Contact

Kancelária riaditeľa

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ úradu Ing. Dávid Keselý 403 IV. 038/2440 100 david.kesely@upsvr.gov.sk
Kancelária riaditeľky Eva Valentová 404 IV. 038/2440 101 eva.valentova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ odboru služieb zamestnanosti Mgr. René Schmizing 209 II. 038/2440 230 rene.schmizing@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia služieb pre občana Hudoková Oľga, Ing. 32 I. 038/2440106 olga.hudokova@upsvr.gov.sk
referent OSO Biharyová Viera, Ing. 11 I. 038/2440105 viera.biharyova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda:Blesovce, Dvorany nad Nitrou, Hajná Nová Ves, Kamanová, Malé Ripňany, Mýtna Nová Ves,Podhradie, Topoľčany ul.: Brezová, Cintorínska, Jahodová, Komenského, Lipová, M.Závodného, Práznovská cesta, Sama Chalupku, Stummerova, Štúrova, T. Vansovej, Tovarnícka Bajzíková Darina,Bc. 23 I. 038/2440319 darina.bajzikova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda: Čermany, Horné Štitáre, Jacovce, Veľké Bedzany, Topoľčany ul.: Dopravná, Fialková, Inovecká, J. Bottu, K. Kuzmányho, Palkovičova, Slnečná, Václavská Bakaľárová Alica 35 I. 038/2440317 alica.bakalarova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda: Dolné Chlebany, Chrabrany, Koniarovce, Rajčany, Veľké Dvorany, Topoľčany ul.: D. Jurkoviča, kpt. Jaroša Gáliková Bibiána, Mgr. 35 I. 038/2440313 Bibiana.Galikova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda:Nemčice, Nitrianska Blatnica, Tovarníky, Záhrady, Topoľčany ul.: Gagarinova, Pionierska, V. Beniaka, Tríbečská Grácová Anna 13 I. 038/2440311 Anna.Gracova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda: Krtovce, Práznovce, Velušovce, Závada, Topoľčany ul.: P. O. Hviezdoslava, Park Alexandra Dubčeka, K Panklu, M. R. Štefánika Hatala Jaroslav, Ing. 23 I. 038/2440133 jaroslav.hatala@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda: Urmince, Topoľčany ul.: Narcisová, Streďanská Hipíková Daniela, Mgr. 35 I. 038/2440314 Daniela.Hipikova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda: Behynce, Bojná, Lipovník, Obsolovce, Vozokany, Topoľčany ul.: A. Grznára, Budovateľská, Cukrovarnícka, Fraňa Krála, Hurbanova, J. Wolkra, Jaselská, Kalinčiakova,Pivovarnícka, Šafárikova, Topoľová Kopecká Darina, Mgr. 15 I. 038/2440551 Darina.Kopecka@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda: Kuzmice, Nitrianska Streda, Svrbice, Topoľčany ul.: Gogoľova, J. Alexyho, Pod kalváriou, Škultétyho Kvašajová Henrieta, Bc. - zastupuje Bajzíková Darina, Bc. 23 I. 038/2440320 Henrieta.Kvasajova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda: Horné Chlebany, Norovce, Veľké Ripňany, Topoľčany-mesto , Topoľčany ul.: Palárikova, Sedmikrásková, Zelený rínok Labuda Peter, Bc. - zastupuje Rzepecká Andrea, Mgr. 33 I. 038/2440520 peter.labuda@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda: Bzince, Belince, Biskupová, Kovarce, Tesáre, Tvrdomestice, Topoľčany ul.:Ľ. Fullu, Moyzesova, Obchodná, Odbojárov, Orgovánová, Pavlovova, P. Jilemnického, Podjavorinskej, Sládkovičova, Slobody, Slovenských partizánov, Timravy, Vajanského, Záhradnícka, Železničiarska Mačeková Kristína - zastupuje Hipíková Daniela, Mgr. 14 I. 038/2440303 Kristina.Macekova2@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda: Nemečky, Orešany, Prašice, Šalgovce, Topoľčany ulice: Clementisova, Čsl. Armády, Hrebíčková, J. Hollého, M. A. Bazovského, Margarétova, Mieru, Muškátova, P. Mudroňa, Pílska, Pribinova, Puškinova, Skýcovská. Palušová Miriama, Ing. 33 I. 038/2440318 miriama.palusova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda: Čeľadince, Lužany, Solčany, Topoľčany ul.: J. Jesenského, Janka Kráľa, Jána Kollára, kpt. Žalmana, Mojmírova Piterková Katarína, Ing. - zastupuje p. Grácová Anna 33 I. 038/2440104 Katarina.Piterkova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda:Ludanice, Oponice, Preseľany, Topoľčany ul.: Bernolákova, Ružová Rzepecká Andrea, Mgr. 15 I. 038/2440512 Andrea.Rzepecka@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda:Krnča, Krušovce, Solčianky, Topoľčany ul.: 17. novembra, Krátka, Kukučínova, M. Benku, M. Rázusa, Nám. Ľ. Štúra, Radlinského, Sladovnícka, Športovcov Straková Dana Ing. 23 I. 038/2440331 Dana.Strakova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda:Ardanovce, Horné Obdokovce, Malé Bedzany, Malé Dvorany, Súlovce, Topoľčany ul.: Andreja Hlinku, Agátová, Astrová, Družby, Krušovská, Nezábudková, Povstania, Rastislavova, sv. Cyrila a sv. Metoda, Svätoplukova, Šípová Strapek František, Ing 15 I. 038/2440316 Frantisek.Strapek@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda: Hrušovany, Radošina, Topoľčany ul.: B. Němcovej, Dr. Adámiho, Gorkého, J. Matušku, Javorová, L.Dorušáka, Ľaliová, Malinová, Mestský park, Park športovcov, Snežienková, Tulipánova Urbancová Mária, Ing. 35 I. 038/2440321 Maria.Urbancova@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana -referát služieb pre zamestnávateľa

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
agent pre voľné pracovné miesta a agenda cudzincov Monika Chrastinová, Mgr. 208 II. 038/2440333 monika.chrastinova@upsvr.gov.sk
agent pre pracovné miesta Soňa Sílešová, Mgr. 208 II. 038/2440305 Sona.Silesova@upsvr.gov.sk
agenda cudzincov Katarína Števulová, Ing. 208 II. 038/2440333 katarina.stevulova@upsvr.gov.sk
agent pre pracovné miesta Ľubomír Teplanský,Ing. 208 II. 038/2440305 Lubomir.Teplansky@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
NP Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ Ing. Katarína Hajnalová 108 I. 038/2440457 katarina.hajnalova@upsvr.gov.sk
vedúca oddelenia Mgr. Henrieta Hostačná 312 III. 038/2440310 henrieta.hostacna@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie mladých UoZ - 2 (REPAS+,KOMPAS+, § 46 ods.7, Cielené vzdelávanie záujemcov o zamestnanie) Mgr. Daniela Barátová Klučková 108 I. 038/2440 451 daniela.baratovakluckova@upsvr.gov.sk
§ 46 ods.4, § 47, Preventívne poradenstvo PhDr. Tatiana Hvizdošová 407 IV. prístavba 038/2440 330 tatiana.hvizdosova@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ - 2 (REPAS+, KOMPAS+) Ing. Zuzana Kováčiková 406 IV. prístavba 038/2440312 zuzana.kovacikova3@upsvr.gov.sk
NP Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ Mgr. Martina Madejová 108 I. 038/2440457 martina.madejova@upsvr.gov.sk
§ 46 ods.4, §46 ods.7 (REPAS+,KOMPAS+) Mgr. Viera Močková 406 IV. prístavba 038/2440450 viera.mockova@upsvr.gov.sk
§ 43, Vzdelávanie UoZ (PNP) Ing. Katarína Vojvodíková 407 IV. prístavba 038/2440 456 katarina.vojvodikova@upsvr.gov.sk

Oddelenie AOTP a ESF

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci oddelenia AOTP a ESF Ing. Ivana Božiková 211 II. 038/2440 400 ivana.bozikova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Mgr. Miriam Belanová 306 III. 038/2440233 miriam.belanova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Mgr. Zuzana Belisová 206 II. 038/2440 454 zuzana.belisova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Mgr. Renáta Chrkavá 206 II. 038/2440 452 renata.chrkava@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Ing. Silvia Jakubíková 212 II. 038/2440 403 silvia.jakubikova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Ing. Ľubomíra Kobelová 207 II. 038/2440 402 lubomira.kobelova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Alena Kollárová 206 II. 038/2440 452 alena.kollarova2@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Ing. Katarína Manduchová 207 II. 038/2440 401 katarina.manduchova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Ing. Andrea Mazáňová 306 III. 038/2440 235 andrea.mazanova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Mgr. Anna Mokošová 212 II. 038/2440 403 anna.mokosova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Ing. Jana Šuriaková 306 III. 038/2440 233 jana.suriakova@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Referent správneho konania Bc. Ľudmila Čerňanová 204 II. 038/2440 231 ludmila.cernanova@upsvr.gov.sk
Referent správneho konania Mgr. Peter Ďurík 204 II. 038/2440 231 peter.durik@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ odboru sociálnych vecí a rodiny Mgr. Andrej Siget 406 IV. 038/2440 500 andrej.siget@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok PhDr. Katarína Hermannová 104 I. 038/2440510 katarina.hermannova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Kristína Adamkovičová 112 I. 038/2440550 kristina.adamkovicova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Ing. Miroslava Bielichová 109 I. 038/2440554 miroslava.bielichova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Bc. Alena Candráková 107 I. 038/2440513 alena.candrakova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Gabriela Jánošová 106 I. 038/2440516 gabriela.janosova@upsvr.gov.sk
Terénny soc. pracovník oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Renáta Levická 106 I. 038/2440516 renata.levicka@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Miriam Madarasová 105 I. 038/2440553 miriam.madarasova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Janka Mervartová 109 I. 038/2440554 janka.mervartova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Bc. Albína Michalíková 111 I. 038/2440515 albina.michalikova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Iveta Mikulášová 111 I. 038/2440514 iveta.mikulasova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Veronika Miškolciová 106 I. 038/2440518 veronika.miskolciova@upsvr.gov.sk
Team leader oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Soňa Móciková 105 I. 038/2440553 sona.mocikova@upsvr.gov.sk
Terénny soc. pracovník oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Daniela Poláková 109 I. 038/2440555 daniela.polakova2@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Ing. Patrik Zigíň 107 I. 038/2440513 patrik.zigin@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Bezáková Martina 408 IV. 038/2440 640 martina.bezakova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník Mgr. Belohorcová Veronika 12 prízemie 038/2440 674 Veronika.Belohorcova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Mgr. Cabajová Lucia 34 prízemie 038/2440 671 lucia.cabajova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Mgr. Čulagová Katarína 34 prízemie 038/2440 673 katarina.culagova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - rozhodovacia činnosť Ing. Hanová Zuzana 407 IV. 038/2440 672 zuzana.hanova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Mgr. Klostermanová Elena 16 prízemie 038/2440 675 Elena.Klostermanova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - rozhodovacia činnosť Ing. Lackovičová Desana 407 IV. 038/2440 644 Desana.Lackovičova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Mgr. Marková Soňa 16 prízemie 038/2440 645 sona.markova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Mgr. Mojžišová Michaela 34 prízemie 038/2440 671 michaela.mojzisova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - podanie žiadosti Mgr. Moringová Zuzana 12 prízemie 038/2440 674 zuzana.moringova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - rozhodovacia činnosť Patáková Zuzana 407 IV. 038/2440 642 Zuzana.Patakova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník Mgr. Sedmáková Alica 12 prízemie 038/2440 674 Alica.Sedmakova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Mgr. Šípošová Monika 16 prízemie 038/2440 643 monika.siposova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - rozhodovacia činnosť Ing. Štefkeje Zuzana 407 IV. 038/2440 672 zuzana.stefkeje@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - rozhodovacia činnosť Bc. Vaňová Oľga 407 IV. 038/2440 641 Olga.Vanova@upsvr.gov.sk
posudkový lekár MUDr. Michaela Móriczová
posudkový lekár MUDr. Zuzana Pospíšilová
posudkový lekár MUDr. Martin Ševčík, MPH

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci oddelenia SPODaSK Mgr. Miloš Klačanský 213/B II. prístavba 038/2440 600 milos.klacansky@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Zuzana Bartová 211/B II. prístavba 038/2440 601 zuzana.bartova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Katarína Gábrišová 209/B II. prístavba 038/2440 602 katarina.gabrisova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Renáta Gálisová 312/B III. prístavba 038/2440 556 renata.galisova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Janka Hubinská 208/B II. prístavba 038/2440 607 janka.hubinska@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Dana Ikrényiová 208/B II. prístavba 038/2440 607 dana.ikrenyiova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Radomíra Kováčiková 312/B III. prístavba 038/2440 556 radomira.kovacikova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Beáta Lukáčová 209/B II. prístavba 038/2440 602 beata.lukacova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Ing. Zuzana Ozimý 210/B II. prístavba 038/2440 611 zuzana.ozimy@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK PhDr. Zuzana Pinková Halajová 110 I. poschodie 038/2440 315 zuzana.halajova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Silvia Petrášová 212/B II. prístavba 038/2440 603 silvia.petrasova3@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Monika Ševčíková 211/B II. prístavba 038/2440 601 monika.sevcikova@upsvr.gov.sk
Terénny soc. pracovník SPODaSK Mgr. Mária Šprochová 207/B II. prístavba 038/2440 604 maria.sprochova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK JUDr. Eva Tvrdíková 110 I. poschodie 038/2440 610 eva.tvrdikova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Jana Vaňová 212/B II. prístavba 038/2440603 jana.vanova3@upsvr.gov.sk
psychológ, referát poradensko- psychologických služieb Mgr. Zuzana Kusá 311/B III. prístavba 038/2440 609 zuzana.kusa@upsvr.gov.sk
koordinátor ochrany detí pred násilím Ing. Veronika Streicherová 310/B III. prístavba 038/2440 501 veronika.streicherova@upsvr.gov.sk
psychológ, NPDEI Mgr. Hana Danišová 307/B III. prístavba 038/2440 608 hana.sutorova@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci oddelenia Aktivačného centra Ing. Ondrej Černek 313/B III. 038/2440 350 ondrej.cernek@upsvr.gov.sk
Referent Aktivačného centra Mgr. Mária Gregušová 309/B III. 038/2440 351 maria.gregusova@upsvr.gov.sk
Referent Aktivačného centra Igor Goga 309/B III. 038/2440 351 igor.goga@upsvr.gov.sk
Referent Aktivačného centra Mgr. Mária Králová 308/B III. 038/2440 352 maria.kralova@upsvr.gov.sk
Referent Aktivačného centra Ing. Jozef Smatana 312/B III. 038/2440 350 jozef.smatana@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Ing. Mária Opartyová 304 III. 038/2440 170 maria.opartyova@upsvr.gov.sk
Správa majetku a pokladňa Miriam Adamkovičová 311 III. 038/2440 176 miriam.adamkovicova@upsvr.gov.sk
Finančné účtovníctvo a platobný styk Beáta Hlinková 305 III. 038/2440 174 beata.hlinkova@upsvr.gov.sk
Podateľňa a archív Blažena Holienčinová prízemie 038/2440 999 blazena.holiencinova@upsvr.gov.sk
Evidencia pohľadávok Ing. Hromadová Rybanská Lucia 310 III. 038/2440 181 lucia.hromadovarybanska@upsvr.gov.sk
Správa budovy a autodoprava Ing. Vlastimil Rigáň 309 III. 038/2440 190 vlastimil.rigan@upsvr.gov.sk
Finančné účtovníctvo a platobný styk Mária Sílešová 305 III. 038/2440 174 maria.silesova@upsvr.gov.sk
Evidencia pohľadávok Bc. Božena Vyletelková 310 III. 038/2440 181 bozena.vyletelkova@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Referent referátu kontroly Ing. Edita Hlobíková 205 II. 038/2440 130 edita.hlobikova@upsvr.gov.sk
Referent referátu kontroly Ing. Zuzana Budišová 205 II. 038/2440 131 zuzana.budisova@upsvr.gov.sk
späť