Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2015

Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2015 pre územný obvod ÚPSVaR Rožňava

 

            Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave boli na rok 2015 schválené priority na základe aktuálnych regionálnych potrieb.

ÚPSVaR Rožňava na základe schválených priorít vypracoval a zverejňuje plán vykonávania opatrení v súlade s ust.  § 73 ods.2 písm. e bod 10 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele) pre svoj územný obvod.

          Podrobné podmienky a postup schvaľovania projektov na zabezpečenie vykonávania opatrení a výzvy na podávanie projektov úrad zverejní na webovej stránke úradu www.upsvar.sk/rv  a vývesných úradných tabuliach v Rožňave do 30 dní po doručení rozpočtového opatrenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave.

 

Zdôvodnenie návrhu priorít na r. 2015: Východiskom navrhnutých a schválených priorít sú potreby regiónu v pôsobnosti úradu, v ktorom dlhodobo pretrváva  vysoká miera nezamestnanosti s negatívnym dopadom na plnenie niektorej, viacerých, alebo aj všetkých funkcií rodiny a nárast sociálno-patologických javov u detí.  Javí sa potreba intenzívnejšieho výkonu opatrení v prirodzenom rodinnom prostredí  detí, ktoré boli zo svojej biologickej rodiny vyňaté sanáciou rodinného prostredia  a pôsobenie na  deti, ktoré sa prejavujú  sociálno-patologickým správaním so zapojením ich rodičov, alebo fyzických osôb, ktoré sa o deti osobne starajú prostredníctvom nástroja výchovných opatrení.

Správanie dieťaťa často odráža  dysfunkcie rodiny, takáto rodina sa pre dieťa stáva rizikovou a je v nej ohrozený sociálny, biologický a psychický vývin dieťaťa. Poruchy v správaní dieťaťa sú často dôsledkom neschopnosti, alebo nezáujmu o riešenie problémov dieťaťa, preto je nevyhnutná intenzívna práca s celou rodinou a pomoc pri mobilizáciu potenciálu, ktorý rodina má na predchádzanie vyňatia dieťaťa z biologickej rodiny. Vyňatie dieťaťa z rodiny je vážnym zásahom do jeho života a pokiaľ je nevyhnutné, vykonávané opatrenia v rodine musia smerovať k úprave rodinných pomerov  dieťaťa a jeho podpore poskytnutím pomoci jeho rodine. Navrhované priority úzko súvisia a na ich cieľom je podpora rodiny pri zabezpečovaní starostlivosti o deti v prirodzenom rodinnom prostredí.

 

Priorita 1

 

Program zameraný na sanáciu rodinného prostredia dieťaťa a podporu obnovy rodinného prostredia dieťaťa, z ktorého bolo na základe rozhodnutia súdu vyňaté, práca s rodinou s cieľom úpravy rodinných pomerov dieťaťa

 

Spôsob organizačného zabezpečenia: prostredníctvom výzvy na predkladanie projektov

 

Cieľ programu: Vykonávanie opatrení, ktoré sú zamerané na obnovu rodinného prostredia, z ktorého bolo dieťa vyňaté. Program obnovy rodinného prostredia by mal byť postavený na intenzívnej akútnej terénnej práci v prirodzenom prostredí rodiny, v obmedzenom čase, podľa potreby a dohody. Práca akreditovaného subjektu by mala spočívať v rozvíjaní podpory rodičov, ich pozitívnych stránok, intervencie vo vzťahu k dieťaťu a posilnenia osobnej zodpovednosti. Oblasť pomoci by mala byť zameraná na rozvoj a podporu plnenia základných rodičovských funkcií, budovanie a rozvoj sociálnych a citových väzieb v rámci rodinného systému, konštruktívne zvládanie konfliktov v rodine, rozvoj spôsobov komunikácie v rámci rodiny, voči širšiemu sociálnemu prostrediu, rozvoj rodičovských zručností a rodičovskej zodpovednosti, racionálne nakladanie s finančnými prostriedkami, ktoré tvoria príjem rodiny, čo tiež prispeje k skvalitneniu plnenia funkcií rodiny, elimináciu sociálno-patologických javov v správaní dieťaťa, ktoré bolo zo svojej biologickej rodiny vyňaté.

        

Cieľová skupina:  Deti umiestnené v ústavnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo predbežným opatrením súdu, rodiny, z ktorých boli deti vyňaté na základe rozhodnutia súdu, alebo predbežným opatrením súdu a súrodenci detí, ktorí sú v týchto rodinách ohrozené a hrozí im vyňatie.

 

Forma realizácie programu: Akreditovaný subjekt bude vykonávať opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately zamerané na úpravu rodinných pomerov dieťaťa, ktoré bolo odňaté z osobnej starostlivosti rodičov rozhodnutím súdu, predbežným opatrením súdu a odstránenie dôvodov, pre ktoré došlo k jeho odňatiu, ale aj sanáciu disfunkčných rodín, u ktorých je aktuálne cieľom plánu sociálnej práce s rodinou dieťaťa sanácia podmienok prirodzeného rodinného prostredia. Pre splnenie účelu plánovanej priority a z nej nevyhnutne vyplývajúcej potreby sociálnej práce a odborných intervencií s dieťaťom, ako aj jeho rodinou by mali byť do týchto programov zapojení všetci rodičia každého dieťaťa, alebo osoby, ktoré sa o dieťa osobne starajú, Pri realizácii programu budú využívané všetky dostupné metódy, techniky a prístupy v oblasti sociálnej práce, psychologickej, poradenskej, terapeutickej a inej odbornej činnosti.

 

Časový rozsah výkonu opatrení:

 

- výber detí a rodín pre účasť na programe - do 30 dní po doručení rozpočtového

  opatrenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

- vyhlásenie výzvy pre akreditované subjekty - do 30 dní po doručení rozpočtového

  opatrenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

- realizácia programu - od účinnosti zmluvy do 30.11.2015

- vyhodnotenie programu v spolupráci s akreditovaným subjektom do 31.l2.2015.

 

Oprávnení žiadatelia: Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosti v zmysle zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a ktorým bola udelená akreditácia MPSVaR na vybrané činnosti SPODaSK (§ 27, ods. 4 zákona o sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately).

 

Priorita 2

 

Výchovné opatrenia – výchovný program alebo sociálny program na zabezpečenie účelu výchovného opatrenia pre deti, ktorým bolo uložené výchovné opatrenie, s možnosťou účasti rodičov, alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa

 

Spôsob organizačného zabezpečenia: prostredníctvom výzvy na predkladanie projektov

 

Cieľ programu:  Hlavným cieľom programu je odborné pôsobenie na odstránenie alebo zmiernenie problémov v správaní dieťaťa alebo porúch jeho správania v kontexte celej rodiny, ktorej dysfunkčnosťou (neschopnosťou, nezáujmom) sú často poruchy v správaní dieťaťa spôsobené.  Čiastkovými cieľmi je preto rozvoj sociálnych zručností u všetkých zapojených účastníkov, získanie potrebných spoločenských noriem správania, dôsledný výklad právnych noriem, nácvik a realizácia vhodného využitia voľného času, ako primárnu prevenciu sociálno-patologických javov. Taktiež je to posilnenie autoregulačných mechanizmov detí, vytváranie akceptovateľného hodnotového rebríčka, rozvoj motivačného a vôľového konania, podpora spoločenskej integrácie a sociálnych vzťahov v prostredí rodiny, školy, rovesníckych skupín, zdôrazňovaním potreby vzdelania a zdravého životného štýlu viesť deti k uvedomeniu si cieľov a plánov pre ich ďalší život.

 

Cieľová skupina: Program je určený pre deti ohrozené sociálno-patologickými javmi, ako sú kriminalita, delikvencia, záškoláctvo, patologické závislosti, agresivita, šikanovanie, deti z rizikových skupín, u ktorých je následkom viacerých faktorov pravdepodobnosť zlyhania v sociálnej a psychickej oblasti, deti s poruchami správania, ktoré sa prejavujú nerešpektovaním a porušovaním pravidiel, problémami s disciplínou so zapojením rodičov, alebo osôb, ktoré sa o deti starajú.

 

Forma realizácie programu: Program bude zabezpečovaný prostredníctvom akreditovaného subjektu formou výzvy na predkladanie projektov. Sociálne, alebo výchovné skupinové programy budú realizované zapojením detí, ktorým úrad uložil výchovné opatrenie za účasti rodičov, alebo osôb, ktoré sa o dieťa osobne starajú ambulantnou, alebo celodennou formou, terénnou sociálnou prácou v prirodzenom rodinnom prostredí a v širšom sociálnom prostredí detí, v priestoroch akreditovaného subjektu, alebo priestoroch zabezpečených  akreditovaným subjektom individuálnou a skupinovou sociálnou prácou a individuálnymi postupmi, metódami a technikami vyplývajúcimi z charakteru aktivít v priebehu realizácie programov.

 

Časový rozsah výkonu opatrení:

 

- výber detí a rodín pre účasť na programe - do 30 dní po doručení rozpočtového

  opatrenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

- vyhlásenie výzvy pre akreditované subjekty - do 30 dní po doručení rozpočtového

  opatrenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

- realizácia programu - od účinnosti zmluvy do 30.11.2015

- vyhodnotenie programu v spolupráci s akreditovaným subjektom do 31.l2.2015.

 

 

Oprávnení žiadatelia: Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosti v zmysle zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a ktorým bola udelená akreditácia MPSVaR na vybrané činnosti SPODaSK (§ 12, ods.1, písm. d zákona o sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately).

 

 

 

                                                                                              Mgr. Ingrid Martinková

                                                                                                   riaditeľka OSVaR

 

 

Kontaktná osoba:

Mgr. Lívia Madáčová, vedúca OSPODaSK

č. tel. 058 2441 600

e-mail: livia.madacova@upsvr.gov.sk

ÚPSVaR Rožňava

Ul. Ernesta Rótha č. 49

04801  Rožňava


 

Dátum vytvorenia stránky: 23.11.2015
Dátum aktualizácie: 27.06.2019
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac