Vysoká úroveň stredného odborného vzdelávania a prípravy - Project HQVET

Logo - Project HQVET

Významným výsledkom v projektovej činnosti ÚPSVR DS je schválenie medzinárodného projektu s názvom:

„Vysoká úroveň stredného odborného vzdelávania a prípravy - Najlepšie Európske metódy na zlepšovanie systému odborného vzdelávania a prípravy“

“High Quality of Vocational Education and Training - European best methods for improving VET system”

Skratka: HQVET

Trvanie projektu:od 1.9.2014 do 31.8.2016

Projekt sa financuje zo zdrojov EÚ  v rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda je koordinátorom projektu.

Partneri:
   - Napra Forgó Rehabilitációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., Maďarsko
   - IFOA, Istituto Formazione Operatori Aziendali, Taliansko

Hlavné ciele partnerstva:

- posilnenie zručnosti a kompetencií žiakov stredných odborných škôl (úspešný štart v živote),

- podpora modernizácie vzdelávania,

- úspešný prechod zo školy na TP,

- podpora inovácií,

- výmena informácií,

- zvýšenie kvality odbornej poradenskej činnosti,

- výber vhodného, učebného či študijného odboru na základe požiadaviek na TP.


Realizované aktivity:

V dňoch 14.1.2015-15.1.2015 bola v Dunajskej Strede (Slovensko) zahájená realizácia projektu úvodnou konferenciou, organizované koordinátorom projektu (ÚPSVR DS).

Účelom dvojdňového medzinárodného stretnutia bolo predstavenie projektu, predstavenie partnerských inštitúcií, zahájenie spolupráce a rozdelenie úloh medzi jednotlivými partnermi projektu HQVET.

Obsahom prvého dňa tohto stretnutia bola diskusia o cieľoch, stratégiách a finančných pravidlách partnerstva a rozdelenie úloh medzi partnermi (logo projektu, diseminácia).

Zámerom druhého dňa úvodného stretnutia bolo predstavenie partnerských inštitúcií, prezentácia projektu HQVET pre verejnosť a prezentácia aktuálnej situácie na trhu práce s dôrazom na absolventov so stredným odborným vzdelaním.

Okrem zástupcov partnerských inštitúcií boli na druhý deň stretnutia pozvaní i hostia zo Slovenskej republiky (z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, z úradov práce sociálnych vecí a rodiny, ako aj zo vzdelávacích inštitúcií) a zástupcovia médií (regionálny týždenník Csallóköz, Tlačová agentúra Slovenskej republiky).

madzinárodná konferencia


V dňoch 3.3.2015-4.3.2015 v Budapešti (Maďarsko) sa realizovalo druhé nadnárodné projektové stretnutie.

Účelom dvojdňového medzinárodného stretnutia bola diskusia a finalizácia cieľov, stratégii a finančných pravidiel partnerstva a rozdelenie úloh medzi partnermi.

Každý partner bol zodpovedný za prípravu návrhov na obsah dotazníkov pre študentov stredných odborných škôl. Napríklad: Aké zručnosti sa musia ešte rozvíjať, aby ste boli úspešní v pracovnom živote? Čo potrebujete na to, aby ste zvýšili svoj potenciál? Partneri prediskutovali všetky návrhy otázok a vybrali z nich tie najlepšie. Okrem toho sa prediskutoval aj obsah a grafická úprava dotazníkov.Príprava letáka bola tiež veľmi dôležitou účasťou tohto stretnutia. Každý partner má za úlohu zabezpečiť publicitu v projekte vo vlastnej krajine, pomocou šírenia výsledkov: leták, webová stránka projektu.

pracovné stretnutie


V dňoch 19.-20.5.2015 v Okoči (Slovensko) bolo usporiadané tretie nadnárodné projektové stretnutie.

Účelom dvojdňového medzinárodného stretnutia bola prezentácia metódy Tímového koučovania, ďalej finalizácia letáka a diskusia o webovej stránke projektu. Talianski partneri pripravili prezentáciu Tímového koučovania.

Zdôraznili, že je to inovatívna metóda, ktorá je zameraná na tímovú prácu. Účastníci musia plniť rôzne interaktívne úlohy v tíme. Často sa používa aj ako metóda vedenia ľudí k samostatnosti,  k zodpovednosti,  pomáha uvoľniť napätie v tíme a odbúrať vytvorený stres v pracovnom prostredí. Cieľom je zvýšiť efektivitu spolupráce a prehĺbenie pracovných vzťahov, sebapoznanie,  osobný rozvoj.

Jedna z prezentovaných úloh mal podobu simulácie práci v organizácie, respektíve v podniku. Členovia organizácie boli rozdelení do 3 skupín, s rôznymi úlohami. Počas simulácie sa tieto úlohy striedali (napr. vedúci -  zástupca – členovia).

Počas tohto dňa účastníci pracovného stretnutia mali možnosť osvojiť si základné princípy tímového koučovania, oboznámiť sa s jeho prvkami a precvičiť si ich tak, aby si ich mohli požiť v praxi, hlavne pri realizácií vzdelávacieho modulu naplánovaného v projekte. 

Okrem toho koordinátor projektu (ÚPSVR DS) predstavil obsahovú a grafickú štruktúru webovej stránky projektu medzinárodným partnerom. Účastníci dostali priestor na vyjadrenie svojich názorov, myšlienok  a nápadov v súvislosti s webovou stránkou.

Talianski partneri urobili finálnu verziu letáka, v ktorom doplnili aj názov webovej stránky projektu: www.hqvet-erasmusplus.eu

pracovné stretnutie


Národná aktivita: Deň otvorených dverí

Dňa 3.6.2015 sa uskutočnil Deň otvorených dverí pre žiakov z dvoch stredných odborných škôl, v priestoroch firmy Hotel Therma****, v Dunajskej Strede (Slovensko). Organizátorom podujatia bol Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda. Na podujatí sa zúčastnilo celkom 42 účastníkov: žiaci, pedagógovia a účastníci z ÚPSVR DS. Cieľom podujatia bolo predstavenie zamestnávateľa priamo v priestoroch hotela, a tým poskytnúť vzácne informácie pre žiakov z reálneho života hotela. Žiaci sa dozvedeli, že Hotel Therma**** ponúka možnosť praxe počas štúdia cestovného ruchu na strednej škole, a tým napomáha lepšiemu prepojeniu školstva s trhom práce. Exkurzia v Hoteli Therma**** obohatil študentov po všetkých stránkach, lebo mali bezprostrednú možnosť doplnenia si získaných vedomostí počas štúdia v oblasti cestovného ruchu. Podujatie splnilo svoj účel, lebo žiaci získali nové poznatky a všetci účastníci exkurzie boli v maximálnej miere spokojní.

Deň otvorených dverí


Dotazníkový prieskum

Po 3. Medzinárodnom stretnutí partnerstva sa uskutočnilo zmapovanie požiadaviek študentov stredných odborných škôl s cieľom zistiť ich názory a postoje na budúcnosť, zručnosti potrebné na trhu práce, a ich potreby týkajúce sa vzdelávania a odbornej prípravy. Výskumu sa zúčastnilo 158 respondentov z troch krajín (Slovensko, Maďarsko, Taliansko). Po realizácie samotného výskumu sa realizovalo vyhodnotenie regionálnych výsledkov.

Dozvedeli sme sa, že mladí nie sú dostatočne informovaní o situáciách na trhu práce. Častokrát im chýba aj spätná väzba od dospelých, aby mohli zlepšiť svoj výkon, upraviť svoje správanie, opraviť chyby v daných úlohách.

Regionálne výsledky slúžia ako základ na vypracovanie medzinárodnej výskumnej práce (Správa o medzinárodných výsledkoch výskumu).

[Dotazník spokojnosti študentov stredných odborných škôl >>] [ PDF 294.0 kB]
[Questionnaire for VET students >>] [ PDF 282.8 kB]


V dňoch 15.-16.7.2015 sa uskutočnilo štvrté nadnárodné projektové stretnutie v meste Bergamo (Taliansko).

Účelom dvojdňového medzinárodného stretnutia bola prezentácia čiastkových výskumných prác jednotlivých partnerov, aktualizácia webovej stránky projektu a priebežné hodnotenie dosiahnutých výsledkov:

Zámerom prvého dňa stretnutia bola prezentácia regionálnej výskumnej práce na medzinárodnej úrovni (informácie od študentov stredných odborných škôl o požiadavkách na pracovné miesta, plány, motivácie na základe dotazníkov).

Druhý deň konferencie partneri analyzovali úroveň naplnenia stanovených cieľov a podali návrhy na doplnenie niektorých úloh. Hlavnou témou bolo vypracovanie priebežnej správy projektu.

pracovné stretnutie


V dňoch 24.–25.9.2015 sa uskutočnilo piate nadnárodné projektové stretnutie v meste Budapešť (Maďarsko).

Účelom medzinárodného stretnutia bola prezentácia štruktúry Súhrnnej výskumnej práce na medzinárodnej úrovni, vypracovanie návrhu brožúry, vypracovanie návrhu Vzdelávacieho modelu a aktualizácia webovej stránky.

pracovné stretnutie


V dňoch 19.–20.1.2016 sa uskutočnilo šieste nadnárodné projektové stretnutie v meste Reggio Emília (Taliansko).

Účelom medzinárodného stretnutia bola prezentácia obsahovej a grafickej štruktúry brožúry, prediskutovanie obsahu a realizácie Vzdelávacieho modulu a aktualizácia webovej stránky.

pracovné stretnutie


Produkty projektu HQVET:

[HQVET leták >>] [ PDF 278.6 kB]


Dátum vytvorenia stránky: 19.02.2016
Dátum aktualizácie: 24.04.2020
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práceviac