Kontakty

Kancelária riaditeľa

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ úradu Ing. Dávid Keselý 403 IV. 038/2440 100 david.kesely@upsvr.gov.sk
Kancelária riaditeľky Eva Valentová 404 IV. 038/2440 101 eva.valentova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ odboru služieb zamestnanosti Mgr. René Schmizing 209 II. 038/2440 230 rene.schmizing@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia služieb pre občana Hudoková Oľga, Ing. 32 I. 038/2440106 olga.hudokova@upsvr.gov.sk
referent OSO Biharyová Viera, Ing. 11 I. 038/2440105 viera.biharyova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda: Nemčice, Nitrianska Blatnica, Tovarníky, Topoľčany ul.: Clementisova, Gagarinova, Margarétová, Pionierska, Pod Kalváriou, V. Beniaka, Tríbečská Belanová Miriam, Mgr. 11 I. 038/2440311 miriam.belanova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda: Blesovce, Bojná, Dvorany nad Nitrou, Hajná Nová Ves, Kamanová, Malé Ripňany, Mýtna Nová Ves, Podhradie, Svrbice, Topoľčany ul.: Brezová, Cintorínska, Jahodová, Komenského, Lipová, M. Závodného, Práznovská cesta, Radlinského, Sama Chalupku, Sladovnícka, Stummerova, Športovcov, Štúrová, T. Vansovej, Tovarnícka. Bajzíková Darina,Bc. 12 I. 038/2440319 darina.bajzikova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda: Horné Štitáre, Hrušovany, Jacovce, Nemečky, Obsolovce, Veľké Bedzany, Topoľčany ul.: Budovateľská, Dopravná, Fialková, Inovecká, J. Bottu, J. Hollého, K. Kuzmányho, Nám. Ľ. Štúra, Palkovičova, Slnečná, Škultétyho, Václavská. Bakaľárová Alica 35 I. 038/2440317 alica.bakalarova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda: Dolné Chlebany, Chrabrany, Koniarovce, Rajčany, Veľké Dvorany, Topoľčany ul.: 17. Novembra, D. Jurkoviča, Hrebíčková, Kpt. Jaroša, Krátka, M. Benku, Mieru, P. Mudroňa. Gáliková Bibiána, Mgr. 35 I. 038/2440313 Bibiana.Galikova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda: Prašice, Solčianky, Urmince, Topoľčany ul.: Narcisová, Streďanská. Hipíková Daniela, Mgr. 35 I. 038/2440314 Daniela.Hipikova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda: Belince, Čermany, Krtovce, Práznovce, Velušovce, Vozokany, Záhrady, Závada, Topoľčany ul.: K Panklu, M. R. Štefánika, P. O. Hviezdoslava, Park Alexandra Dubčeka, Sedmikráskova. Chudá Silvia, Mgr. 23 I. 038/2440133 silvia.chuda@upsvr.gov.sk
referent OSO Kopecká Darina, Mgr. 15 I. 038/2440551 Darina.Kopecka@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda: Horné Chlebany, Norovce, Veľké Ripňany, Topoľčany - mesto, Topoľčany ul.: J. Alexyho, M. A. Bazovského, Palárikova, Puškinova, Zelený rínok. Labuda Peter, Bc. 33 I. 038/2440520 peter.labuda@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda: Bzince, Biskupová, Kovarce, Krnča, Tesáre, Tvrdomestice, Topoľčany ul.: F. Kráľa, Ľ. Fullu, Kalinčiakova, Moyzesova, Obchodná, Odbojárov, Orgovánová, P. Jilemnického, Pavlovova, Pílska, Podjavorinskej, Sládkovičova, Slobody, Slovenských partizánov, Timravy, Vajanského, Záhradnícka, Železničiarska. Mačeková Kristína 13 I. 038/2440303 Kristina.Macekova2@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda: Ardanovce, Horné Obdokovce, Malé Bedzany, Malé Dvorany, Orešany, Súlovce, Šalgovce, Topoľčany ul.: Andreja Hlinku, Agátová, Astrová, Družby, Gogoľová, Krušovská, Nezábudková, Povstania, Pribinova, Rastislavova, Sv. Cyrila a sv. Metoda, Svätoplukova, Šípová. Matejková Katarína, Ing. 13 I. 038/2440316 katarina.matejkova@upsvr.gov.sk
referent OSO, recepcia Palušová Miriama, Ing. 11 I. 038/2440318 miriama.palusova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda: Behynce, Čeľadince, Kuzmice, Lipovník, Lužany, Solčany, Topoľčany ul.: Cukrovarnícka, Čsl. armády, J. Jesenského, Janka Kráľa, Jána Kollára, Kpt. Žalmana, Mojmírova, Topoľová. Piterková Katarína, Ing. 33 I. 038/2440104 Katarina.Piterkova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda: Ludanice, Nitrianska Streda, Oponice, Preseľany, Topoľčany ul.: Bernolákova, Šafáriková. Rzepecká Andrea, Mgr. 23 I. 038/2440512 Andrea.Rzepecka@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda: Krušovce, Radošina, Topoľčany ul.: A. Grznára, B. Němcovej, Dr. Adámiho, Gorkého, Hurbanova, J. Matušku, J. Wolkra, Jaselská, Javorová, L. Dorušáka, Ľaliová, M. Rázusa, Malinová, Mestský park, Muškátová, Park športovcov, Pivovarnícka, Skýcovská, Snežienková, Tulipánova. Urbancová Mária, Ing. 35 I. 038/2440321 Maria.Urbancova@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana -referát služieb pre zamestnávateľa

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
agent pre voľné pracovné miesta a agenda cudzincov Monika Chrastinová, Mgr. 208 II. 038/2440333 monika.chrastinova@upsvr.gov.sk
Agent pre voľné pracovné miesta Peter Kozinka, Mgr. 208 II. 038/2440 333 peter.kozinka@upsvr.gov.sk
Agenda cudzincov + voľné pracovné miesta Erika Ferenčíková, Ing. 208 II. 038/2440305 erika.ferencikova@upsvr.gov.sk
agent pre pracovné miesta Ľubomír Teplanský,Ing. 208 II. 038/2440305 Lubomir.Teplansky@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia poradenstva a vzdelávania Mgr. Henrieta Hostačná 312 III. 038/2440310 henrieta.hostacna@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie, programy a projekty Mgr. Daniela Barátová Klučková 108 I. 038/2440 451 daniela.baratovakluckova@upsvr.gov.sk
NP Nestrať prácu – vzdelávaj sa Ing. Veronika Hatalová 108 I. 038/2440451 veronika.hatalova@upsvr.gov.sk
Odborné poradenské služby PhDr. Tatiana Hvizdošová 407 IV. prístavba 038/2440 330 tatiana.hvizdosova@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ - 2 (REPAS+, KOMPAS+) Ing. Zuzana Kováčiková 406 IV. prístavba 038/2440312 zuzana.kovacikova3@upsvr.gov.sk
NP Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených UoZ Ing. Zuzana Kmeťová 407 IV. prístavba 038/2440 456 zuzana.kmetova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie, programy a projekty Mgr. Viera Močková 406 IV. prístavba 038/2440450 viera.mockova@upsvr.gov.sk

Oddelenie AOTP a ESF

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci oddelenia AOTP a ESF Ing. Ivana Božiková 211 II. 038/2440 400 ivana.bozikova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Mgr. Zuzana Belisová 206 II. 038/2440 454 zuzana.belisova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Mgr. Renáta Chrkavá 206 II. 038/2440 452 renata.chrkava@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Ing. Silvia Jakubíková 212 II. 038/2440 403 silvia.jakubikova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Ivana Keméňová 108 I. 038/2440 457 ivana.kemenova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Ing. Ľubomíra Kobelová 207 II. 038/2440 402 lubomira.kobelova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Alena Kollárová 206 II. 038/2440 452 alena.kollarova2@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Ing. Katarína Manduchová 207 II. 038/2440 401 katarina.manduchova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Ing. Andrea Mazáňová 306 III. 038/2440 235 andrea.mazanova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Mgr. Anna Mokošová 212 II. 038/2440 403 anna.mokosova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Ing. Jana Šuriaková 306 III. 038/2440 233 jana.suriakova@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Referent správneho konania Bc. Ľudmila Čerňanová 204 II. 038/2440 231 ludmila.cernanova@upsvr.gov.sk
Referent správneho konania Mgr. Peter Ďurík 204 II. 038/2440 231 peter.durik@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny Ing. Zuzana Ozimý 408 IV. 038/2440 500 zuzana.ozimy@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok PhDr. Katarína Hermannová 213/B II. 038/2440510 katarina.hermannova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Kristína Adamkovičová 209/B II. 038/2440550 kristina.adamkovicova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Ing. Miroslava Bielichová 212/B II. 038/2440554 miroslava.bielichova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Bc. Alena Candráková 309/B III. 038/2440513 alena.candrakova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Gabriela Jánošová 208/B II. 038/2440516 gabriela.janosova@upsvr.gov.sk
Terénny soc. pracovník oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Renáta Levická 307/B III. 038/2440516 renata.levicka@upsvr.gov.sk
Team leader oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Soňa Lisá Móciková 211/B II. 038/2440553 sona.lisamocikova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Miriam Madarasová 211/B II. 038/2440553 miriam.madarasova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Janka Mervartová 212/B II. 038/2440554 janka.mervartova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Bc. Albína Michalíková 210/B II. 038/2440515 albina.michalikova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Iveta Mikulášová 207/B II. 038/2440514 iveta.mikulasova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Veronika Miškolciová 208/B II. 038/2440518 veronika.miskolciova@upsvr.gov.sk
Terénny soc. pracovník oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Daniela Poláková 307/B III. 038/2440555 daniela.polakova2@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Ing. Patrik Zigíň 309/B III. 038/2440513 patrik.zigin@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Ing. Dorota Žovicová 209/B II. 038/2440511 dorota.zovicova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Bezáková Martina 12 prízemie 038/2440 640 martina.bezakova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník Mgr. Belohorcová Veronika 12 prízemie 038/2440 674 Veronika.Belohorcova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Mgr. Cabajová Lucia 34 prízemie 038/2440 671 lucia.cabajova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Mgr. Čulagová Katarína 34 prízemie 038/2440 673 katarina.culagova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - rozhodovacia činnosť Ing. Hanová Zuzana 407 IV. 038/2440 672 zuzana.hanova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Mgr. Klostermanová Elena 16 prízemie 038/2440 675 Elena.Klostermanova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Mgr. Marková Soňa 16 prízemie 038/2440 645 sona.markova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Mgr. Mojžišová Michaela 34 prízemie 038/2440 671 michaela.mojzisova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - podanie žiadosti Mgr. Moringová Zuzana 14 prízemie 038/2440 674 zuzana.moringova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - rozhodovacia činnosť Patáková Zuzana 407 IV. 038/2440 642 Zuzana.Patakova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník Mgr. Sedmáková Alica 12 prízemie 038/2440 674 Alica.Sedmakova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - rozhodovacia činnosť Mgr. Stanková Jana 407 IV. 038/2440 644 jana.stankova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Mgr. Šípošová Monika 16 prízemie 038/2440 643 monika.siposova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - rozhodovacia činnosť Ing. Štefkeje Zuzana 407 IV. 038/2440 672 zuzana.stefkeje@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - rozhodovacia činnosť Bc. Vaňová Oľga 407 IV. 038/2440 641 Olga.Vanova@upsvr.gov.sk
posudkový lekár MUDr. Michaela Móriczová
posudkový lekár MUDr. Zuzana Pospíšilová
posudkový lekár MUDr. Martin Ševčík, MPH

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci oddelenia SPODaSK Mgr. Miloš Klačanský 104 I. 038/2440 600 milos.klacansky@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Zuzana Bartová 107 I. 038/2440 601 zuzana.bartova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Katarína Gábrišová 112 I. 038/2440 602 katarina.gabrisova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Renáta Gálisová 111 I. 038/2440 556 renata.galisova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Janka Hubinská 106 I. 038/2440 607 janka.hubinska@upsvr.gov.sk
psychológ, NPDEI Mgr. Kristína Chlapovičová 310/B III. 038/2440608 kristina.chlapovicova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Dana Ikrényiová 106 I. 038/2440 607 dana.ikrenyiova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Radomíra Kováčiková 111 I 038/2440 556 radomira.kovacikova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Beáta Lukáčová 112 I. 038/2440 602 beata.lukacova@upsvr.gov.sk
Terénny soc. pracovník SPODaSK Mgr. Kristína Maľariková 110 I. 038/2440 603 kristina.malarikova@upsvr.gov.sk
Psychológ SPODaSK referát PPS Mgr. Magdaléna Pálešová 311/B III. prístavba 038/2440 609 magdalena.palesova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Silvia Petrášová 109 I. 038/2440 315 silvia.petrasova3@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Kristína Petrovičová 105 I. 038/2440 611 kristina.petrovicova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK PhDr. Zuzana Pinková Halajová 109 I. poschodie 038/2440 315 zuzana.halajova@upsvr.gov.sk
Terénny soc. pracovník SPODaSK Mgr. Jana Režová 110 I. 038/2440 604 jana.rezova@upsvr.gov.sk
koordinátor ochrany detí pred násilím Ing. Veronika Streicherová 406 IV. 038/2440 501 veronika.streicherova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Monika Ševčíková 107 I. 038/2440 601 monika.sevcikova@upsvr.gov.sk
Terénny soc. pracovník SPODaSK Mgr. Mária Šprochová 110 I. 038/2440 603 maria.sprochova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK JUDr. Eva Tvrdíková 106 I. 038/2440 610 eva.tvrdikova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Jana Vaňová 105 I. 038/2440611 jana.vanova3@upsvr.gov.sk
Terénny soc. pracovník SPODaSK Mgr. Adrián Zvala MBA MPH 110 I. 038/2440 604 adrian.zvala@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci oddelenia Aktivačného centra Ing. Ondrej Černek 313/B III. 038/2440 350 ondrej.cernek@upsvr.gov.sk
Referent Aktivačného centra Mgr. Mária Gregušová 309/B III. 038/2440 351 maria.gregusova@upsvr.gov.sk
Referent Aktivačného centra Igor Goga 309/B III. 038/2440 351 igor.goga@upsvr.gov.sk
Referent Aktivačného centra Mgr. Mária Králová 308/B III. 038/2440 352 maria.kralova@upsvr.gov.sk
Referent Aktivačného centra Ing. Jozef Smatana 312/B III. 038/2440 350 jozef.smatana@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Opartyová Mária, Ing. 304 III. 038/2440 170 maria.opartyova@upsvr.gov.sk
Správa majetku a pokladňa Adamkovičová Miriam 311 III. 038/2440 176 miriam.adamkovicova@upsvr.gov.sk
Finančné účtovníctvo a platobný styk Hlinková Beáta 305 III. 038/2440 174 beata.hlinkova@upsvr.gov.sk
Evidencia pohľadávok Hromadová Rybanská Lucia, Ing. 310 III. 038/2440 181 lucia.hromadovarybanska@upsvr.gov.sk
Podateľňa a archív Moravčíková Martina, Ing. prízemie 038/2440 999 martina.moravcikova@upsvr.gov.sk
Správa budovy a autodoprava Rigáň Vlastimil, Ing. 309 III. 038/2440 190 vlastimil.rigan@upsvr.gov.sk
Finančné účtovníctvo a platobný styk Sílešová Mária 305 III. 038/2440 174 maria.silesova@upsvr.gov.sk
Evidencia pohľadávok Vyletelková Božena, Bc. 310 III. 038/2440 181 bozena.vyletelkova@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Referent referátu kontroly Ing. Edita Hlobíková 205 II. 038/2440 130 edita.hlobikova@upsvr.gov.sk
Referent referátu kontroly Ing. Zuzana Budišová 205 II. 038/2440 131 zuzana.budisova@upsvr.gov.sk
späť