Kontakty

Oddelenie ekonomiky

Námestie Slobody 9, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Ing. Mária Jackanínová 22 1. 044/2443170 maria.jackaninova@upsvr.gov.sk
podateľňa, archív Bc. Adriana Strážovská 25. 2. 044/2443191 adriana.strazovska@upsvr.gov.sk
účtovníčka, rozpočet Mgr. Miroslava Tomusová 21 1. 044/2443173 miroslava.tomusova@upsvr.gov.sk
účtovníčka Mgr. Miriam Smitková 20 1. 044/2443171 miriam.smitkova@upsvr.gov.sk
účtovníčka Mgr. Marta Kušnírová Jacková 20 1. 044/2443172 marta.jackova@upsvr.gov.sk
pohľadávky, majetok Ing. Eva Domiterová 25 2. 044/2443182 eva.domiterova@upsvr.gov.sk
podateľňa, hospodárska správa Mgr. Marián Sedlák 2 prízemie 044/2443111 marian.sedlak@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
odborný radca, referát kontroly Mgr. Vladimíra Malá 26 2. 044/2443 131 vladimira.mala@upsvr.gov.sk
odborný radca, referát kontroly Ing. Petra Paschová 26 2. 044/2443 132 petra.paschova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ odboru služieb zamestnanosti Ing. Mišíková Eva 18 1 044/2443 400 eva.misikova@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
samostatný radca, referát správeho konania Ing. Mgr. Mária Mojšová 9a prízemie 044/2443304 maria.mojsova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, referát správeho konania Ing. Martina Zmeková 9a prízemie 044/2443303 martina.zmekova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sprostredkovania práce

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok Recepcia: 044 2443 112
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Ingrid Matloňová 36 2 044/2443310 ingrid.matlonova@upsvr.gov.sk
Odborné pracovisko OSP - recepcia Ľubica Osadská 1 prízemie 044/2443110 lubica.osadska@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom BU,BY,PY,HE,Hi,HL,HO,PE - PL,KA,KR Bc. Anna Fábryová 3 prízemie 044/2443315 anna.fabryova2@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom A, GA, BL, Balog/ová BE,HR,HU-Ú,HV,HY-Ý,N Janette Prosmanová Sliacka 3 prízemie 044/2443318 janette.prosmanovasliacka@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom MA - MY (bez Mi,MO) Mgr. Eva Kuniaková 4 prízemie 044/2443324 eva.kuniakova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom SA - SZ, ŠU, R Zuzana Solanská 5 prízemie 044/2443312 zuzana.solanska@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom Š (bez ŠU), I, W, C, Č Ing. Michaela Matviaková 5 prízemie 044/2443554 michaela.matviakova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom KB - KY (bez KR) Bc. Martin Rusnák 6 prízemie 044/2443516 martin.rusnak@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom O, D, CH, Pušková Ing. Andrea Mayerová 10 prízemie 044/2443319 andrea.mayerova2@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom J, V, Bartoš/ová Mgr. Lenka Hančíková 10 prízemie 044/2443513 lenka.hancikova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom BO, Bô,Ď,ĎŽ,E,F,PA, Z, Ž Bc. Zuzana Rosinská 10 prízemie 044/2443317 zuzana.rosinska@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom G (bez GA) ,Mi, MO, T, Ť Ing. Marta Priesolová 4 prízemie 044/2443518 marta.priesolova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom L, PO,PR,PU,PŠ,Puška Adriana Burošová 11 prízemie 044/2443520 adriana.burosova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom BA ,BR ,Bi, HA, U Mgr. Marta Korčeková 11 prízemie 044/2443510 marta.korcekova@upsvr.gov.sk

Referát služieb pre zamestnávateľa

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
samostatný radca, referát služieb pre zamestnávateľa Mgr. Janka Babálová 36 2 044/2443 316 janka.babalova@upsvr.gov.sk
odborný radca, referát služieb pre zamestnávateľa Bc. Lenka Krutáková 36 2 044/2443 323 lenka.krutakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
samostatný radca, poverená vykonávaním funkcie vedúceho štátneho zamestnanca - vedúci oddelenia aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva: §52 Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj, §54 Projekty a programy –NP Chyť sa svojej šance – opatrenie č.2 , §54 Projekty a programy –NP Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie – Opatrenie č. 3 Podpora vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného UoZ Bc. Renáta Grilusová 13 1. 044/2443403 renata.grilusova@upsvr.gov.sk
radca: § 51 Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe, § 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ, §54 Projekty a programy –NP Chyť sa svojej šance – opatrenie č.3, §54 Projekty a programy –NP Prax pre mladých, § 54 Projekty a programy – NP Podpora zamestnanosti Opatrenie č. 1 – Podpora znevýhodnených UoZ k uplatneniu sa na trhu práce Alena Bocková 13 1. 044/2443411 alena.bockova@upsvr.gov.sk
samostatný radca: §52 Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj, §54 Projekty a programy –NP Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie – Opatrenie č. 2 Aktivácia a zaškolenie znevýhodneného UoZ, § 54 Projekty a programy – NP Podpora zamestnanosti Opatrenie č. 1 – Podpora znevýhodnených UoZ k uplatneniu sa na trhu práce Mgr. Lucia Furdeková 14 1. 044/2443413 lucia.furdekova@upsvr.gov.sk
samostatný radca: § 53 Príspevok na dochádzku za prácou UoZ, § 53a Príspevok na podporu mobility za prácou Ing. Andrej Obrcian 14 1. 044/2443412 andrej.obrcian@upsvr.gov.sk
radca: §19a Umiestňovací príspevok a § 19b Vyrovnávací príspevok podľa zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch , §54 Projekty a programy - Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, §56 Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, §60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov Ľubica Sirotiaková 16 1. 044/2443407 lubica.sirotiakova@upsvr.gov.sk
samostatný radca: §54 Projekty a programy Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, §55 Chránená dielňa a chránené pracovisko, §60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov Ing. Gabriela Muchová 16 1. 044/2443402 gabriela.muchova@upsvr.gov.sk
samostatný radca: § 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, §55 Chránená dielňa a chránené pracovisko, §57 Príspevok občanovi so ZP na SZČ, §54 Projekty a programy –NP Chyť sa svojej šance – opatrenie č.1 Podpora SZČO, §19a Umiestňovací príspevok a § 19b Vyrovnávací príspevok podľa zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, Mgr. Miroslava Potočková 15 1. 044/2443414 miroslava.potockova@upsvr.gov.sk
samostatný radca: § 32 ods. 12 písm. d) náhrada, časti cestovných výdavkov súvisiacich s absolvovaním vstupného pohovoru alebo výberového konania u zamestnávateľa alebo s účasťou na skupinovom sprostredkovaní zamestnania, agenda ESF PhDr. Jana Muráňová 23 1. 044/2443234 jana.muranova@upsvr.gov.sk
samostatný radca: agenda ESF Mgr. Alena Cabanová 23 1. 044/2443233 alena.cabanova@upsvr.gov.sk
samostatný radca: § 53 Príspevok na dochádzku za prácou UoZ, § 53a Príspevok na podporu mobility za prácou, §53b Príspevok na dopravu do zamestnania, §59 príspevok na činnosť pracovného asistenta, § 54 Projekty a programy – NP Podpora zamestnanosti Opatrenie č. 2 – Podpora pracovnej mobility Ing. Karina Srnková 16 1. 044/2443406 karina.srnkova@upsvr.gov.sk

Referát poradenstva a vzdelávania

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr.Ing. Tatiana Blahútová 29A 2 044/2443329 tatiatana.blahutova@upsvr.gov.sk
odborný radca - poskytovanie odborných poradenských služieb, vypracovanie individuálneho akčného plánu, ucelené odborné činnosti súvisiace so vzdelávaním a prípravou pre trh práce uchádzačov o zamestnanie, poskytovanie príspevkov na rekvalifikáciu REPAS+, KOMPAS+ PhDr. Alena Weissová 29 2 044/2443326 alena.weissova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - poskytovanie odborných poradenských služieb, vypracovanie individuálneho akčného plánu, ucelené odborné činnosti súvisiace so vzdelávaním a prípravou pre trh práce uchádzačov o zamestnanie, poskytovanie príspevkov na rekvalifikáciu REPAS+, KOMPAS+ Mgr. Lucia Piovarčiová 29 2 044/2443330 lucia.piovarciova@upsvr.gov.sk
referent – NP – Pomáhame odídencom – poradenstvo Mgr. Patrícia Vilkovská 35 2 044/2443327 patricia.vilkovska@upsvr.gov.sk
referent – NP- Pomáhame odídencom – poradenstvo Bc. Jana Ťahúňová 35 2 044/2443332 jana.tahunova@upsvr.gov.sk
referent - Národný projekt Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených UoZ Mgr. Martina Maslová 35 2 044/2443331 martina.maslova@upsvr.gov.sk
referent - Národný projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa Mgr. Veronika Ondrejková 35 2 044/2443328 veronika.ondrejkova@upsvr.gov.sk
odborný radca - poskytovanie odborných poradenských služieb, vypracovanie individuálneho akčného plánu, ucelené odborné činnosti súvisiace so vzdelávaním a prípravou pre trh práce uchádzačov o zamestnanie, poskytovanie príspevkov na rekvalifikáciu REPAS+, KOMPAS Mgr. Zuzana Rázgová 28 2 044/2443322 zuzana.razgova@upsvr.gov.sk
referent – NP Vzdelávanie UoZ-2 - poskytovanie príspevkov na rekvalifikáciu REPAS+, KOMPAS+ Kristína Krpelanová 28 2 044/2443325 kristina.krpelanova@upsvr.gov.sk
referent – NP – Pomáhame odídencom – poradenstvo Bc. Petra Grebáčová 35 2 044/2443327 petra.grebacova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Námestie Slobody č. 24, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ odboru sociálnych vecí a rodiny Lettrich Rastislav, PhDr. 5 prízemie 044/2443 500 rastislav.lettrich@upsvr.gov.sk

Referát poradensko – psychologických služieb

Námestie Slobody č. 24, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referent (VZ), psychológ, NP DEI III Mgr. Michaela Fukasová 24 1. 044/2443 617 Michaela.Fukasova@upsvr.gov.sk

Referát poradensko – psychologických služieb

Námestie Slobody č. 24, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referent (VZ), psychológ, referát PPS Mgr. Lukáš Demko 10 prízemie 044/2443610 lukas.demko@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Námestie Slobody č. 24, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia PhDr. Ľubica Jacková 28 1.poschodie 044/2443600 lubica.jackova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, SPO, kolízny opatrovník Mgr. Jana Jarottová 29 1.poschodie 044/2443601 Janka.Jarottova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, SPO, kolízny opatrovník Mgr. Zuzana Čechová 29 1.poschodie 044/2443603 Zuzana.Cechova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, SPO, kolízny opatrovník, pestúnska starostlivosť Mgr. Martina Sliacka 26 1.poschodie 044/2443607 Martina.Sliacka@upsvr.gov.sk
samostatný radca, kolízny opatrovník, náhradná rodínná starostlivosť Mgr. Nadežda Ďaďová 26 1.poschodie 044/2443604 nadezda.dadova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, NOS, PS, ÚS Mgr. Lucia Camberová 25 1.poschodie 044/2443608 lucia.camberova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, NOS, PS, ÚS Mgr. Katarína Matíková 25 1.poschodie 044/2443609 katarina.matikova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, sociálny kurátor pre maloletých Ing. Eva Dvorská 27 1.poschodie 044/2443605 Eva.Dvorska@upsvr.gov.sk
samostatný radca, sociálny kurátor pre maloletých/ pre plnoleté fyzické osoby Mgr. Monika Andreanská 27 1.poschodie 044/2443606 monika.andreanska@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Mgr. Martina Littvová 30 1.poschodie 044/2443616 martina.littvova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Mgr. Rastislav Jacko 30 1.poschodie 044/2443616 rastislav.jacko@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Mgr. Denisa Švábyová 30 1.poschodie 044/2443615 denisa.svabyova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Mgr. Daniela Sleziaková 30 1.poschodie 044/2443615 daniela.sleziakova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Bc. Monika Hollá 30 1.poschodie 044/2443615 monika.holla@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Mgr. Ivana Podoláková 30 1.poschodie 044/2443615 ivana.podolakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia, koordinácia rodinných dávok EÚ, formuláre E 401,411, SED-y, dotácie: Liptovská Teplá Mgr. Radim Vodjanický č.34 2. 044/2443550 radim.vodjanicky@upsvr.gov.sk
samostaný radca, rozhodovacia činnosť, agenda: D, Ď, E,H, Q, R Mgr. Mária Oravcová č.32 2. 044/2443 552 maria.oravcova3@upsvr.gov.sk
samostaný radca, rozhodovacia činnosť, agenda: K, I, Puška muži Mgr. Silvia Hančíková č.32 2. 044/2443 511 silvia.hancikova@upsvr.gov.sk
samostaný radca, rozhodovacia činnosť, agenda: S, Š, T, Ť, U Mgr. Darina Kobolková č.32 2. 044/2443 553 darina.kobolkova@upsvr.gov.sk
samostaný radca, rozhodovacia činnosť, agenda: A, B, Balog, Z, Ž Mgr. Vladimíra Čabáková č.33 2. 044/2443 517 vladimira.cabakova@upsvr.gov.sk
samostaný radca, rozhodovacia činnosť, agenda: Bartoš, P, F, G Mgr. Katarína Šurinová č.33 2. 044/2443 522 katarina.surinova@upsvr.gov.sk
samostaný radca, rozhodovacia činnosť, agenda: C, Č, J, L, O, V, W, Y Mgr. Miriam Hatalová č.30 2. 044/2443 514 miriam.hatalova@upsvr.gov.sk
samostaný radca, rozhodovacia činnosť, agenda: M, N, CH, Puškové ženy Mgr. Lýdia Luptáková č.30 2. 044/2443 551 lydia.luptakova@upsvr.gov.sk
asistent sociálnej práce Mgr. Miroslava Balejová č.34 2. 044/2443 576 miroslava.balejova@upsvr.gov.sk
Agenda odídencov UA, dotácie na stravu a školské potreby Ing. Lucia Junasová č.32 2. 044/2443 523 lucia.junasova@upsvr.gov.sk
asistent sociálnej práce Mgr. Vlasta Jatiová č.34 2. 044/2443 576 vlasta.jatiova@upsvr.gov.sk
asistent sociálnej práce Mgr. Gabriela Lukáčová č.34 2. 044/2443 576 gabriela.lukacova@upsvr.gov.sk
asistent sociálnej práce Mgr. Lukáš Michálek č.34 2. 044/2443 576 lukas.michalek@upsvr.gov.sk

Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
agenda: B, C, Č, E, H, J, L, N, O, Q, U, agenda odídencov UA, koordinácia dávok EÚ Mgr. Ľubica Oravcová č. 8 prízemie 044/2443313 lubica.oravcova@upsvr.gov.sk
agenda: D, Ď, F, CH, K, I, P, S, T, Ť, Puška muži, agenda odídencov UA, koordinácia dávok EÚ Mgr. Iveta Bocková č.8 prízemie 044/2443321 iveta.bockova@upsvr.gov.sk
agenda: A,G, M, R, Š, V,W, Z, Ž, Y, X, Puškové ženy, agenda odídencov UA, koordinácia dávok EÚ Martina Daňová č.8 prízemie 044/2443521 martina.danova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Námestie Slobody č. 24, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
odborný radca - vedúci oddelenia Mgr. Dávid Gazdík 12 prízemie 044/2443 640 david.gazdik@upsvr.gov.sk
samostatný radca - peň. príspevky na kompenzáciu ŤZP Rázgová Anna, Mgr. 2 prízemie 044/2443 647 anna.razgova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - peň. príspevky na kompenzáciu ŤZP Mojšová Martina, Mgr. 13 prízemie 044/2443 646 martina.mojsova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - peň. príspevky na kompenzáciu ŤZP Babalová Mária, Mgr. 13 prízemie 044/2443 645 maria.babalova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - peň. príspevky na kompenzáciu ŤZP Tekeljaková Eva, Mgr. 3 prízemie 044/2443 642 eva.tekeljakova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - peň. príspevky na kompenzáciu ŤZP Zbaviteľová Katarína, Ing. 3 prízemie 044/2443 643 katarina.zbavitelova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - posudkové činnosti Mydliarová Margaréta, Mgr. 11 prízemie 044/2443 519 margareta.mydliarova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Rázgová Klára, Mgr. 2 prízemie 044/2443 641 klara.razgova@upsvr.gov.sk
radca - preukazy ŤZP, ŤZP/S, parkovcie preukazy Hrušková Lucia 1 prízemie 044/2443 672 lucia.hruskova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - posudkové činnosti Buricová Iveta, Mgr. 11 prízemie 044/2443673 iveta.buricova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - posudkové činnosti Benčová Ivana, Mgr. 11 prízemie 044/2443 671 ivana.bencova@upsvr.gov.sk
asistent sociálnej práce Mgr. Zuzana Máliková 4 prízemie 044/2443 677 zuzana.malikova@upsvr.gov.sk
asistent sociálnej práce Mgr. Martina Kucíková 4 prízemie 044/2443 677 martina.kucikova@upsvr.gov.sk

Oddelenie - Aktivačné centrum

Námestie Slobody č. 24, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia, agenda § 10, § 12, § 52 Ing.Adriana Pethöová 22 1 044/2443470 adriana.pethoova@upsvr.gov.sk
Radca, agenda § 10 Zuzana Budveselová 32 1 044/2443472 Zuzana.Budveselova@upsvr.gov.sk
Radca, agenda § 10 Margita Jacková 32 1 044/2443472 margita.jackova@upsvr.gov.sk
Radcaagenda § 10, § 52 Bc. Veronika Sirotiarová 32 1 044/2443471 veronika.sirotiakova@upsvr.gov.sk
späť