Kontakty

riaditeľ ÚPSVaR

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce 056/2440 199 mi@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka úradu Bálintová Mária, Mgr. B 301 2 056/2440 101 maria.balintova2@upsvr.gov.sk

vedúci odborov

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce 056/2440 199
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny Chrobáková Lenka, Mgr. D 306 2 056/2440 500 lenka.chrobakova@upsvr.gov.sk
riaditeľ odboru zamestnanosti Mitterpák Ladislav, PhDr. B 307 2 056/2440 300 ladislav.mitterpak@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občanov

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce 056/2440 199
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kováčová Eva, Mgr. A 311 2 056/2440 310 eva.kovacova@upsvr.gov.sk
pracovisko Sobrance
vedúca pracoviska Ivanišová Iveta, PhDr. SO 25 1 056/2441 306 iveta.ivanisova@upsvr.gov.sk
team leader referátu sociálnych vecí Ostovrchá Blažena, MVDr. SO 30 1 056/2441 506 blazena.ostovrcha@upsvr.gov.sk
pracovisko Veľké Kapušany
vedúca pracoviska Vajová Eva, Ing. VK 01 P 056/2442 305 eva.vajova@upsvr.gov.sk
team leader referátu sociálnych vecí Šipoš Pavol, Ing. VK 04 1 056/2442 505 pavol.sipos@upsvr.gov.sk

Oddelenie - Aktivačné centrum

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Tuším Ľubomír, Mgr. B 307 2 056/2440 333 lubomir.tusim@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktivnej politiky trhu práce

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Ružinská Lenka, Mgr. B 212 1 056/2440 400 lenka.ruzinska@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Grešová Slávka, Ing. C 305 2 056/2440 451 slavka.gresova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Rusinová Mária, Ing D 309 2 056/2440 550 maria.rusinova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kertisová Svetlana, Mgr. D 211 1 056/2440 600 svetlana.kertisova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peň. príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Danko Slavomír, Mgr. D 110 P 056/2440 670 slavomir.danko@upsvr.gov.sk
team leader referátu peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP Baráčová Renáta, Ing. D 107 P 056/2440 640 renata.baracova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Vargová Zuzana, Ing. C 206 1 056/2440 170 zuzana.vargova@upsvr.gov.sk
späť