Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Alena Cabanová 15 1. 044/2443400 alena.cabanova@upsvr.gov.sk
samostatný radca • § 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ, • §52 Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj, • §54 Projekty a programy – NP Finančné stimuly pre zamestnanosť AKTIVITA 1 Podaktivita 1 - Mentorované zapracovanie Podaktivita 4 – Práca na skúšku Bc. Renáta Grilusová 23 1. 044/2443403 renata.grilusova@upsvr.gov.sk
radca • § 51 Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe • § 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ, • §54 Projekty a programy – NP Finančné stimuly pre zamestnanosť AKTIVITA 3 – Prax pre mladých • §54 Projekty a programy – Právo na prvé zamestnanie Alena Bocková 23 1. 044/2443411 alena.bockova@upsvr.gov.sk
samostatný radca • §52 Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj • §54 Projekty a programy – NP Finančné stimuly pre zamestnanosť AKTIVITA 1 Podaktivita 3 - Motivačný príspevok • §54 Projekty a programy Motivuj sa k zamestnaniu • §54 Projekty a programy PUPN2 Mgr. Lucia Furdeková 23 1. 044/2443413 lucia.furdekova@upsvr.gov.sk
samostatný radca • § 53 Príspevok na dochádzku za prácou • § 53a Príspevok na podporu mobility za prácou Ing. Andrej Obrcian 14 1. 044/2443412 andrej.obrcian@upsvr.gov.sk
samostatný radca • § 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, • §55 Chránená dielňa a chránené pracovisko, • §57 Príspevok občanovi so ZP na SZČ • §54 Projekty a programy NP Poskytovanie finančných príspevkov integračným podnikom (NP PFPIP) • § 19b – Vyrovnávací príspevok podľa zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikov Mgr. Miroslava Potočková 16 1. 044/2443414 miroslava.potockova@upsvr.gov.sk
samostatný radca • § 53 Príspevok na dochádzku za prácou UoZ, • § 53a Príspevok na podporu mobility za prácou, • §53b Príspevok na dopravu do zamestnania • §59 príspevok na činnosť pracovného asistenta Ing. Karina Srnková 14 1. 044/2443406 karina.srnkova@upsvr.gov.sk
radca • § 19b – Vyrovnávací príspevok podľa zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikov • §56 Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, • §60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov • §54 Projekty a programy NP Poskytovanie finančných príspevkov integračným podnikom (NP PFPIP) • §54 Projekty a programy – NP Finančné stimuly pre zamestnanosť AKTIVITA 1 Podaktivita 2 -Odmena za umiestnenie na otvorenom trhu práce Podaktivita 5 – Udržanie OZP na otvorenom trhu práce AKTIVITA č. 4 Debarierizácia pracovísk u zamestnávateľov Ľubica Sirotiaková 16 1. 044/2443407 lubica.sirotiakova@upsvr.gov.sk
samostatný radca • §55 Chránená dielňa a chránené pracovisko, • §60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov, • §54 Projekty a programy – NP Finančné stimuly pre zamestnanosť AKTIVITA 1 Podaktivita 2 -Odmena za umiestnenie na otvorenom trhu práce Podaktivita 5 – Udržanie OZP na otvorenom trhu práce AKTIVITA č. 4 Debarierizácia pracovísk u zamestnávateľov Ing. Gabriela Muchová 16 1. 044/2443402 gabriela.muchova@upsvr.gov.sk
samostatný radca • § 32 ods. 12 písm. d) náhrada, časti cestovných výdavkov súvisiacich s absolvovaním vstupného pohovoru alebo výberového konania u zamestnávateľa alebo s účasťou na skupinovom sprostredkovaní zamestnania • agenda ESF PhDr. Jana Muráňová 13 1. 044/2443234 jana.muranova@upsvr.gov.sk
späť