Hmotná núdza

Pomoc v hmotnej núdzi
Dávka v hmotnej núdzi
Ochranný príspevok
Aktivačný príspevok
Príspevok na nezaopatrené dieťa
Príspevok na bývanie
Osobitný príspevok

Pomoc v hmotnej núdzi

Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti  nedosahuje sumy životného minima a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem.

Základné životné podmienky na účely tohto zákona sú jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie.

Hmotná núdza sa zisťuje posúdením príjmu, majetku a možnosti uplatnenia nárokov členov domácnosti.

Nárok na pomoc v hmotnej núdzi vzniká fyzickej osobe v hmotnej núdzi, ak spĺňa podmienky ustanovené v zákone o pomoci v hmotnej núdzi. Výška pomoci v hmotnej núdzi sa vypočíta ako rozdiel medzi sumou nárokov na dávku a jednotlivé príspevky a príjmom. 
Nárok na pomoc v hmotnej núdzi vzniká najskôr v kalendárnom mesiaci, v ktorom občan požiadal o pomoc v hmotnej núdzi. 
Pomoc v hmotnej núdzi je:

 • dávka v hmotnej núdzi
 • ochranný príspevok,
 • aktivačný príspevok,
 • príspevok na nezaopatrené dieťa,
 • príspevok na bývanie.
Dávka v hmotnej núdzi

Dávka je určená na zabezpečenie základných životných podmienok.
Výška dávky v hmotnej núdzi je:

 • 61,60 eura mesačne, ak ide o jednotlivca,
 • 117,20 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
 • 107,10 eura mesačne, ak ide o dvojicu bez detí,
 • 160,40 eura mesačne, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
 • 171,20 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi,
 • 216,10 eura mesačne, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi.


Odpracovanie dávky

Každý plnoletý člen domácnosti, ktorý nemá dohodnutý pracovný pomer v rozsahu najmenej 32 hodín mesačne je povinný sa zúčastniť na vykonávaní: 

 • menších obecných služieb pre obec alebo rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec,
 • dobrovoľníckej činnosti alebo
 • prác na predchádzanie mimoriadnej situácii, počas vyhlásenej mimoriadnej situácie a pri odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie, v rozsahu 32 hodín mesačne.  Ak sa nezúčastní výkonu uvedených činností dávka sa zníži o 61,60 Eur. 

 Povinnosť odpracovania dávky sa nevzťahuje na člena domácnosti, ktorý:

 • dosiahol vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,
 • je poberateľ predčasného starobného dôchodku,
 • je fyzická osoba uznaná za invalidnú, 
 • je tehotná žena, od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom,
 • je nezaopatrené dieťa,
 • sa osobne, každodenne a riadne stará o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie,
 • sa zúčastňuje na resocializačných programoch v resocializačnom stredisku pobytovou formou, v rámci ktorých si nemôže zabezpečiť príjem vlastnou prácou,
 • si zvyšuje kvalifikáciu formou denného štúdia a nie je nezaopatrené dieťa,
 • má nepriaznivý zdravotný stav, za ktorý sa na účely tohto zákona považuje choroba, úraz alebo karanténne opatrenie, pre ktoré je fyzická osoba uznaná ošetrujúcim lekárom za dočasne práceneschopného na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní,
 • ktorému vznikol nárok na aktivačný príspevok, príspevok na vykonávanie absolventskej praxe alebo na príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby,
 • ktorým je rodič alebo fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do troch rokov veku,
 • ktorým je osamelý rodič  alebo osamelá fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do šiestich rokov veku,
 • ktorý vykonáva menšie obecné služby, dobrovoľnícku činnosť alebo práce na základe dohody, od ktorej úrad odstúpi alebo
 • ktorému vykonávanie menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti alebo prác nebolo ponúknuté. 
Ochranný príspevok

Ochranný príspevok je určený na zabezpečenie osobných výdavkov člena domácnosti, ktorý nemá možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou.

 Ochranný príspevok za každého člena domácnosti je:

 63,07 eura mesačne ak ide o člena domácnosti, ktorý:

 • dosiahol vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,
 • je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
 • je osamelý rodič, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do 31 týždňov veku dieťaťa,
 • sa osobne, každodenne a riadne stará o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie,
 • sa zúčastňuje na resocializačných programoch v resocializačnom stredisku pobytovou formou, v rámci ktorých si nemôže zabezpečiť príjem vlastnou prácou, 

34,69 eura mesačne, ak ide o člena domácnosti, ktorý:

má nepriaznivý zdravotný stav, za ktorý sa na účely tohto zákona považuje choroba, úraz alebo karanténne opatrenie, pre ktoré je fyzická osoba uznaná ošetrujúcim lekárom za dočasne práceneschopného na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní, 

13,50 eura mesačne, ak ide o člena domácnosti, ktorý je:

 • tehotná žena od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva, ktorá sa zúčastňuje pravidelne raz za mesiac na preventívnych prehliadkach u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo; za účasť na preventívnej prehliadke v príslušnom mesiaci sa považuje aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ústavnej zdravotnej starostlivosti,
 • rodič dieťaťa, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do jedného roku veku dieťaťa. 
Aktivačný príspevok
 • Aktivačný príspevok  je určený na podporu získania, udržania, prehĺbenia alebo zvýšenia vedomostí, odborných zručností, praktických skúseností, pracovných návykov na účely zvýšenia pracovného uplatnenia na trhu práce, jeho výška je 63,07 eura mesačne. 

  Komu patrí aktivačný príspevok? Aktivačný príspevok patrí za každého člena domácnosti, ktorý: 
 • má príjem zo závislej činnosti najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy,
 • je v evidencii uchádzačov o zamestnanie a 

- zvyšuje si kvalifikáciu formou externého štúdia na strednej škole alebo štúdia organizovaného externou formou na vysokej škole a nezískal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
- zúčastňuje sa na vzdelávaní a príprave pre trh práce a projektov podľa zákona o službách zamestnanosti, 
- je plnoletý a vykonáva aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj, 
- je plnoletý a vykonáva menšie obecné služby v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne a najviac 80 hodín mesačne na základe písomnej dohody medzi úradom a obcou alebo rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec,
- je plnoletý a vykonáva dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne a najviac 80 hodín mesačne na základe písomnej dohody medzi úradom a organizátorom dobrovoľníckej činnosti, alebo  

ktorému sa vypláca rodičovský príspevok, ak študuje na strednej škole alebo na vysokej škole; to neplatí, ak získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. 

Aktivačný príspevok nepatrí členovi domácnosti, ktorý:

 • je vedený v evidencii UoZ a poskytuje sa mu príspevok na vykonávanie absolventskej praxe alebo príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby,
 • spĺňa podmienky nároku na ochranný príspevok. 
Príspevok na nezaopatrené dieťa

Príspevok na nezaopatrené dieťa  je určený na podporu výchovy, vzdelávania a všestranného rozvoja dieťaťa v domácnosti, ktoré riadne plní povinnú školskú dochádzku. Poskytuje sa vo výške 17,20 eura mesačne na každé nezaopatrené dieťa plniace si povinnú školskú dochádzku. 
 
Príspevok na nezaopatrené dieťa nepatrí, ak :

 • zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky dieťaťa a z toho dôvodu bol určený osobitný príjemca prídavku na dieťa,
 • bolo dieťaťu alebo jeho rodičovi uložené výchovné opatrenie a výchovné opatrenie neplní účel, na ktorý bolo uložené. 
Príspevok na bývanie

Príspevok na bývanie  je určený na čiastočnú úhradu nákladov spojených s bývaním.
Výška príspevku na bývanie je:

 • 55,80 eura mesačne, ak ide o domácnosť s jedným členom domácnosti,
 • 89,20 eura mesačne, ak ide o domácnosť s viacerými členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu viacerými nájomcami. 

Príspevok na bývanie patrí, ak niektorý člen domácnosti je:

 • vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu, vlastníkom alebo spoluvlastníkom rodinného domu, ktorý domácnosť užíva na bývanie, 
 • nájomcom bytu, nájomcom rodinného domu alebo nájomcom obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie, ktoré domácnosť užíva na bývanie. 

Príspevok na bývanie patrí, ak domácnosť býva v :

 • zariadení podporovaného bývania, zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb alebo špecializovanom zariadení, ak sa v nich poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe celoročnou pobytovou formou, v útulku, domove na polceste, zariadení núdzového bývania alebo v krízovom stredisku alebo
 • byte alebo v rodinnom dome na základe práva doživotného užívania; preukazovanie uhrádzania nákladov za služby spojené s bývaním sa nevyžaduje. 

Príspevok na bývanie patrí, ak domácnosť alebo člen domácnosti býva v byte alebo rodinnom dome, ktorého je vlastníkom alebo nájomcom uhrádza náklady za služby spojené s bývaním a daň z nehnuteľnosti alebo v prípade, že má nedoplatky spojené s úhradou nákladov za služby spojené s bývaním, predloží dohodu o splátkach a potvrdenie o riadnom plnení splátkového kalendára. Príspevok na bývanie v jednom byte, rodinnom dome alebo v obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie patrí len raz bez ohľadu na počet domácností užívajúcich byt.

Osobitný príspevok

Osobitný príspevok patrí fyzickej osobe:

 • ktorej vznikol pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času a jej dohodnutý príjem je najmenej vo výške minimálnej mzdy zodpovedajúcej dohodnutému rozsahu týždenného pracovného času, najviac vo výške dvojnásobku minimálnej mzdy
 • ktorá pred vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu

- bola dlhodobo nezamestnaným občanom alebo

- najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov

- nevykonávala činnosť zakladajúcu nárok na príjem zo závislej činnosti, príjem z podnikania, príjem z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo na obdobný príjem v cudzine,
- neplnila povinnú školskú dochádzku,
- nepripravovala sa na budúce povolanie dennou formou štúdia,
- nepoberala nemocenské, materské alebo starobný dôchodok alebo
- nepoberala invalidný dôchodok, výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok  alebo invalidný výsluhový dôchodok, ak dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok

 • ktorá je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje PHN alebo ktorej sa skončilo poskytovanie PHN v súvislosti so vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu   

Osobitný príspevok patrí fyzickej osobe počas trvania pracovného pomeru alebo obdobného pracovné ho vzťahu  najviac 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov vo výške :

 • 126,14 eura mesačne prvých 6 kalendárnych mesiacov,
 • 63,07 eura mesačne ďalších 6 kalendárnych mesiacov

Nárok na pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok sa uplatňujú na úrade podaním písomnej žiadosti .

Dátum vytvorenia stránky: 23.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac