania, agenda ESF PhDr. Jana Muráňová 23 1. 044/2443234 jana.muranova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - agenda ESF Mgr. Alena Cabanová 23 1. 044/2443233 alena.cabanova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §53 Príspevok na dochádzku za prácou UoZ, §53a Príspevok na podporu mobility za prácou, §53b Príspevok na dopravu do zamestnania, §53c Príspevok na presťahovanie za prácou Ing. Karina Srnková 16 1. 044/2443406 karina.srnkova@upsvr.gov.sk
späť