Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2021

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na základe schválených priorít Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny na rok 2021 vypracoval a zverejňuje plán vykonávania opatrení pre svoj územný obvod v oblasti opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[podrobnosti v dokumente >>>] [ PDF 347.5 kB]


 

Dátum vytvorenia stránky: 30.06.2020
späť
 Úradné hodiny

Úradné hodiny
Pondelok nestránkový deň
Utorok nestránkový deň
Streda nestránkový deň
Štvrtok nestránkový deň
Piatok nestránkový deň

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práceviac