Čo sú agentúry podporovaného zamestnávania?

Činnosť agentúry podporovaného zamestnávania (ďalej len ”APZ”) môže vykonávať právnická osoba alebo fyzická osoba za podmienok ustanovených zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ”zákon o službách zamestnanosti”), ak má na takúto činnosť povolenie vydané Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len ”ústredie”) podľa § 12 písm. l) bodu 3 zákona o službách zamestnanosti.

Agentúra podporovaného zamestnávania vykonáva najmä tieto činnosti:

a) poskytovanie odborného poradenstva zameraného na podporu a pomoc pri získaní a udržaní si pracovného miesta, poskytovanie pracovnoprávneho a finančného poradenstva pri riešení nárokov občanov so zdravotným postihnutím vyplývajúcich z ich zdravotného postihnutia a poskytovanie odborného poradenstva pri získaní a udržaní si pracovného miesta dlhodobo nezamestnaným občanom,

b) zisťovanie schopností a odborných zručností občanov so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaných občanov vzhľadom na požiadavky trhu práce,

c) vyhľadávanie vhodného zamestnania pre občana so zdravotným postihnutím a pre dlhodobo nezamestnaného občana a jeho sprostredkovanie,

d) poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri získavaní zamestnancov, ktorí sú občania so zdravotným postihnutím alebo dlhodobo nezamestnaní občania a pri riešení problémov počas ich zamestnávania,

e) vykonávanie výberu vhodného občana so zdravotným postihnutím alebo vhodného dlhodobo nezamestnaného občana na pracovné miesto na základe požiadaviek a nárokov zamestnávateľa,

f) poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri úprave pracovného miesta a pracovných podmienok pri zamestnávaní konkrétneho občana so zdravotným postihnutím.

APZ môže vykonávať pre uchádzača o zamestnanie činnosti uvedené v bode a) až f), ktorý je občanom so zdravotným postihnutím a pre uchádzača o zamestnanie, ktorý je dlhodobo nezamestnaným občanom na základe uzatvorenej písomnej dohody s príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len ”úrad”).

Za činnosti uvedené v bode d) až f) môže APZ vyberať od zamestnávateľa úhradu v dohodnutej výške.

Bližšie informácie o žiadostiach na vydanie povolenia pre agentúru podporovaného zamestnávania nájdete na stránke:

http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nestatne-sluzby-zamestnanosti/agentury-podporovaneho-zamestnavania.html?page_id=13042


 

Dátum vytvorenia stránky: 30.10.2012
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac