V akých prípadoch nebudem zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie?

Do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa nezaradí občan, ktorý:

  • plní povinnú školskú dochádzku, a to do konca školského roku, v ktorom dovŕši 16 rokov veku,
  • sústavne sa pripravuje na povolanie,
  • je dočasne práceneschopný,
  • má nárok na materské,
  • má priznaný starobný dôchodok alebo občan, ktorý má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,
  • bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie na vlastnú žiadosť alebo pre nespoluprácu s úradom po obdobie ustanovené zákonom,
  • nesplnil povinnosť prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť, na ktorú mu bol poskytnutý príspevok a to počas obdobia chýbajúceho do splnenia tejto povinnosti; to neplatí, ak občan vrátil pomernú časť poskytnutého príspevku alebo nevyčerpanú časť poskytnutého príspevku,

  • vykonáva zárobkovú činnosť, za ktorú mzda alebo odmena prekračuje zákonom stanovenú výšku,

  • nepredloží doklady rozhodné pre zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie v lehote ôsmich kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.


 

Dátum vytvorenia stránky: 30.10.2012
Dátum aktualizácie: 02.05.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac