NP „Zosúladenie rodinného a pracovného života“

§54 ,,Zosúladenie rodinného a pracovného životaʼʼ

          Úrad môže poskytnúť príspevok na podporu uplatňovania flexibilných foriem práce, ktorý príjme do pracovného pomeru UoZ z oprávnenej cieľovej skupiny, na dobu minimálnej 3 mesiacov.

          Cieľom národného projektu je zlepšenie podmienok pre zosúladenie rodinného a pracovného života, zvýšenie zamestnanosti osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien. Projekt sa zameriava na podporu zamestnávateľov, ktorí realizujú opatrenia na zosúladenie pracovného a rodinného života osobám z danej cieľovej skupiny prostredníctvom možnosti návratu na trh práce formou zamestnania.

Oprávnená cieľová skupina

  • Oprávnenou cieľovou skupinou sú UoZ s rodičovskými povinnosťami resp. UoZ s dôrazom na osoby s problémami pri zosúlaďovaní pracovného  a rodinného života, ktorí sú vedení v evidencii UoZ najmenej tri mesiace a zároveň spĺňajú aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:
  • UoZ, ženy s rodičovskými povinnosťami, ktoré sa starajú deti vo veku do 6 rokov,
  • UoZ, Ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jeho starostlivosť alebo starajú sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky (§ 8 ods. 1 pism. g) zákona o službách zamestnanosti).

Oprávnená aktivita

  • Poskytovanie finančných príspevkov na podporu uplatňovania flexibilných foriem práce u zamestnávateľa:
  • pracovný pomer na kratší pracovný čas (§ 49 Zákonníka práce),
  • delené pracovné miesto (§ 49a Zákonníka práce),
  • domáca práca a telepráca (§ 52 Zákonníka práce),

pričom pracovný pomer môže byť uzatvorený aj v ustanovenom týždennom pracovnom čase (plný pracovný úväzok), ktorý príjme do pracovného pomeru UoZ z oprávnenej cieľovej skupiny na dobu minimálnej tri mesiace.

Oprávnení žiadatelia sú zamestnávatelia.

Výška príspevku:

Finančný príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce (ďalej len ,,CCPʼʼ) zamestnanca prijatého na podporované pracovné miesto vo výške 95% CCP, najviac však vo výške 1,2 násobku minimálnej celkovej ceny práce (ďalej len ,,MCCPʼʼ) t.j. na rok 2021 v sume maximálnej 1 010,73€ / mesiac pri plnom pracovnom úväzku.

Doba poskytovania príspevku:

Finančný príspevok bude úrad poskytovať zamestnávateľovi na úhradu časti CCP zamestnanca, najviac počas 12 mesiacov na jedno dohodnuté pracovné miesto.

Kontakt:
Bc.Nagyová Noémi Oddelenie AOTP a ESF
UPSVR Dunajská Streda
1.poschodie, kancelária č. 108
tel.: 031 2440 401
Noemi.Nagyova@upsvr.gov.sk

Kontakt: Ildikó Takácsová
Oddelenie AOTP a ESF
UPSVR Dunajská Streda
prízemie, kancelária č. 16
tel.: 031 2440 403
Ildiko.Takacsova@upsvr.gov.sk


 

Dátum vytvorenia stránky: 22.11.2021
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac