Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Galanta</strong>

Oznamy úradu a novinky

,,Projekt na podporu udržania zamestnanosti v materských školách"

Dňom 15.07.2020 bola na stránke www.pomahameludom.sk zverejnená informácia o spustení nového projektu „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“

Projekt „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ (ďalej len „projekt“) sa bude realizovať prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci Slovenskej republiky, ako aktívne opatrenie na trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení. Cieľom projektu je poskytnúť materským školám podporu na udržanie pracovných miest formou poskytovania finančného príspevku na náhradu časti mzdových výdavkov, z dôvodu vyhlásenia a trvania mimoriadnej situácie a odstránením jej následkov.

Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku (ďalej len „žiadosť“) v rámci projektu bude možné podávať od 15.07.2020 do 31.08.2020. Žiadosť predkladá žiadateľ len formou elektronického podania prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy - slovensko.sk podpísaného oprávnenou osobou kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo elektronickou pečaťou do elektronickej schránky úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode budú pracovné miesta udržané.

18. 07. 2020 viac
,,Projekt na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v odvetví poľnohospodárstva"

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci ,,Projektu na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v odvetví poľnohospodárstva"

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňa 13.7.2020 bolo na stránke www.upsvar.sk zverejnené aktualizované Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci ,,Projektu na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v odvetví poľnohospodárstva" v zmysle § 54 ods. 1 písm. b) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

18. 07. 2020 viac
Aktivačné činnosti v zmysle § 10 a § 12 zákona č. 417/2020 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi opäť v platnosti od 1.7.2020.

OZNAM

 

Dňa 24.06.2020 vláda SR schválila uznesením vlády SR č. 393/2020 nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 184/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „novela nariadenia“), ktoré nadobúda účinnosť dňa 01.07.2020.

 

V súvislosti s touto novelou nariadenia klienti, ktorí majú v platnosti ponuku na aktivačné činnosti na obdobie roku 2020, majú opäť povinnosť od 01.07.2020 zúčastniť sa výkonu činnosti v zmysle § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi podľa kalendára prijatej ponuky, čo je podmienkou pre výplatu pomoci v hmotnej núdzi na nasledujúce obdobie. V prípade, že sa klient nezúčastní aktivačných činností od mesiaca júl 2020 a nepredloží UPSVR Galanta relevantný doklad (ospravedlniteľné dôvody), dávka v hmotnej núdzi sa zníži o sumu 66,30 Eur za každého plnoletého člena domácnosti, ktorý má povinnosť sa týchto činností zúčastniť.

 

01. 07. 2020 viac
Ako sa zaevidovať na úrade PSVR od 15.06.2020
12. 06. 2020 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac